Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

16/2564

9 ก.พ. 2564

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กุญแจประตูกระจกห้อง 9352 หมุนล็อกจากด้านในไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากฟันเฟื่องภายในชำรุด ได้รับอุปกรณ์จากภาควิชา 15-03-64

15/2564

3 ก.พ. 2564

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ติดตั้งกล่องทิชชูในห้องน้ำจำนวน 16 จุด ณ อาคารวิทยวิภาส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2564

3 ก.พ. 2564

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ติดนาฬิกาฝาผนัง จำนวน 6 เครื่อง ที่อาคารวิทยวิภาส (หมายเหตุ ในระบบไม่มีอาคาร SC.09 อาคารวิทยวิภาส)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ยังกำหนดจุดที่จะติดตั้งไม่ได้ รอข้อมูลจากภาควิชาฯ

13/2564

3 ก.พ. 2564

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ห้องน้ำชั้น 2 ชักโครก สายฉีดชำระ จำนวน 4 ห้อง ใช้การไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16 มี.ค 64 ได้รับอุปกรณ์

12/2564

2 ก.พ. 2564

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2564

1 ก.พ. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB โถฉี่ตันครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2564

28 ม.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

(แจ้งรอบที่ 2) เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือกลาง 1301-5 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

9/2564

20 ม.ค. 2564

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ท่อน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2564

15 ม.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชาย8612 ชักโครกชำรุด,น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

7/2564

14 ม.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

6/2564

14 ม.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2564

8 ม.ค. 2564

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

พัดลมตั้งพืนไม่ทำงาน เบื้องต้นได้มาตรวจแล้ว่าแผงวงจรชำรุด ทั้งนี้ได้จัดซื้อแผงวรจรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมพัดลมตั้งพื้นใด้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

4/2564

7 ม.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องน้ำหญืง ชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2564

6 ม.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ไฟห้องน้ำชาย 1303 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2564

6 ม.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือกลาง 1301-5 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

1/2564

6 ม.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สวิชไฟห้อง8103 ช๊อตติดค้าง 1วงจร

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

250/2563

23 ธ.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์ นนเลาพล

น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

248/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

247/2563

23 ธ.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151