Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

266/2557

5 พ.ย. 2557

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

ต่อพ่วงโทรศัพท์เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

265/2557

5 พ.ย. 2557

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

โต๊ะทำงานชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

264/2557

3 พ.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

263/2557

3 พ.ย. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด ต้องเปลี่ยนหลอด จำนวน ประมาณ 10 กว่าหลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

262/2557

3 พ.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอดไฟฟ้าไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

261/2557

31 ต.ค. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

น้ำจากช่องแอร์ไหลออกมาจำนวนมาก ระหว่างที่มีการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ

กำลังดำเนินการซ่อม

260/2557

31 ต.ค. 2557

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ที่กดชักโครกห้องน้ำชั้น 3 (ห้องน้ำหญิง) หัก ใช้งานไม่ได้

กำลังดำเนินการซ่อม

259/2557

28 ต.ค. 2557

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ระบบนำ้แอร์รั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2557

27 ต.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2557

22 ต.ค. 2557

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ไม่มีความเย็น ใบพัดคอมเพลสเซอร์หมุนช้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2557

22 ต.ค. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2557

21 ต.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด บานประตูหลุด 2. โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง ขาโต๊ะชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

254/2557

21 ต.ค. 2557

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

น่าจะรั่วมีนำ้หยด ทางเดินชั้น 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2557

20 ต.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

252/2557

20 ต.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำตัน กีอกน้ำรั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

251/2557

20 ต.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

เบรกเกอร์ตัด

กำลังดำเนินการซ่อม

250/2557

17 ต.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตู 15 ชั้น 2 sc07 ประตูปิดเปิดยาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2557

17 ต.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟลิฟต์เสีย

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2557

16 ต.ค. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ติดตั้งสายแลนที่อาคาร SC.05 ทั้งหมด 3 เส้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2557

15 ต.ค. 2557

นางธีรนุช หาญโสภา

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 3201 ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] 168 [ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151