Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

80/2556

28 พ.ค. 2556

นายเจริญ สำนักบ้านโคก

เตรี่องปรับอากาศไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

79/2556

27 พ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตู้เย็นไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

78/2556

23 พ.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เปลี่ยนหน้าต่างชั้น 5 จำนวน 1 บาน บริเวณภาควิชาสถิติ ทางเดินติดห้องสุขา เนื่องจาก ชำรุด เป็นอันตราย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

77/2556

23 พ.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เปลี่ยนลูกบิดห้องครัวภาควิชา หมายเหตุ มีอุปกรณ์(ลูกบิด)พร้อมเปลี่ยนแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

76/2556

10 พ.ค. 2556

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

น้ำแอร์หยดห้อง server

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2556

10 พ.ค. 2556

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ที่ห้องพักนักศึกษาชั้น 2 ห้องพัสดุภาควิชา ห้องปฏิบัติการกลาง ไฟติด ๆ ดับ ๆ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2556

10 พ.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

กุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงานเปิดไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2556

10 พ.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

แอร์ไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

72/2556

9 พ.ค. 2556

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดตั้งกระดานไวบอร์ดชั้น 3 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2556

9 พ.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนก๊อกน้ำ -ห้อง 7116 จำนวน 4 ตัว -ห้อง 7114 จำนวน 2 ตัว(โต๊ะปฏิบัติการที่ 1 และ 5) และซิงค์น้ำรั่ว 1 จุด -ห้อง 7228 ซิงค์น้ำรั่ว 1 จุด -ห้อง 7226 จำนวน 1 ตัว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2556

8 พ.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ย้ายและติดตั้งเบรคเกอร์เครื่อง hot air oven จากห้อง SC.7120 ไปยัง SC.7123

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

69/2556

8 พ.ค. 2556

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

เสาไฟฟ้า หน้าห้องสโมสรนักศึกษา หลอดไฟฟ้าไม่ติด บริเวณ อคร.หลอดไฟฟ้าติดหมด ยกเว้นเสาไฟฟ้าทีี่อยู่หน้าห้องสโมสรนักศึกษา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

68/2556

8 พ.ค. 2556

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

พัดลม เปิดสวิตช์แล้ว ใบพัดลมไม่ทำงาน แต่คอพัดลมหมุน เป็นพัดลมในห้องที่ 2 (ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา) ชั้น B อาคาร SC.08 ห้องที่ 2 ด้านทิศตะวันตก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2556

3 พ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สปริงบานสวิงหลุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

66/2556

1 พ.ค. 2556

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

น้ำแอร์ไหล โดนหัวคนทำงาน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

65/2556

30 เม.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ช่วยเดินสายแลนและอุปกรณ์wilessที่ภาควิชาชีวเคมีอาคารsc07 ชั้น4ไปยังอาคารเรือนทดลองชั้น4

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

64/2556

30 เม.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

มีน้ำรั่วซึมบนผนังซ้ายมือ 1 จุดที่ห้อง SC.7233

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

63/2556

30 เม.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

หล่นจากฟ้าทางเดินชั้น 4 ภาควิชาขีวเคมี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

62/2556

30 เม.ย. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต็ะเรียน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

61/2556

30 เม.ย. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

แอร์2ต้งใหญ ประตูไม้2บานหล้งคามุงแอร์แตกรา้ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ] 175 [ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151