Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

65/2557

8 เม.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

64/2557

8 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน กระจกข้างบันไดชั้น6 แตก โปรดดำเนินการซ่อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

63/2557

8 เม.ย. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ผ้าม่านในห้องคณบดีรูดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

62/2557

8 เม.ย. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

พัดลมดูดอากาศห้องคณบดีมีเสียงดัง

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

61/2557

8 เม.ย. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไฟไม่เข้าเครื่องกลั่นนี้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

60/2557

3 เม.ย. 2557

นายสมัย พาดี

แผ่นปิดสวิทซ์ไฟฯ ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

59/2557

2 เม.ย. 2557

นายธนากร โคธิเสน

มู่ลี่ห้องคณบดี เปิด-ปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

58/2557

31 มี.ค. 2557

นายสมัย พาดี

ลูกบิดประตูห้อง 7201 (ห้องอาจารย์คณิต มุกดาใส) ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2557

31 มี.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2557

31 มี.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งครั้งที่2 8701 น้ำรั่วใต้อ่างห้องพักอาจารย์

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2557

31 มี.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้ทำน้ำเย็นชั้น3-4 สายน้ำเข้าขาด ตู้ทำน้ำเย็นชั้น2 ชุดกรองน้ำชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

54/2557

27 มี.ค. 2557

นายสมัย พาดี

ติดตั้งนาฬิกาแขวน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

53/2557

24 มี.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8701 น้ำรั่วใต้อ่างห้องพักอาจารย์

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2557

24 มี.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

กุญแจโต๊ะชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

51/2557

24 มี.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ปุ่มปรับอุณหภูมิปรับไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

50/2557

21 มี.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

น้ำซึมจากห้องน้ำชั้น 6 ลงไปชั้น 5 รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยค่ะ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

49/2557

20 มี.ค. 2557

นายสมัย พาดี

โต๊ะทำงานอาจารย์ ห้อง 7315 ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

48/2557

20 มี.ค. 2557

นายสมัย พาดี

เครื่องกองน้ำรั่ว ชั้น2 ด้านตะวันตก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2557

18 มี.ค. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองปรับอากาศ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

46/2557

17 มี.ค. 2557

นางละม้าย ศรีพรหม

ซ่อมโต๊ะทำงานระดับ 3-6 ของหน่วยพัสดุ เนื่องจากไม้อัดด้านบน และด้านหน้า ไม้อัดผุและแตก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ] 183 [ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151