Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

59/2566

2 มี.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก

ท่อน้ำทิ้งอ่างล่างรั่ว ไม่สามารถใช้การได้ ดังรูป

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

58/2566

2 มี.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก

ท่อน้ำทิ้งรั่วดังรูป

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2566

1 มี.ค. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

ตระแกรงครอบหลอดไฟบนเพดานหลุด 1 จุด (บริเวณประตูเข้าออก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2566

1 มี.ค. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน (เบอร์ 043) มีปัญหา ไม่สามารถโทรออก รับ ได้ตัวเครื่้องอาจมีปัญหา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เห็นควรให้สาขาวิชาจัดหาร้านจัดจ้างซ่อม

55/2566

1 มี.ค. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

กุญแจชำรุด 2 ชุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

54/2566

1 มี.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

รบกวนเปลี่ยนสายฉีด มีอุปกรณ์แล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

53/2566

27 ก.พ. 2566

นายสุขทวี คลังตระกูล

เบรคเกอร์ตัด คอมแอร์ไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2566

27 ก.พ. 2566

นายธวัชชัย ราชธานี

น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องทำนำ้ดื่ม ชั้น 3 ส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

51/2566

23 ก.พ. 2566

นางสาวมยุรี กังวลงาน

1) หลอดไฟห้องน้ำหญิง ชั้น 3 2 หลอดไฟหน้าห้องแล็ป 1306 และห้องเรียน 1305 (ไม่ติด จำนวน 3 หลอด)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

50/2566

22 ก.พ. 2566

นางสมบัติ กันหา

ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ ห้อง 3324

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

49/2566

22 ก.พ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

สวิตซ์เปิด-ปิด แอร์ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

48/2566

22 ก.พ. 2566

นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์

รบกวนซ่อมแซมตัวอักษร SCKKU (5 ตัว) เพื่อใช้ตกแต่งเวทีงานแสดงความยินดีคนดีศรีจำปาในวันที่ 25 ก.พ. 66 เนื่องจากตัวอักษรไม่สามารถตั้งตรงได้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2566

21 ก.พ. 2566

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

รบกวนทางฝ่ายอาคาร​ช่วยตรวจสอบสาย​สัญญาณ​และระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมการเข้า​ ออก​ (แขนกั้น)​ บริเวณ​ทางออกอาคาร​ SC.07

ส่งร้านซ่อม

เห็นควรส่งร้านซ่อม เพราะต้องเดินสายใหม่

46/2566

15 ก.พ. 2566

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

คอมเพลสเซอร์ไม่ตัด ทำงานตลอดเวลา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

45/2566

10 ก.พ. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ปลี๊กไป พื้นห้องเรียน 6502 ช๊อต ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

44/2566

10 ก.พ. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องLAB 8320,8321 ท่อน้ำหยดครับ(จนท.สาขา ฝากแจ้งครับ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

43/2566

10 ก.พ. 2566

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องLAB 8418,8419 ท่อน้ำหยดครับ(จนท.สาขา ฝากแจ้งครับ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

42/2566

9 ก.พ. 2566

นางลลนา อุทโท

สวิตซ์ไฟแสงสว่างตู้ดูดควันชำรุด ทำให้เปิดปิดหลอดไฟไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

41/2566

8 ก.พ. 2566

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ประตูเปิดห้อง 8109 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำรุดเปิดปิดมีเสียงดัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

40/2566

8 ก.พ. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่วซึมโต๊ะแลปที่ 1 จำนวน 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151