Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

137/2556

17 ก.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เดินสายไฟและติดตั้งหลอดไฟจำนวน 6 จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

136/2556

17 ก.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ต่อพ่วงสวิตซ์สามทาง โถงชั้น 2 ระหว่างภาคคณิตกับภาคจุล

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

135/2556

16 ก.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ไฟฟ้าสำนักงานคณบดี (ตรงห้องโถงหน้าสารบรรณ) ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

134/2556

12 ก.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนกรอกน้ำในตำแหน่งใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

133/2556

12 ก.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

132/2556

11 ก.ค. 2556

นายธนากร โคธิเสน

เก้าอี้จากห้องประชุม ขาหัก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

131/2556

10 ก.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์มีน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

130/2556

9 ก.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ มีกลิ่นเหม็นไม่แน่ใจว่าหนูตายในห้องหรือไม่ และฝ้ารั่ว มีน้ำหยด 2. หลังห้องรองคณบดีฝายบริหารมีกลิ่นเหม็นไม่แน่ใจว่ามีหนูตายบริเวณห้องเก็บหนังสือของหน่วยการเจ้าหน้าที่หรือไม่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

129/2556

9 ก.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เก้าอี้ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

128/2556

9 ก.ค. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศ5101

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

127/2556

9 ก.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เจาะผนังเพื่อแขวนกระดาษไวท์บอร์ด จำนวน 15 แผ่น ชั้น 4 และชั้น 7 อาคาร SC 06 หมายเหตุ : ให้นำสว่านมาด้วย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2556

5 ก.ค. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ระบบหลังคามุงแอร์ ประตูปิดเปิดแอร์3201

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

125/2556

4 ก.ค. 2556

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ต่อไฟเข้าโต๊ะ ปฏิบัติการ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

124/2556

4 ก.ค. 2556

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีน้ำหยดจากท่อ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2556

4 ก.ค. 2556

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

น้ำรั่วเรือนเพาะชำ (ข้างเรือนทดลองจุลชีววิทยาประยุกต์)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2556

3 ก.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เสียงซ่า ฟังไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

121/2556

3 ก.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ประตูห้องเก็บมอเตอร์ไซต์หลังตึก 6

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2556

2 ก.ค. 2556

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

น้ำแอร์หยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

119/2556

1 ก.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โต๊ะ Lab ที่ 2 ไฟไม่เข้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

118/2556

1 ก.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูห้อง 7224/6 เวลาปิดมีเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ] 190 [ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151