Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

265/2558

2 ก.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 ห้อง 7319 เปิดแล้วไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว เห็นควรส่งร้าน ตรวจเช็ครั่ว เติมน้ำยา

264/2558

1 ก.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

263/2558

1 ก.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ประตูหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

262/2558

31 ส.ค. 2558

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1) หลังคาอาคาร SC.05 รั่ว 2) ฝนตกน้ำซึมลงไป Unit B

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

261/2558

31 ส.ค. 2558

นายรณยุทธ ศรีสุข

หลอดไฟไม่ติด (คุณมีชัย ดำเนินการแล้ว) (จำนวน 4 หลอด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

260/2558

31 ส.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

น้ำหยุดจากช่องแอร์ ขณะที่มีการเปิดใช้งาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

259/2558

28 ส.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ก๊อกอ่างล้างหน้าตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2558

28 ส.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8309 หัวฉีดชำระน้ำรั่วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2558

27 ส.ค. 2558

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ประตูกระจกฝั่งงานบริการการศึกษา เหล็กที่ปิดตัวล็อคประตูชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2558

27 ส.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

น้ำรั่วซึมเข้าเพดานภายในห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย และห้องประชุม 1

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2558

26 ส.ค. 2558

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

254/2558

26 ส.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8702 อ.สุปรี ไฟหน้าไม่ติดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2558

26 ส.ค. 2558

นายรณยุทธ ศรีสุข

หลอดไฟไม่ติดจำนวน 2 หลอด ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ (ห้องเล็ก)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

252/2558

25 ส.ค. 2558

นายธนากร โคธิเสน

ก๊อกพัง น้ำไหลตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

251/2558

25 ส.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำรั่วจากเครื่องปรับอากาศ ห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

250/2558

25 ส.ค. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ที่แขวนกรอบรูปรัชกาลที่ 4

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2558

25 ส.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ห้อง LAB 1301-9 แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

248/2558

25 ส.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนก๊อกสนาม สำหรับล้างพื้นห้องน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2558

24 ส.ค. 2558

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ห้องน้ำชั้น 1 ภาควิชาชีววิทยา บ่อพักสิ่งปฏิกูลอุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

246/2558

24 ส.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น8(ตะวันออก)มีน้ำไหลลงมาจากเพดาน เข้าห้องน้ำครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ] 137 [ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151