Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

134/2559

17 พ.ค. 2559

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เครื่องปรับอากาศห้อง 8513 ต้องมีการล้างทำความสะอาดระบบ จำนวน 2 เครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

133/2559

16 พ.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สายชำระห้องน้ำหญิง ในสำนักงานคณบดี ชำรุด อาการคือ น้ำไหลตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

132/2559

13 พ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำหัก 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

131/2559

11 พ.ค. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้องมนุษย์พันธุศาสตร์เดิม ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ

130/2559

11 พ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์สวิงไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

129/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ต่อปลั๊กเพิ่มหน้าห้อง8108ด้วยครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

128/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ลิฟท์ตึก8 เสีย1ตัวครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

127/2559

11 พ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งย้อนหลัง8304ไฟฟ้ามีปัญหาครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2559

3 พ.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพักอาจารย์ 7217 หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2559

2 พ.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ห้องเก็บของ งานวิจัย ติดกับห้อง unit B น้ำฝนซึม เอกสารเปียกทั้งหมด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

124/2559

2 พ.ค. 2559

นางสาวมยุรี กังวลงาน

เปิดไฟแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2559

2 พ.ค. 2559

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟที่ห้องน้ำหญิง ตึกหลอด ชั้น1 มีอาการกระพิบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2559

29 เม.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ฝ้า เพดานหลุด ห้อง SC.1137 (มนุษย์พันธุศาสตร์เดิม) ห้อง ย่อย XRD

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

121/2559

29 เม.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ซ่อมปั๊ม เครื่อง tem ห้อง 7102

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2559

27 เม.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ประตูหอ้งนำ้หญิง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

119/2559

27 เม.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

นำ้ไหลไมได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2559

27 เม.ย. 2559

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2559

25 เม.ย. 2559

นายขวัญชัย มูลเค้า

แอร์อาคาร ห้อง 8512 CS มีน้ำ ไหลออกมาจาก ครับ เยอะมาก ...

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2559

25 เม.ย. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างหน้าอุดตัน , โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2559

22 เม.ย. 2559

นายทองอินทร์ คำมี

เปิดแล้วไม่มีแสงสว่างสัณนิฐานว่าหลอกขาด จำนวน 16 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ] 148 [ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151