Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

320/2566

23 พ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ห้องพักอาจารย์ 6712 จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 2 ชุด

319/2566

23 พ.ย. 2566

นายมีชัย อุปปิด

หลอดไฟฟ้าทางเดิน ภายในสำนักงานคณบดี กระพริบ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 2 ชุด

318/2566

20 พ.ย. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ตัดวงจรไฟฟ้าที่เคยมีการไหมก่อนหน้านี้ ในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นที่ 1

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

317/2566

13 พ.ย. 2566

นายอดิศร หนองบัว

ปลั๊กไฟไม่มีไฟเข้า ตรวจสอบเบื้องต้น เบรกเกอร์ปกติ จำนวน 1 ฝั่ง ( 8 ปลั๊ก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ขันน๊อตย้ำจุดต่อสายไฟฟ้าเมน เข้าตัวเบรกเกอร์ใหม่ ใช้งานตามปกติ

316/2566

13 พ.ย. 2566

นายอดิศร หนองบัว

หลอดไฟเปิดไม่ติด จำนวน 10 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ จำนวน 10 ชุด เรียบร้อยใช้งานตามปกติ

315/2566

13 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

เปลี่ยนโช้คประตูห้องปฏิบัติการ 8519

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

314/2566

13 พ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟไม่ติด ห้อง 4506 จำนวน 3 หลอด ห้อง 4507 จำนวน 7 หลอด ห้องพักนักศีกษา จำนวน 1 หลอด ทางเดิน จำนวน 5 หลอด รวมเป็น 16 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งชุดหลอด LED 18 w จำนวน 20 หลอด

313/2566

13 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

วาล์วน้ำเข้าตู้ดูดควันชำรุด อาการ เมื่อปิดวาล์วรวมด้านหลังเครื่องแล้ว ยังมีน้ำเข้ามาในท่อ (เปิดก๊อกในเครื่อง มีน้ำไหล)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

312/2566

10 พ.ย. 2566

นางสาวกนกวรรณ สัตนันท์

ไฟดับจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 W จำนวน 1 ชุด

311/2566

10 พ.ย. 2566

นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์

หลอดไฟดับ 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 W จำนวน 4 หลอด

310/2566

9 พ.ย. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

มีแตนทำรังรอบๆ อาคารตึกกลม นับจำนวนได้ทั้งหมด 20 รัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

309/2566

7 พ.ย. 2566

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

น้ำซึมออกมาจากท่ออ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7231 ชั้น 2 สาขาจุลชีววิทยา ทำให้น้ำท่วมห้องปฏิบัติการ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สำรวจแล้วสะดืออ่างชำรุด/รั่วซึม ให้สาขาวิชาจัดหาอะไหล่เปลี่ยนทดแทนมาเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป

308/2566

7 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

เปลี่ยนสวิตช์ตู้ดูดควัน 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งสวิตช์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 1 ชุด

307/2566

6 พ.ย. 2566

นายพิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

มีโต๊ะแลป1ตัวที่ไฟฟ้าไม่เข้า เสียบปลั๊กไปแล้วไม่มีไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

306/2566

6 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

เปลี่ยนหลอดไฟตู้ดูดควัน จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 9W จำนวน1ชุด

305/2566

3 พ.ย. 2566

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

หลอดไฟห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร SC.01 เปิดไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18W จำนวน 1 ชุด

304/2566

2 พ.ย. 2566

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟหน้าห้องเครื่องมือกลางเปิดไม่ติด (หลอด LED) ชั้น 3 จำนวน 6 หลอด / ชั้น 4 จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายปราชญา แก้วภิรมย์

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED18W จำนวน 15 หลอด

303/2566

2 พ.ย. 2566

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่เย็น ห้อง 1301

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

302/2566

1 พ.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

สายชำระห้องน้ำชายชั้นใตดินชำรุด จำนวน 3 ห้อง (รบกวนมาซ่อมให้ที่ครับ แจ้งตั้งแต่ วันที่ 12 เดือนกรกฏา จำนวน 1 ห้องตอนนี้เสียเพิ่มเป็น 3 ห้อง และตอนนี้เหลือห้องน้ำที่ใช้ได้ แค่ 2 ห้อง)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

301/2566

1 พ.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

ห้องน้ำชาย ชั้นใต้ดินชักโครกกดน้ำไม่ได้ จำนวน 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151