Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

244/2558

21 ส.ค. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 2 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2558

21 ส.ค. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำชายชั้น 2 ฝั่งทิศตะวันตกส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

242/2558

20 ส.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟเนื่องจาก หลอดไฟฟ้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

241/2558

20 ส.ค. 2558

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

-แอร์ หัองsc.1101 มืนำ้จากตััวเครื่องไหลลงภายในห้องเรืยน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

240/2558

19 ส.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

239/2558

19 ส.ค. 2558

นายนพรัตน์ โพธิรุกข์

ย้ายกล้องวงจรปิดหน้าห้อง นโยบายและแผน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

238/2558

13 ส.ค. 2558

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

หลังคาฝ้าห้องสารบัญภาควิชาสถิติรั่ว วันฝนตกมีน้ำหยดลงมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

237/2558

13 ส.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำรั่วซึมจากผนัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

236/2558

13 ส.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ขอคนงานเื่พไปรับน้ำดื่มที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 2 คน จำนวนน้ำ 1000 ขวด

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

235/2558

11 ส.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

233/2558

10 ส.ค. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ตู้น้ำเย็น ไม่เย็น ที่ห้องพักนักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

232/2558

7 ส.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

แกะป้ายชื่อหน้าห้องสารบรรณภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2558

7 ส.ค. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ท่อระบายน้ำใบไม้ปิดรู

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2558

7 ส.ค. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

บานสวิง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2558

6 ส.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟข้างตึกทางทิศตะวันออกไม่ติดและโรงจอดรถด้านหลังตึก SC.07

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

228/2558

6 ส.ค. 2558

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

- (แอร์) SC.1101 -ติตๆ ดับๆ ,SC.1103 -มอเตอร์ดา้นนอกไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ดำเนินการซ่อมแอร์ sc 1103 ใช้งานตามปกติ คงค้างแอร์ 1101 ส่งร้านซ่อมนอก เช็ครั่วเติมน้ำยาแอร์

227/2558

4 ส.ค. 2558

นางวนิดา เสนามนตรี

ท่อน้ำทิ้งหยดลงมาหลายจุดห้องปฏิบัติการ 8320 และ8321

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2558

4 ส.ค. 2558

นางวนิดา เสนามนตรี

หลอดไฟเพดานไม่ติด ที่ห้องปฏิบัติการ 8418-8419 และ 8320-8321 จำนวน 10 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2558

4 ส.ค. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้า ห้องพัก อาจารย์ทศพร ทองจันทึก SC.7218 (ขอกรณีเร่งด่วน)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2558

3 ส.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

น้ำรั่วจากชั้น 4 มาชั้น 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ] 148 [ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151