Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

85/2559

24 มี.ค. 2559

นายอนัน พิลาวุฒิ

มีน้ำจากระบบแอร์ใหญ่ของตึกsc.08 หยดทะลุผ่านฝ้าเพดานที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (ห้อง 8204)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2559

24 มี.ค. 2559

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ท่อน้ำประปาแตก สนามหน้าตึก7

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2559

24 มี.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือ 8610 ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

82/2559

24 มี.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดแล้วไฟก็ยังไม่ติด 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

81/2559

24 มี.ค. 2559

นายบุญส่ง กองสุข

แอร์ห้องกล้อง SEM ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2559

24 มี.ค. 2559

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ห้อง server ตึก 8 ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

79/2559

22 มี.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

หัวฉีดห้องนำ้ผู้หญิง ห้องริมสุดทางทิศตะวันออกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

78/2559

22 มี.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

เครื่องทำน้ำดื่มหน้าห้อง 8801 อาคาร SC 08 UVเสีย ไม่ได้เปลี่ยนใส้กรอง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

77/2559

21 มี.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8801-7 ห้องพัก อ.เคมีแอร์ไม่เย็นครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

76/2559

21 มี.ค. 2559

นายขวัญชัย มูลเค้า

แอร์ ห้อง 8512 CS มีน้ำ ไหลออกมาจาก ครับ เยอะมาก ...

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2559

18 มี.ค. 2559

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

เครื่องปรับอากาศ ในห้องถ่ายเอกสาร-Copy Prient ไม่เย็น มีเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2559

18 มี.ค. 2559

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ประตูทางเข้าอาคาร SC.06 ฝั่งสแกนเข้าอาคาร ปิดแล้วดีดแรงเกินไป และมีเสียงดังเวลาปิด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

73/2559

17 มี.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ยืมพัดลมตัวใหญ่ 2 ตัวในงานประชุมวิชาการ อพสธ. 19-22 มีค.59

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

72/2559

17 มี.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น2,ชั้น8 สายน้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็น หัก-ขาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2559

17 มี.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่วใต้อ่างล้างจาน ห้องพัก อ. เคมี

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2559

16 มี.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้องเรียนเปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

69/2559

15 มี.ค. 2559

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เครื่องปรับอากาศที่ห้องแล็บอาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8513 จำนวน 2 เครื่อง ไม่มีความเย็นเลยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

68/2559

14 มี.ค. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ประตูกระจกห้องสารบัญมีอาการติดขัดเลื่อนยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2559

14 มี.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่เย็น ห้อง 7408/3 , ห้อง7302

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

66/2559

14 มี.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] 147 [ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151