Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

114/2559

20 เม.ย. 2559

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

"แอร์" ห้อง 5104 น้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2559

20 เม.ย. 2559

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

"แอร์" ห้อง 5102 น้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2559

20 เม.ย. 2559

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

"แอร์" ห้อง 5101 ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2559

20 เม.ย. 2559

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

แอร์ ณ ห้องทำงานสำนักงานคณบดี ฝั่งทิศตะวันออก (งานบริการการศึกษา) ติดตั้งหน้าห้องประชุม 3 เสีย ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2559

20 เม.ย. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

109/2559

20 เม.ย. 2559

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

น้ำจากฟลั๊สวาส์วของโถปัสสาวะ 2 ที่ ไหลตลอดเวลา ทำให้สูญเสียน้ำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2559

19 เม.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ไชยอนันต์พร

น้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2559

19 เม.ย. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

หน้าต่างห้อง6709ปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2559

19 เม.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำไหล

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2559

19 เม.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ปิดเปิดยาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

104/2559

19 เม.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ความเย็นไม่พอ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

103/2559

19 เม.ย. 2559

นายวรพจน์ เหล็กดี

เครื่องปรับอากาศ หน้าห้องประชุม 3 SC06 เปิดได้สักระยะหนึ่ง แอร์ทำการตัดไฟและปิดเอง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2559

19 เม.ย. 2559

นายวัฒนา สวดประโคน

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2559

19 เม.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104แอร์ไม่เย็น1ตัวครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

100/2559

19 เม.ย. 2559

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ปลั๊กไฟห้อง6502ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2559

18 เม.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขอความอนุเคราะห์บอร์ดติดโปสเตอร์นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ ป.ตรี วันเสาร์ที่ 23 เมย.59 จำนวน 100 บอร์ด บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคาร SC.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2559

18 เม.ย. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.พรไสว ไพรพิภัช

แอร์ห้องพักอาจารย์ 8313-5 ไม่เย็น เปิดแอร์แต่ไม่มีความเย็นออกมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

97/2559

18 เม.ย. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

มีน้ำไหลออกจากเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องมือกลาง 1301-6 เป็นจำนวนมาก เครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องมือกลาง 1301-7 ไม่เย็น มีแต่ลมร้อน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

96/2559

18 เม.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

น้ำรั่วจากชั้นบนลงมายังบริเวณห้องมนุษย์พันธุศาสตร์ (เดิม) SC.1137

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2559

11 เม.ย. 2559

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์รั่ว มีน้ำหยดลงพื้นจำนวนมาก ห้อง 8314-4 ห้องพัก อ.วรรณา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ] 149 [ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151