Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

57/2561

14 ก.พ. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8103 แอร์ไม่เป่าลม-มีเสียงเอียดๆ 1เครื่องครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2561

13 ก.พ. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งรางไฟพร้อมหลอดไฟ 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งโคมไฟใช้ กับหลอด LED

55/2561

13 ก.พ. 2561

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

เปลี่ยนปลั๊ก 3 ตา ซึ่งของเดิมมีการช๊อต

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

54/2561

13 ก.พ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท มีน้ำไหลจากหัวก๊อกตลอดเวลา และท่อระบายน้ำอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

แจ้งให้ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดซื้อแล้ว

53/2561

13 ก.พ. 2561

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ตัดการทำงานเองโดยที่อุณหภูมิยังไม่ถึง ทำให้อุณภูมิในห้องไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2561

12 ก.พ. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์มีกลิ่นไหม้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

51/2561

12 ก.พ. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำชำรุด 3 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

50/2561

12 ก.พ. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โถปัสวะชายไหลไม่หยุดหนึ่งตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

49/2561

12 ก.พ. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ที่ครอบหลอดไฟฟ้าหน้าห้องประชุม 1 หล่นลงพื้น 1 อัน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

48/2561

8 ก.พ. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟในห้องเรียนไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้ 1. 8304 จำนวน 1 หลอด 2. 8103 จำนวน 4 หลอด 3. 8104 จำนวน 3 หลอด 4. 8105 จำนวน 9 หลอด 5. 8504 จำนวน 8 หลอด 6. 8505 จำนวน 7 หลอด รวม 32 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2561

8 ก.พ. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

46/2561

6 ก.พ. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

บริเวณสายชำระ มีน้ำรั่วตลอดเวลา ที่ห้องน้ำนักศึกษาหญิง ชั้น 5

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

45/2561

6 ก.พ. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สำรวจพัดลมเพดาน บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังห้องประชุม 1

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

44/2561

5 ก.พ. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

43/2561

2 ก.พ. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

42/2561

1 ก.พ. 2561

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

แอร์กลางไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

41/2561

1 ก.พ. 2561

นางละไมย์ แสนเหลา

มีเสียงดังซ่า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

โทรศัพท์ไม่สามารถซ่อมได้ เห็นควรสั่งซื้อใหม่

40/2561

31 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องปฏิบัติควบคุมไฟ ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ เนื่องจาก UPS ไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องถอดปลั๊กไฟออก แต่ไม่สามารถถอดปลั๊กออกได้ เพราะสายไฟมีขนาดใหญ่

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

39/2561

30 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หมายเลข 043 202 375 โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

38/2561

30 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ประตูห้องพักอาจารย์ 6407 เปิด - ปิด มีเสียงดัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] 108 [ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151