Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

184/2557

21 ส.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

แอร์ห้อง 6208B น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

183/2557

21 ส.ค. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ห้องน้ำชั้น4ส้มตันใช้งานไม่ได้ ห้องน้ำชั้น5ลูกลอยใช้ไม่ได้ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2557

20 ส.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปิดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2557

20 ส.ค. 2557

นางคำพา อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2557

19 ส.ค. 2557

นายสมัย พาดี

หลอดไฟหน้าห้องสารบรรณภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น2 และหน้าห้อง 7303 ชั้น3 ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

179/2557

15 ส.ค. 2557

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ขนย้ายห้องทำงานกลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.45 น.

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2557

15 ส.ค. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

น้ำรั่วจากช่องแอร์มาก เพดานอาจพังได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

177/2557

14 ส.ค. 2557

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

-แอร์ sc.1102 1103 น้ำหยดลงภายในห้องเรียน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

176/2557

13 ส.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8204 AHU1 มีเสียงดังมาก ติดต่อ ฟิสิกส์ด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

175/2557

13 ส.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2557

13 ส.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น1 sc.08 หัวสายฉีดชำระ แตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2557

13 ส.ค. 2557

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำชาย ก๊อกน้ำชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

172/2557

8 ส.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2557

8 ส.ค. 2557

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ท่อรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2557

7 ส.ค. 2557

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ประตูเข้าห้องนโยบายและแผน เลื่อนเปิดยาก บางครั้งเปิดไม่ออก ต้องให้คนข้างนอกห้องช่วย

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

169/2557

7 ส.ค. 2557

นายสมัย พาดี

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น3 ด้านตะวันออก กดน้ำไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2557

6 ส.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ประตูห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น3 ประตูปิดไม่สนิท Lock ไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

167/2557

4 ส.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อเมนแตก ห้องน้ำชายชั้น4 ฝั่ง6ชั้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

166/2557

4 ส.ค. 2557

นางคำพา อนุศรี

ก๊อกน้ำอ่างล้างจานชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2557

31 ก.ค. 2557

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

กระจกรอบบริเวณพัดลมดูดอากาศร้าว และพัดลมดูดอากาศชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 3813 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ] 156 [ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151