Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

231/2557

24 ก.ย. 2557

นายธนากร โคธิเสน

มีน้ำฝนหยด ใกล้สายไฟและโทรศัพท์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2557

23 ก.ย. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

229/2557

23 ก.ย. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอี้ในห้องเรียน

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

228/2557

22 ก.ย. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ปลั๊กไฟโต๊ะปฏิบัติการ ห้อง 7110 ใช้ไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2557

22 ก.ย. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2557

22 ก.ย. 2557

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2557

22 ก.ย. 2557

นายบุญส่ง กองสุข

หนูกัดสายยางน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2557

22 ก.ย. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ติดตั้งแผ่นไวท์บอร์ดใหญ่2ชุด ชั้น5และชั้น7 ของเก่าขาชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2557

22 ก.ย. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ลูกบิดประตูห้องน้ำชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

222/2557

22 ก.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในห้องคณบดีฝ่ายบริหาร จำนวน 2 หลอด และบริเวณ หน่วยสารบรรณ 1 หลอด หมายเหตุ ดำเนินการแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

221/2557

22 ก.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ล้างเครื่องกรอกน้ำ ในห้องล้างจาน (หน้างห้องน้ำหญิงภายในสำนักงานคณบดี) หมายเหตุ ดำเนินการแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

220/2557

22 ก.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ห้องน้ำในห้องประชุม 2 ในสำนักงานคณบดี (สำรวจแล้ว รอซื้อุปกรณ์)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

219/2557

22 ก.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 2 หลอด หมายเหตุ (ดำเนินการแล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

218/2557

17 ก.ย. 2557

นางอุราวรรณ ดีโยธา

โทรศัพท์สายตรงภาควิชาชีววิทยา 043-202530 ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2557

16 ก.ย. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำดีแตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2557

16 ก.ย. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

โทรศัพท์ ห้อง 7404 หมายเลข 111 ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

215/2557

15 ก.ย. 2557

นายสมัย พาดี

สัญญาณไม่มี

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2557

15 ก.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูห้อง 7109 ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

213/2557

12 ก.ย. 2557

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

เปิดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

212/2557

11 ก.ย. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ต่อพ่วงสายโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์ อัจฉราภรณ์ ชั้น 1

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ] 154 [ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151