Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

456/2560

20 ธ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

455/2560

20 ธ.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ซ่อมรางติดม่านห้อง SC7234 2. ติดหลอดไฟเพิ่มห้อง SC7234

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

2. ติดหลอดไฟเพิ่มห้อง SC7234

454/2560

18 ธ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์รวมชั้น6,7,8 ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

453/2560

18 ธ.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

หลอดไฟห้องทำงานดับ 1 ดวง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

452/2560

18 ธ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟหลุดห้อยทางเดินหน้าสารบรรณภาคจุลชีววิทยา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

451/2560

16 ธ.ค. 2560

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

แอร์ห้อง 8205 มีเสียงดังมาก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

450/2560

14 ธ.ค. 2560

นางนาตยา ยังดี

รางครอบท่อระบายน้ำทิ้ง ช่วงตรงกลางห้องปฏิบัติการ อาคาร Sc.07 ห้อง 7109 (แตก)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

449/2560

14 ธ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8701-2 อ.สุปรีย์087-3731122 แอร์ห้องพักอาจารย์ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

448/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่วที่มอเตอร์ชินด์เล่อร์แอร์ตึก8ครับ โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

มีอาการน้ำรั่วตรงปั๊มน้ำเย็นเวลาเปิดเครื่องใช้งาน

447/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

มีน้ำล้นเข้าช่องชาร์ปหลังตึก8 ครับ(ตุ้ย)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

446/2560

28 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8404 8405 8412 หลอดไฟเสีย 9หลอด(ตุ้ย)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

445/2560

28 พ.ย. 2560

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ประตูเปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

444/2560

28 พ.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปลี่ยนกลอนประตู กระจกทางเดินชั้น2 ด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

443/2560

27 พ.ย. 2560

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ดำเนินการต่อสายแลนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยกิจการนักศึกษา จำนวน 1 จุด

ไม่ดำเนินการ

ให้แจ้งฝ่าย IT มาต่อให้ครับ

442/2560

27 พ.ย. 2560

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1) ให้สำรวจพัดลม ชิ้น B เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิต 2) ให้สำรวจห้องน้ำ ชิ้น B และห้องน้ำ ชิ้น 4 อาคาร SC.07 3) กรณีพบชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

441/2560

27 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนมีน้ำรั่วลงมาจากช่องชาร์ป หลังห้องกรรรมการกลางสอบฯ8108ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

440/2560

23 พ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8703 ห้องพัก อ. แอร์ไม่เย็นครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

439/2560

23 พ.ย. 2560

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

438/2560

21 พ.ย. 2560

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

แอร์ห้อง 8205 มีเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

437/2560

20 พ.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ปลั๊กไฟเต้ารับ เครื่องปรินเตอร์ และตู้เย็น ห้องสารบรรณไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151