Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

97/2558

18 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

เคาน์เตอร์บริเวณงานวิจัยทรุดตัว เนื่องจากปลวกขึ้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

96/2558

18 มี.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ลูกกุญแจติด และล็อคหน้าต่างไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

95/2558

18 มี.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ติดกรอบรูปในห้องทำงาน 6325C (อ.สุมณฑา) ขอเป็นวันที่ 19 มีนาคม ช่วงบ่าย

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2558

17 มี.ค. 2558

นางละม้าย ศรีพรหม

ไฟฟ้าในห้องเก็บสัญญาของหน่วยพัสดุที่ ยูนิตเอ ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2558

17 มี.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ก๊อกน้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

92/2558

16 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายตู้เอกสาร โต๊ะและเก้าอี้ จาก SC.08 ชั้น 4-6 ไปยัง 1301 ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 9.30 น.

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

91/2558

13 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศห้อง 1301-2 ไม่เย็น อาคาร SC.01

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

90/2558

13 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายตู้เอกสารจำนวน 4 ตู้ โต๊ะ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2558

13 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 เสียงแอร์ดังมากๆครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

88/2558

13 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน 8103 หลอดไฟดับทั้งห้อง นศ.กำลังสอบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

87/2558

13 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8801-5 ห้องพัก อ.สุวัต(เคมี)แอร์ไม่เย็นเลย มีแต่ลมเป่าออกมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

86/2558

12 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายตู้เย็นขนาดใหญ่และตู้เอกสารจำนวน 5 ตู้ จากห้อง SC.8523 ไปยัง 1301

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2558

11 มี.ค. 2558

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ไม่มีสัญญาณ หมายเลข 108

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2558

11 มี.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องทำน้ำแข็ง ชั้น 4 ตึก 8 ไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

83/2558

11 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน!! แจ้งครั้งที่2 8504 แอร์เปิดไม่ติด1ตัว เสียงช่องแอร์ดังมาก1ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

82/2558

10 มี.ค. 2558

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

81/2558

10 มี.ค. 2558

นายบุญส่ง กองสุข

ก็อกน้ำหมดอายุและมีการรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2558

9 มี.ค. 2558

นางนาตยา ยังดี

โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ (เมื่อยกหูยังมีเสียงสัญญาณอยู่)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

79/2558

6 มี.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

มีน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

78/2558

6 มี.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางแขวนหลอดไฟผนังชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ] 161 [ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151