Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

191/2564

24 พ.ย. 2564

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินเปิดแล้วกระพริบ จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2564

23 พ.ย. 2564

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น โดยให้ติดในที่โล่ง คนมองเห็นง่าย ไม่ใช่มุมอับ สถานที่ดังนี้ 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ติดต่อคุณธวัชชัย เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42310 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6852-0476 2. สาขาวิชาเคมี ติดต่อคุณสุปราณี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42175 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 066-0206543 3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ติดต่อคุณฉวีวรรณ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42946 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-6964759 4. สาขาวิชาชีวเคมี ติดต่อคุณนาตยา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44478 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-9876083 5. สาขาวิชาชีววิทยา ติดต่อคุณอุราวรรณ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42176 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-5716602 6. สาาขาวิชาฟิสิกส์ ติดต่อคุณอ้อมใจ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42369 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 094-6044540 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ติดต่อคุณธวัลรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44341 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 090-0207194 8. สาขาวิชาสถิติ ติดต่อคุณปภัชญา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44355 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 062-1959944 9. กองบริหารงานคณะ (หน้าห้องการเงิน ติดแทนตัวเดิม) ติดต่อคุณกฤศญา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 42954 เบอ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

189/2564

22 พ.ย. 2564

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟ 4 หลอด (ติดต่อนางสาวจุฑาทิพย์)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

188/2564

22 พ.ย. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

ดูดังภาพประกอบค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

187/2564

18 พ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งตันและรั่วซึ่ม

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

186/2564

15 พ.ย. 2564

นายภาณุ แตงหนู

ขอเปลี่นนปลั๊กไฟ จาก 1 ช่องเป็น 2 ช่อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

185/2564

8 พ.ย. 2564

นางรัชนี ปล้องยาง

เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือ (เครื่อง X-ray) เวลาเปิดเครื่องใช้งานจะมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

184/2564

4 พ.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

183/2564

3 พ.ย. 2564

นายธวัชชัย ราชธานี

1.สายชำระชำรุดทำให้น้ำไหลไม่หลุด (ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ด้านทิ้ศตะวันออก) 2.ที่กดน้ำชักโครกชำรุด (ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ด้านทิ้ศตะวันตก)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2564

3 พ.ย. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น3 โถปัสสวะชายน้ำไม่หยุด ห้องน้ำชายชั้น5 โถปัสสวะชายน้ำไม่หยุด ห้องน้ำชายชั้น4 กระเบื้องปูพื้นร่อนออก

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2564

29 ต.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

180/2564

26 ต.ค. 2564

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟในห้องคณบดีไม่ติดอยู่จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

179/2564

25 ต.ค. 2564

นายภาณุ แตงหนู

เจาะรู โต๊ะ ประชุม ห้องวิทยาวิภาส 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

178/2564

19 ต.ค. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

โทรศัพท์ในห้องพัก 8801-7 ไม่มีสัญญาณค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

ระบบโทรศัพท์ภายในของอาคาร SC08 ถูกยกเลิกการใช้งาน ให้ทางสาขาฯจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่เป็นระบบ IP phone มาทดแทน

177/2564

11 ต.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ฐานชักโครกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2564

8 ต.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟหน้าห้องสารบรรณ สาขาวิชาสถิติ ไม่ติด 1 หลอด ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2564

8 ต.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องพักอาจารย์ 6710 ไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2564

6 ต.ค. 2564

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

ตึกเคมี 4 ชั้น4 ตรงทางเดินด้านหน้าห้องพักอาจารย์ ไฟกระพริบ(เสีย)

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

173/2564

6 ต.ค. 2564

นางสุคนธ์ บุญจันทร์

ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ห้องทำงานกลุ่มวิจัยวิจัยข้าวทนเค็ม ติดต่อรับจอและกุญแจห้องกับคุณภาณุ (แจ๊ค)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

172/2564

5 ต.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151