ระบบค้นหาคำสั่ง / ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเภท เลขที่คำสั่ง/ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่
คำสั่ง
751/63
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
775/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Khairil) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
776/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐสุดา) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
777/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันทพัทธฺ์) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
778/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กณิกนันท์) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
779/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิรินดา) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
758/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ม.ค. 2565
ประกาศ
การสรรหาคณ
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2564 20 ม.ค. 2565
ประกาศ
กรรมการสรร
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ คาบเกี่ยวปี2565 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
759/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
715/64
แต่งตั้งคณะทำงานจััดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลแบบเปิดฯ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
672/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
673/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
674/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
675/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
15/65
แต่งตั้งบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
21/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
22/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 18 ม.ค. 2565
คำสั่ง
17/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
18/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
20/65
"แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) " 17 ม.ค. 2565
ประกาศ
5/65
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ " 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
16/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
15/65
แต่งตั้งบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ม.ค. 2565
คำสั่ง
13/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ 12 ม.ค. 2565
คำสั่ง
14/65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ 12 ม.ค. 2565
คำสั่ง
9/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ม.ค. 2565
คำสั่ง
7/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 10 ม.ค. 2565
คำสั่ง
6/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 10 ม.ค. 2565
คำสั่ง
612/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ลับ) 8 ม.ค. 2565
คำสั่ง
5/65
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะราย) 7 ม.ค. 2565
คำสั่ง
4/65
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะราย) โครงการ พสวท. 6 ม.ค. 2565
ประกาศ
2/65
"ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมสหกิจศึกษา ภายในประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 6 ม.ค. 2565
ประกาศ
3/65
"ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมสหกิจศึกษา ภายในประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 " 6 ม.ค. 2565
คำสั่ง
3/65
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 ม.ค. 2565
ประกาศ
1/65
รายชื่อนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง
2/65
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์ (ลับ) 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง
726/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
727/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
780/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ
141/64
การรับสมัครผลงานสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กรแบบพลิกโฉม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ
141/64
การรับสมัครผลงานสื่อวีดีทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กรฯ 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
762/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐธิดา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
763/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพล) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
764/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทีปกร) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
765/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พงศ์พิพัฒน์) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
766/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริศรา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
767/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุพิชชา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
768/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รัฐพร) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
769/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวีณา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
770/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วัสดุศาสตร์ฯ) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
771/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (เคมีสำหรับครู) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
772/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
773/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
774/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
760/64
คำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 27 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
761/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เลิศศักดิ์) 27 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
716/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
717/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
718/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
719/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
720/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ธ.ค. 2564
ประกาศ
140/64
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) 24 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
757/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
755/64
แต่งตั้งคณะทำงานประกวดสื่อวีดิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
754/64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสุตรประกาศนียบัตร 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
749/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วาริน) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
750/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนุชิต) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
751/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทิพย์สุดา) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
752/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดวงดาว) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
753/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวีณ) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศ
139/64
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
747/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
748/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
697/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
743/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
744/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
746/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 และสื่อสารแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
745/64
" แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 " 16 ธ.ค. 2564
ประกาศ
138/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
740/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นฤมล) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
741/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชลธิชา) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
742/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วงศกรณ์) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
736/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
737/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
738/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
739/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
677/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (จิตติ) 9 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
374/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
734/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีีดิจิทัล ระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรฯ 8 ธ.ค. 2564
ประกาศ
58/64
รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 7 ธ.ค. 2564
ประกาศ
132/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 7 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
731/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 7 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
732/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศ
136/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
728/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (นิติวิทยาศาสตร์) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
676/64
"แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการและบริการเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” " 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
133/64
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
134/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคตัน ปีการศึกษา 2564 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
659/64
แต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (สถิติ) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
660/64
แต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชาโปรเจค (สถิติ) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
661/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทุนเรียนดี 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
118/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
127/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) " 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
128/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 " 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
129/64
แก้ไขผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
130/64
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมค่าครองชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
131/64
"รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 " 29 พ.ย. 2564
คำสั่ง
722/64
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2564
คำสั่ง
723/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย 26 พ.ย. 2564
คำสั่ง
723/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย 26 พ.ย. 2564
ประกาศ
133/64
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564 25 พ.ย. 2564
คำสั่ง
714/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
711/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
712/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
713/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 พ.ย. 2564
ประกาศ
126/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 พ.ย. 2564
คำสั่ง
708/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
709/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
706/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
707/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
699/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (เคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
700/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
701/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
702/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
703/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
704/64
ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม “วิชาการและบริการเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
705/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) เพิ่มเติม 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
698/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา อรอินทร์ (ลับ) 16 พ.ย. 2564
คำสั่ง
694/64
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
691/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิจิตรา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
692/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปณัฐา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
693/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริศรา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
695/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโข 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
690/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กาญจนา) 12 พ.ย. 2564
คำสั่ง
689/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2564
คำสั่ง
684/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
685/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
686/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
687/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
683/64
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ย. 2564
คำสั่ง
681/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
678/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
679/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
680/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 9 พ.ย. 2564
ประกาศ
125/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
669/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 5 พ.ย. 2564
คำสั่ง
670/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 5 พ.ย. 2564
คำสั่ง
671/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 5 พ.ย. 2564
ประกาศ
124/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
122/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับนักศึกษา) 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
123/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับผู้คุมสอบ) 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
124/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ย. 2564
คำสั่ง
668/64
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) 4 พ.ย. 2564
คำสั่ง
662/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 (เพิ่มเติม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
663/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
664/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
665/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
667/64
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพบปะบุคลากร สายสนับสนุน (เพิ่มเติม) 2 พ.ย. 2564
ประกาศ
117/64
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ต.ค. 2564
คำสั่ง
654/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
655/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
656/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
657/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
658/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
653/64
"เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 27 ต.ค. 2564
ประกาศ
121/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 " 27 ต.ค. 2564
คำสั่ง
649/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (wieland Heim) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
650/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ฐิติพงศ์) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
651/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ (ทินกฤต) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
644/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
645/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
646/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
647/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
648/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
649/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (wieland Heim) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
650/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ฐิติพงศ์) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
651/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ (ทินกฤต) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
642/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ (เพิ่มเติม) 25 ต.ค. 2564
คำสั่ง
643/64
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพบปะบุคลากร สายสนับสนุน 25 ต.ค. 2564
คำสั่ง
640/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์)-เพิ่มเติม 21 ต.ค. 2564
คำสั่ง
636/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วัสดุศาสตร์ฯ) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
637/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ฟิสิกส์) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
638/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
639/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
635/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2564 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
633/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ" 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
634/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ" 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
631/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament: IYPT) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
632/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศฯ 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
620/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
621/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
622/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
623/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
624/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
625/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
626/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ชีวเคมี) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
627/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
628/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
629/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
630/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
619/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลับ) 14 ต.ค. 2564
คำสั่ง
618/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (David) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
614/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
615/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
616/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
617/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
612/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ลับ) 8 ต.ค. 2564
คำสั่ง
613/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิิเทศสัมพันธ์ (ลับ) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ
113/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่รอบตัดสินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ต.ค. 2564
คำสั่ง
610/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ภาณุวัฒน์) 5 ต.ค. 2564
คำสั่ง
611/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (บุษกร) 5 ต.ค. 2564
คำสั่ง
602/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
603/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
604/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
605/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
606/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
607/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย อ.วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ (ลับ) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
601/64
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2564
คำสั่ง
598/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย อ.นวรัตน์ เอกก้านตรง (ลับ) 29 ก.ย. 2564
คำสั่ง
597/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 28 ก.ย. 2564
คำสั่ง
594/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
596/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Chemistry Media Team (CMT)สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
592/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กนกวรรณ) 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
591/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
582/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์" 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
583/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
584/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
585/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
586/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
587/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
588/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
589/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (สิริพิศ พิศชวนชม) 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
590/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Florentina) 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
595/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน" 23 ก.ย. 2564
คำสั่ง
580/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 22 ก.ย. 2564
คำสั่ง
581/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 22 ก.ย. 2564
คำสั่ง
578/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
579/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง-เพิ่มเติม (จุลชีววิทยา) 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
600/64
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมกรรมการประจำคณะ 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
577/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Chemistry Media Team (CMT)สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ก.ย. 2564
คำสั่ง
576/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.๓๐ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 17 ก.ย. 2564
ประกาศ
114/64
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ย. 2564
คำสั่ง
574/64
คำสั่งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 14 ก.ย. 2564
คำสั่ง
572/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ชีววิทยา 14 ก.ย. 2564
คำสั่ง
571/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2564
คำสั่ง
570/64
แต่งตั้งรัองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 9 ก.ย. 2564
คำสั่ง
570/64
แต่งตั้งรัองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 9 ก.ย. 2564
คำสั่ง
566/64
แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
567/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
568/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
569/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (การรับรู้จากระยะไกลฯ) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
565/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563" 7 ก.ย. 2564
คำสั่ง
562/64
"คณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการเสนอแนวคิดงานออกแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารปฏิบัติการเป่าแก้ว " 3 ก.ย. 2564
คำสั่ง
563/64
"แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานมอบ งานเฉพาะกิจในการเสนอแนวคิดงานออกแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารปฏิบัติการเป่าแก้ว " 3 ก.ย. 2564
ประกาศ
95/64
รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 3 ก.ย. 2564
คำสั่ง
560/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 2 ก.ย. 2564
คำสั่ง
561/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 2 ก.ย. 2564
ประกาศ
109/64
เงื่อนไขการให้ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 ส.ค. 2564
คำสั่ง
556/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานส่งมอบงานตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2564
ประกาศ
110/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์) 31 ส.ค. 2564
ประกาศ
108/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
552/64
"แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
553/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
554/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
555/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
557/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
558/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
559/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (ศิรินทร) 30 ส.ค. 2564
ประกาศ
107/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ส.ค. 2564
คำสั่ง
549/64
"มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ " 26 ส.ค. 2564
คำสั่ง
550/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
คำสั่ง
551/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
ประกาศ
105/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
546/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
547/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
548/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
545/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 20 ส.ค. 2564
คำสั่ง
545/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 20 ส.ค. 2564
คำสั่ง
537/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
538/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
539/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
540/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
541/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
544/64
" แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ " 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
542/64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการรปรับปรุงเรือนปลูกพืช 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
543/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงเรือนปลูกพืช 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
536/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.ประจำปีการศึกษา2564 18 ส.ค. 2564
คำสั่ง
526/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (อาคม เกษร) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
527/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เสาวนิต ทองพิมพ์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
534/64
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ื่อดำเนินการคุมสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
528/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
529/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
530/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
531/64
แต่งตั้งกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (เคมีสำหรับครู) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
532/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
ประกาศ
103/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 17 ส.ค. 2564
ประกาศ
104/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
525/64
แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผศ.จันทร์ทิพย์ฯ) (ลับ) 16 ส.ค. 2564
ประกาศ
102/64
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 16 ส.ค. 2564
ประกาศ
106/64
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 16 ส.ค. 2564
คำสั่ง
524/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
99/64
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 " 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
100/64
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
101/64
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 13 ส.ค. 2564
คำสั่ง
522/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 10 ส.ค. 2564
คำสั่ง
523/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 10 ส.ค. 2564
คำสั่ง
512/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
513/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดนัย) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
514/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ผุสรัตน์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
515/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิภา) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
516/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (SYAFRIL) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
517/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนภร) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
518/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (May) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
519/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐนันท์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
520/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Pheak) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
521/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐวัฒน์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
503/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วัชริดา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
504/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปิยะ) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
505/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปุญชรัสมิ์) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
506/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดนัย) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
507/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐชยา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
508/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (David) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
509/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พัชรรินทร์) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
510/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มาริสา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
511/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศาสตร์) 5 ส.ค. 2564
ประกาศ
96/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย 4 ส.ค. 2564
ประกาศ
92/64
ผู้้ได้รับทุน joint funding ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
93/64
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
94/64
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการให้คำปรึกษา 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
91/64
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
คำสั่ง
502/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 " 2 ส.ค. 2564
คำสั่ง
501/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 2 ส.ค. 2564
คำสั่ง
708/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
มข.1011/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
497/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
498/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
499/64
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
488/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กนกวรรณ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
489/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธีรธัช) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
490/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พันแสง) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
491/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภูริณัฐ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
492/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ตีรณา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
493/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ยุวเรศ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
494/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ขวัญพิฌา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
495/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชวิศา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
496/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐนนท์) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
500/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 " 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
50/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งอาจารย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ลับ) 29 ก.ค. 2564
คำสั่ง
476/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
477/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ รายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
478/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
479/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
480/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
481/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
486/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
487/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์) 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
482/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
483/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
484/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ นานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
485/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
471/64
"แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " (ลับ) 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
472/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
474/64
"คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564" 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
473/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโข 23 ก.ค. 2564
ประกาศ
87/64
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
466/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (ฟิสิกส์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
467/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (ฟิสิกส์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
468/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วัสดุศาสตร์และนาโนฯ) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
469/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (วัสดุศาสตร์และนาโนฯ) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
ประกาศ
88/64
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 ก.ค. 2564
ประกาศ
88/64
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
465/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 21 ก.ค. 2564
ประกาศ
84/64
รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ภาคปลาย 2563 และภาคต้น 2564 20 ก.ค. 2564
ประกาศ
85/64
รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาชีวเคมี ภาคต้น ภาคปลาย 2564 20 ก.ค. 2564
ประกาศ
86/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติและทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหา 20 ก.ค. 2564
คำสั่ง
463/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 20 ก.ค. 2564
คำสั่ง
459/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรโครงการพิเศษ)ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการ 16 ก.ค. 2564
คำสั่ง
460/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึก 16 ก.ค. 2564
คำสั่ง
461/64
แต่งตั้ง เพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ก.ค. 2564
คำสั่ง
446/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงาน ราย น.ส.วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ (ลับ) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
447/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
448/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
449/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
450/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
451/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิมล) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
452/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฏฐ์สิทธิ์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
453/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จุฑาทิพย์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
454/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชวรัตน์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
455/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นงลักษณ์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
456/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ขุสุมาล) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
457/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นพัทธ์) 15 ก.ค. 2564
คำสั่ง
458/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ฑิตยา) 15 ก.ค. 2564
ประกาศ
79/64
จัดบุคลากรประเภทสนับสนุนตามกลุ่มงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะ 14 ก.ค. 2564
ประกาศ
80/64
กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2564
ประกาศ
81/64
กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2564
ประกาศ
82/64
กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของข้าราชการพลเรือน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2564
คำสั่ง
441/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง
442/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ลับ) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง
443/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง
444/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง
445/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 ก.ค. 2564
ประกาศ
78/64
หลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด การคิดค่าคะแนน และคำอธิบายของการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ก.ค. 2564
คำสั่ง
439/64
"คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) " 12 ก.ค. 2564
ประกาศ
77/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
429/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภัทราภรณ์) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
430/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชุติรัตน์) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
431/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐริกา) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
432/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปิยะนุช) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
433/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นลินี) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
434/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชนากานต์) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
435/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปฐพี) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
436/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณัฐกฤตา) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
437/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Wonn Shweyi) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
438/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนุพงษ์) 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
440/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2564 12 ก.ค. 2564
คำสั่ง
420/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (จุลชีววิทยา) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
421/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
422/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
423/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
424/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
425/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงวิทยานิพนธ์ (ศุภกร) 5 ก.ค. 2564
คำสั่ง
398/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชฎาภรณ์) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
399/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีระยา) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
400/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ประดับดาว) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
401/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิภาดา) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
402/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิภา) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
403/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดุลยวิชย์) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
404/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันทิยา) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
405/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จักราวุธ) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
406/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สมัคร) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
407/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริษฐา) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
408/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธเนศ) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
409/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อารีฟ) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
410/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธณภณ) 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
397/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี " 1 ก.ค. 2564
ประกาศ
76/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 2564
ประกาศ
76/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
419/64
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอนของบุคลากรสายผู้สอน ในส่วนของสาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
394/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
395/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
396/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) " 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
412/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
413/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
414/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
415/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
416/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
418/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
411/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
417/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2564
คำสั่ง
389/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
390/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
391/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
392/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
380/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิรฐา) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
381/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุจีรา) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
382/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิทวัส) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
383/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อินทุอร) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
384/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวรปรัชญ์) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
385/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภฤศกร) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
386/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นุชจรี) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
387/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พีระดิษฐ์) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
388/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พีรณัฐ) 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
393/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 28 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
377/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำำเนินการระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ
69/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2563 และประจำปีการศึกษา 2564 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ
73/64
"แนวทางการดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) " 25 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
379/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลับ) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ
71/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ
72/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ
73/64
"แนวทางการดำเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) " 25 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
370/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ฟิสิกส์) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
371/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
372/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
373/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนัญญา) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
374/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปริญญา) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
375/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กมลวรรณ) 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
376/64
"แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 " 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
378/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 24 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
364/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
365/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
366/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
367/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติประยุกต์) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
368/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
369/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (วิทยาการคอม) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
363/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีก 17 มิ.ย. 2564
ประกาศ
68/64
"เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 " รอประกาศแนบ 17 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
362/64
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลัังและพัสดุ กองบริหารงานคณะ 16 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
355/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนุพงษ์) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
356/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กิตติธัช) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
357/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธวัชชัย) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
358/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิรีมาศ) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
359/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รชต) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
360/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นัปการ) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
361/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พัชรนิกานต์) 15 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
346/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
347/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
348/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
349/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
350/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
351/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
352/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
353/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
340/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
341/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
342/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
343/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
344/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
345/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
340/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
341/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
342/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
343/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
344/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
333/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 " 10 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
334/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 " 10 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
335/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 " 10 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
336/64
"แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 10 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
327/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 8 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
328/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 8 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
329/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศ
65/64
"ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระกนิษฐาธ 7 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
330/64
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศ
64/64
ผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนโครงการช้างเผือก และทุนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 4 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
331/64
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 3 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
321/64
แต่งตั้งกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
ประกาศ
63/64
กำหนดกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน 2 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
322/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
323/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
324/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
325/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (สถิติประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
326/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปีการศึกษา 2563 2 มิ.ย. 2564
ประกาศ
61/64
ผลการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
314/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
315/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
316/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
317/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
318/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
319/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
320/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
307/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563" 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
308/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บุษกร) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
309/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภาณุวิชญ์) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
310/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กมลรัตน์) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
311/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐสุดา) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
312/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ขวัญชนก) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
313/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วัชระ) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่ง
298/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา วิชาบริการ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
299/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
300/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
301/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
302/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
303/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
304/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
305/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
306/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวืทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปีการศึกษา 2563" 31 พ.ค. 2564
ประกาศ
57/64
"กำหนดภาระงาน ค่าคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัดของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และบัญชีรายชื่อโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ รอบประเมินวันที่ 31 พ.ค. 2564
คำสั่ง
295/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 28 พ.ค. 2564
ประกาศ
62/64
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 28 พ.ค. 2564
คำสั่ง
293/64
"เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม " 27 พ.ค. 2564
คำสั่ง
294/64
แต่งตั้ง กก รับเข้า วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พิ่มเติม 27 พ.ค. 2564
ประกาศ
59/64
"หลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การคิดค่าคะแนน ของการประเมินสมรรถนะและการประเมินผลสัมฤทธิ์ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 27 พ.ค. 2564
คำสั่ง
290/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 24 พ.ค. 2564
คำสั่ง
291/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกตินานาชาติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 24 พ.ค. 2564
คำสั่ง
292/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคโครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 24 พ.ค. 2564
คำสั่ง
289/64
"แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501004 GENERAL PHYSICS LABORATORY II ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 21 พ.ค. 2564
ประกาศ
56/64
"ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ " 21 พ.ค. 2564
คำสั่ง
288/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิคตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563" 21 พ.ค. 2564
คำสั่ง
281/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 " 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
282/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563" 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
283/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
284/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563" 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
285/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
286/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
287/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 20 พ.ค. 2564
ประกาศ
55/64
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ระยะที่ ๒ 20 พ.ค. 2564
คำสั่ง
276/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 18 พ.ค. 2564
คำสั่ง
277/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 18 พ.ค. 2564
คำสั่ง
278/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 18 พ.ค. 2564
คำสั่ง
279/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 18 พ.ค. 2564
ประกาศ
53/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 18 พ.ค. 2564
ประกาศ
54/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 18 พ.ค. 2564
คำสั่ง
275/64
เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 17 พ.ค. 2564
ประกาศ
49/64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 พ.ค. 2564
ประกาศ
50/64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 พ.ค. 2564
ประกาศ
51/64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 พ.ค. 2564
คำสั่ง
273/64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การคิดค่าคะแนนสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2564
คำสั่ง
252/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ลับ) 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
263/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (จุลชีววิทยา) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2563 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
264/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
268/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
269/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
270/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นที) 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
271/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นิภาภรณ์) 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
272/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธีรภัทร) 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
274/64
"เปลี่ยนแปลงกรรมการจัดทำ (ร่าง) ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดแผน หรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า " 14 พ.ค. 2564
คำสั่ง
265/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร วท.ม. เคมีสำหรับครู 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
266/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร วท.ม. เคมี 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
267/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร ปร.ด. เคมี 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
253/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
254/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
255/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
256/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
257/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
258/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
259/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
260/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
265/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร วท.ม. เคมีสำหรับครู 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
266/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร วท.ม. เคมี 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
267/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร ปร.ด. เคมี 13 พ.ค. 2564
ประกาศ
52/64
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 2564
คำสั่ง
251/64
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 6 พ.ค. 2564
คำสั่ง
185/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (จันทร์เพ็ญ) 5 พ.ค. 2564
คำสั่ง
246/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 5 พ.ค. 2564
คำสั่ง
247/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 5 พ.ค. 2564
คำสั่ง
248/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 5 พ.ค. 2564
คำสั่ง
249/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 5 พ.ค. 2564
คำสั่ง
245/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ป 3 พ.ค. 2564
คำสั่ง
240/64
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) 30 เม.ย. 2564
คำสั่ง
241/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 30 เม.ย. 2564
คำสั่ง
242/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 30 เม.ย. 2564
คำสั่ง
243/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 30 เม.ย. 2564
คำสั่ง
244/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 30 เม.ย. 2564
คำสั่ง
233/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
234/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
235/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
236/64
"แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) " 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
237/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (ชาลิดา) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
238/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (อาทิตย์) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
239/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จักรกฤษณ์) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
237/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (ชาลิดา) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
238/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (อาทิตย์) 28 เม.ย. 2564
คำสั่ง
239/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จักรกฤษณ์) 28 เม.ย. 2564
ประกาศ
46/64
คำชี้แจงกรณีมีผู้ป่วย COVID-19 เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2564
ประกาศ
45/64
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 เม.ย. 2564
ประกาศ
29/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 24 เม.ย. 2564
คำสั่ง
228/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 23 เม.ย. 2564
คำสั่ง
229/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 23 เม.ย. 2564
คำสั่ง
230/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 23 เม.ย. 2564
คำสั่ง
231/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา 23 เม.ย. 2564
คำสั่ง
222/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
223/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
224/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
225/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
226/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
227/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปิยะวรรณ) 21 เม.ย. 2564
คำสั่ง
219/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 20 เม.ย. 2564
คำสั่ง
220/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 20 เม.ย. 2564
คำสั่ง
221/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 20 เม.ย. 2564
คำสั่ง
214/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 19 เม.ย. 2564
คำสั่ง
215/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 19 เม.ย. 2564
คำสั่ง
216/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 19 เม.ย. 2564
คำสั่ง
217/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 19 เม.ย. 2564
คำสั่ง
218/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (พงษ์พันธ์) 19 เม.ย. 2564
คำสั่ง
218/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (พงษ์พันธ์) 19 เม.ย. 2564
ประกาศ
44/64
"กำหนดวันและเวลาสอบของรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่ประกาศให้เลื่อนสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 19 เม.ย. 2564
ประกาศ
39/64
แนวทางการจัดสอบปลายภาค รายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
40/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
41/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
42/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
43/64
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
40/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
41/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
ประกาศ
42/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 14 เม.ย. 2564
คำสั่ง
213/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 9 เม.ย. 2564
ประกาศ
38/64
ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ฉบับผู้คุมสอบ) 8 เม.ย. 2564
คำสั่ง
191/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เคมี) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
192/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ฟิสิกส์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
193/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
194/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (การรับรู้ฯ) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
195/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมฯ) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
196/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอมฯ) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
197/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
198/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
199/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
200/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
201/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
202/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
203/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
204/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (วิทยาการคอมฯ) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
205/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
206/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
207/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
208/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
209/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
210/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 7 เม.ย. 2564
คำสั่ง
185/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (จันทร์เพ็ญ) 5 เม.ย. 2564
คำสั่ง
186/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 2564
คำสั่ง
187/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 2564
คำสั่ง
189/64
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 5 เม.ย. 2564
คำสั่ง
185/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (จันทร์เพ็ญ) 5 เม.ย. 2564
ประกาศ
33/64
"การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ " 5 เม.ย. 2564
ประกาศ
34/64
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 5 เม.ย. 2564
ประกาศ
35/64
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ 5 เม.ย. 2564
ประกาศ
36/64
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 5 เม.ย. 2564
ประกาศ
37/64
ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ฉบับผู้คุมสอบ) 5 เม.ย. 2564
คำสั่ง
172/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 1 เม.ย. 2564
คำสั่ง
184/64
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหััวหน้างานคลังและพัสดุ กองบริหารงานคณะ 1 เม.ย. 2564
คำสั่ง
183/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภูมินันท์) 1 เม.ย. 2564
คำสั่ง
183/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภูมินันท์) 1 เม.ย. 2564
คำสั่ง
176/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
174/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
175/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
177/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอม) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
178/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอม) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
179/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาการคอม) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
180/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
181/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
182/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
173/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
181/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
182/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 31 มี.ค. 2564
คำสั่ง
170/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 มี.ค. 2564
คำสั่ง
169/64
"แต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชา SC614 775 STATISTICAL PROJECT II และ SC624 775 STATISTICAL INFORMATION PROJECT II ประจำปีการศึกษา 2563 " 30 มี.ค. 2564
คำสั่ง
168/64
"แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงงานรายวิชา SC614 775 STATISTICAL PROJECT II และ SC624 775 STATISTICAL INFORMATION PROJECT II ประจำปีการศึกษา 2563 " 30 มี.ค. 2564
ประกาศ
31/64
ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ฉบับนักศึกษา) 30 มี.ค. 2564
ประกาศ
32/64
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มี.ค. 2564
คำสั่ง
164/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ในส่วนของหลักสูตรด้านดิจิทัล digital Literacy สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 25 มี.ค. 2564
คำสั่ง
159/64
" แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 24 มี.ค. 2564
คำสั่ง
160/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 24 มี.ค. 2564
คำสั่ง
161/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 24 มี.ค. 2564
คำสั่ง
162/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 24 มี.ค. 2564
คำสั่ง
163/64
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2564
ประกาศ
29/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 24 มี.ค. 2564
คำสั่ง
158/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายนวเดโช ชาญขุนทด (ลับ) 23 มี.ค. 2564
คำสั่ง
154/64
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง
153/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่ื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง
155/64
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่ารายงานโครงงานทางสถิติ ๒ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ " 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง
156/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง
157/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมให้ทุน) 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง
152/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์" 19 มี.ค. 2564
คำสั่ง
151/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (ชาติชาย) 18 มี.ค. 2564
คำสั่ง
150/64
"แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมสัมมนาระดมความเห็นจัดทำ (ร่าง) ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็ง ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดแผน หรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ในอีก ๔ ปีข้างหน้า " 17 มี.ค. 2564
คำสั่ง
149/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 16 มี.ค. 2564
คำสั่ง
145/64
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 2564
คำสั่ง
144/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 15 มี.ค. 2564
ประกาศ
27/64
"ผลการสอบข้อเขียน และการทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 4976 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีววิทยา) " 15 มี.ค. 2564
ประกาศ
28/64
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 15 มี.ค. 2564
คำสั่ง
142/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 11 มี.ค. 2564
ประกาศ
26/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเคมี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 11 มี.ค. 2564
คำสั่ง
139/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ชีววิทยา) 10 มี.ค. 2564
คำสั่ง
140/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 มี.ค. 2564
คำสั่ง
141/64
แต่งตั้งผู้รัักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2564
ประกาศ
25/64
"รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 10 มี.ค. 2564
คำสั่ง
136/64
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 มี.ค. 2564
คำสั่ง
137/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 8 มี.ค. 2564
คำสั่ง
138/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 8 มี.ค. 2564
ประกาศ
24/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 8 มี.ค. 2564
คำสั่ง
131/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (สุรเชษฐ) 3 มี.ค. 2564
คำสั่ง
132/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (ขวัญศิริ) 3 มี.ค. 2564
คำสั่ง
133/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (ขวัญศิริ) 3 มี.ค. 2564
คำสั่ง
134/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พบปะบุคลากร 3 มี.ค. 2564
คำสั่ง
135/64
ลับ 3 มี.ค. 2564
คำสั่ง
127/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สิ่งแวดล้อม) 1 มี.ค. 2564
คำสั่ง
128/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 1 มี.ค. 2564
คำสั่ง
129/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 1 มี.ค. 2564
คำสั่ง
130/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 1 มี.ค. 2564
ประกาศ
23/64
ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 1 มี.ค. 2564
คำสั่ง
124/64
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ) 25 ก.พ. 2564
คำสั่ง
125/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (รศ.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ) 25 ก.พ. 2564
คำสั่ง
126/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ลับ) 25 ก.พ. 2564
คำสั่ง
116/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิริยากร) 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
117/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เด่นพงษ์) 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
118/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทิวาพร) 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
119/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพิ่มเติม (อนุชาติ) 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
120/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(กรกนกพร) 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
121/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
122/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.พ. 2564
คำสั่ง
123/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 ก.พ. 2564
ประกาศ
21/64
รายชื่อผู้รัับทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 23 ก.พ. 2564
ประกาศ
22/64
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 23 ก.พ. 2564
คำสั่ง
114/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 22 ก.พ. 2564
คำสั่ง
115/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 22 ก.พ. 2564
ประกาศ
20/64
การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2564
ประกาศ
19/64
การรับสมัครกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 19 ก.พ. 2564
คำสั่ง
112/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.พ. 2564
คำสั่ง
113/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 19 ก.พ. 2564
คำสั่ง
109/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (DAWA) 17 ก.พ. 2564
คำสั่ง
101/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (เคมีสำหรับครู) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
102/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (วิทยาการคอม) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
103/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (GIS) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
104/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วิทยาการคอม) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
105/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (เทคโนโลยีสานสนเทศ) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
106/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
107/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศศิวิมล) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
108/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วาสนา) 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
110/64
"ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร และอาจารย์ที่ทำการสอน ในการจัด การเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 256 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
111/64
"ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 " 16 ก.พ. 2564
คำสั่ง
98/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 11 ก.พ. 2564
คำสั่ง
99/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 ก.พ. 2564
คำสั่ง
100/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 ก.พ. 2564
คำสั่ง
94/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.-มข.(รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2564
คำสั่ง
95/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 10 ก.พ. 2564
คำสั่ง
96/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม " 10 ก.พ. 2564
คำสั่ง
95/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 10 ก.พ. 2564
คำสั่ง
97/64
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 10 ก.พ. 2564
คำสั่ง
92/64
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 9 ก.พ. 2564
คำสั่ง
93/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ก.พ. 2564
ประกาศ
17/64
รายชื่อผู้รับทุุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 8 ก.พ. 2564
ประกาศ
18/64
รายชื่อผู้ได้้รับทุนสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 8 ก.พ. 2564
คำสั่ง
90/64
เปลี่ี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.-มข. (รอบสอง)ประจำปีการศึกษา 2564 8 ก.พ. 2564
คำสั่ง
91/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษ 8 ก.พ. 2564
คำสั่ง
82/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
83/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สมทบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
84/64
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
85/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยาสำหรับครู) 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
86/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยาสำหรับครู) 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
87/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
88/64
"แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
89/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ลับ) 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
81/64
แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.พ. 2564
คำสั่ง
79/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 " 4 ก.พ. 2564
คำสั่ง
80/64
" แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 " 4 ก.พ. 2564
คำสั่ง
78/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผศ.สมนึก วรวิเศษ)(ลับ) 3 ก.พ. 2564
ประกาศ
16/64
รายชื่อผู้รัับทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
66/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
67/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
68/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
69/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา ชีววิทยา 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
70/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา เคมี 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
71/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
72/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา ฟิสิกส์ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
73/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา สถิติ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
74/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา จุลชีววิทยา 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
75/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา ชีวเคมี 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
76/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์์สิ่งแวดล้อม 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
77/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ก.พ. 2564
คำสั่ง
61/64
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ม.ค. 2564
คำสั่ง
62/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ราย นายศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค 29 ม.ค. 2564
คำสั่ง
63/64
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ลับ) 29 ม.ค. 2564
คำสั่ง
64/64
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเทียบตำแหน่งวิชาการ (ลับ) 29 ม.ค. 2564
คำสั่ง
65/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลับ) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ
14/64
รายชื่อผูู้้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารคณะและหัวหน้าสาขาวิชา 29 ม.ค. 2564
ประกาศ
15/64
รายชื่อผู้รับทุน joint funding 29 ม.ค. 2564
ประกาศ
13/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 28 ม.ค. 2564
ประกาศ
12/64
แจ้งงดการจัดกิจกรรม ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ส่วนของคณะ) ประจำปี 2564 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
51/64
แต่งตั้งอาจารย์์คณะกรรมการรับเข้าศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
52/64
แต่งตั้งอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มนฑกานต์) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
53/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อลิษา) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
54/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
55/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
56/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
57/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
58/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
59/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563" 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
60/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 26 ม.ค. 2564
คำสั่ง
48/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร่วมให้ทุน) 25 ม.ค. 2564
คำสั่ง
49/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ " 25 ม.ค. 2564
คำสั่ง
45/64
แต่งตั้งคณะอนุุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 22 ม.ค. 2564
คำสั่ง
47/64
แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (28 กุมภาพันธ์ 2564) และทำบุญอาคารวิทยาศาสตร์ 01 (ตึกกลม) 22 ม.ค. 2564
คำสั่ง
40/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 21 ม.ค. 2564
คำสั่ง
41/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 21 ม.ค. 2564
คำสั่ง
42/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 21 ม.ค. 2564
คำสั่ง
43/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 21 ม.ค. 2564
คำสั่ง
44/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 21 ม.ค. 2564
คำสั่ง
39/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 18 ม.ค. 2564
คำสั่ง
35/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 15 ม.ค. 2564
คำสั่ง
36/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 15 ม.ค. 2564
คำสั่ง
37/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 15 ม.ค. 2564
คำสั่ง
38/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 15 ม.ค. 2564
ประกาศ
5/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
6/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
7/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
8/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
9/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
10/64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 14 ม.ค. 2564
ประกาศ
11/64
"ผลการทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 14 ม.ค. 2564
คำสั่ง
34/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 13 ม.ค. 2564
คำสั่ง
34/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 " 13 ม.ค. 2564
คำสั่ง
22/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
23/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
24/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
25/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
26/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
27/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
28/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีวเคมี 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
29/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
30/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
31/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
32/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
33/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 12 ม.ค. 2564
คำสั่ง
20/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ม.ค. 2564
คำสั่ง
21/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 11 ม.ค. 2564
คำสั่ง
19/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลับ) " 11 ม.ค. 2564
คำสั่ง
12/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
13/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
14/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
15/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
16/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
17/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ม.ค. 2564
คำสั่ง
4/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
5/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
6/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
7/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
8/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
9/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
10/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 ม.ค. 2564
คำสั่ง
11/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 7 ม.ค. 2564
ประกาศ
4/64
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 6 ม.ค. 2564
ประกาศ
4/64
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 6 ม.ค. 2564
คำสั่ง
3/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 5 ม.ค. 2564
คำสั่ง
1/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 5 ม.ค. 2564
ประกาศ
3/64
"แนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) " 5 ม.ค. 2564
คำสั่ง
1/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 5 ม.ค. 2564
ประกาศ
3/64
"แนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) " 5 ม.ค. 2564
ประกาศ
2/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 4 ม.ค. 2564
ประกาศ
2/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 4 ม.ค. 2564
ประกาศ
1/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 4 ม.ค. 2564
คำสั่ง
795/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 30 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
796/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
797/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
798/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
799/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 30 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
756/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข.(ลับ) 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
784/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1 แบบ 2.1 (นานาชาติ) 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
785/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1 แบบ 2.1 (นานาชาติ) 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
786/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1 ภาคปกติ 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
787/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แบบ 1.1 (นานาชาติ) 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
788/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1 ภาคปกติ 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
789/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
790/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
791/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของ นายดิน ประทุมวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
792/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของ นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิ 29 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
793/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์(ลับ) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ
85/63
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 28 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
782/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีสำหรับครู แผน ข โครงการพิเศษ 28 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
783/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.1 ภาคปกติ 28 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
761/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
762/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
763/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
764/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
765/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ) 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
766/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
767/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
768/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
769/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
770/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (ภาษาอังกฤษ) 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
771/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แบบ 1.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
772/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานชาติ) 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
773/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
774/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
775/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
776/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
777/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
778/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
779/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
780/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอบสอง) และจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน 23 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
760/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม SCIENCE SHOW&SHARE ครั้งที่ ๑ 22 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
759/63
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 21 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
758/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 18 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
756/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข.(ลับ) 15 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
757/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
755/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
750/63
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563" 14 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
752/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
753/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
754/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
748/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 9 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
729/63
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
741/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
742/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
743/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาฟิสิกส์ 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
745/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาชีวเคมี 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
744/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาชีวเคมี 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
746/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
740/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563
คำสั่ง
735/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 พ.ย. 2563
คำสั่ง
736/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 27 พ.ย. 2563
คำสั่ง
737/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 พ.ย. 2563
คำสั่ง
738/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 พ.ย. 2563
คำสั่ง
730/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 พ.ย. 2563
คำสั่ง
731/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 26 พ.ย. 2563
คำสั่ง
732/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26 พ.ย. 2563
คำสั่ง
733/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 26 พ.ย. 2563
คำสั่ง
734/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 พ.ย. 2563
ประกาศ
84/63
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 พ.ย. 2563
ประกาศ
83/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 24 พ.ย. 2563
คำสั่ง
715/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
716/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
717/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระสาขาวิชาเคมีสำหรับครู 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
718/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
719/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
720/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
721/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
722/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
723/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
724/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 23 พ.ย. 2563
คำสั่ง
712/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 18 พ.ย. 2563
คำสั่ง
713/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 18 พ.ย. 2563
คำสั่ง
714/63
ให้บุคลากรและนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 18 พ.ย. 2563
คำสั่ง
710/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ย. 2563
คำสั่ง
711/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 17 พ.ย. 2563
คำสั่ง
709/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
คำสั่ง
707/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรายวิชา SC624774โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 12 พ.ย. 2563
คำสั่ง
706/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 12 พ.ย. 2563
คำสั่ง
705/63
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 พ.ย. 2563
คำสั่ง
697/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
703/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
703/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
704/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
698/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
699/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
700/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
701/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2563
คำสั่ง
702/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 พ.ย. 2563
ประกาศ
82/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 6 พ.ย. 2563
คำสั่ง
684/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 6 พ.ย. 2563
คำสั่ง
692/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 พ.ย. 2563
คำสั่ง
693/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 พ.ย. 2563
คำสั่ง
685/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
686/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
687/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
688/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
689/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
690/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
691/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 พ.ย. 2563
ประกาศ
80/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 2 พ.ย. 2563
คำสั่ง
683/63
ให้บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำขับเคลื่อนยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตร์ ด้วย OKRs 30 ต.ค. 2563
คำสั่ง
680/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา sc614761 สัมมนาทางสถิติ และ sc624761สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ต.ค. 2563
คำสั่ง
681/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนา วิชา sc614761 สัมมนาทางสถิติ และ sc624761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ต.ค. 2563
คำสั่ง
682/63
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501 003 General Physics Laboratory I ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 29 ต.ค. 2563
คำสั่ง
676/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ษ. 2563 27 ต.ค. 2563
คำสั่ง
677/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ต้น ปี 2563 27 ต.ค. 2563
คำสั่ง
678/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 27 ต.ค. 2563
คำสั่ง
679/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 27 ต.ค. 2563
คำสั่ง
672/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 ต.ค. 2563
คำสั่ง
673/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 ต.ค. 2563
คำสั่ง
674/63
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 26 ต.ค. 2563
คำสั่ง
675/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 ต.ค. 2563
คำสั่ง
669/63
แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงงานรายวิชา SC614 774 Statistical Project I และ SC 624 774 Statistical Information Project I ประจำปีการศึกษา 2563 22 ต.ค. 2563
คำสั่ง
670/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา โครงงานรายวิชา SC 614 774 Statistical Project I และ SC 624 774 Statistical Information Project I ประจำปีการศึกษา 2563 22 ต.ค. 2563
คำสั่ง
671/63
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุ กรณีรถบัสโดยสาร (เก่า) และปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของรถบัสโดยสาร(เก่า) คณะวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 2563
ประกาศ
79/63
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 22 ต.ค. 2563
คำสั่ง
658/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
659/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
660/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
661/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
662/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
663/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
664/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
665/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
666/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
667/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
668/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 ต.ค. 2563
คำสั่ง
657/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ต.ค. 2563
ประกาศ
78/63
รายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ต.ค. 2563
คำสั่ง
651/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ (ลับ) 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
652/63
คณะกรรมการจัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย OKRs 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
653/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
654/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ((นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
655/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
656/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม science show & shere ประจำปี พ.ศ. 2563 19 ต.ค. 2563
คำสั่ง
647/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 15 ต.ค. 2563
คำสั่ง
648/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ต.ค. 2563
คำสั่ง
649/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 ต.ค. 2563
คำสั่ง
650/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 ต.ค. 2563
คำสั่ง
644/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 2563
คำสั่ง
645/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 2563
คำสั่ง
646/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2563
คำสั่ง
643/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
638/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
639/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
640/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
641/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
642/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 9 ต.ค. 2563
ประกาศ
77/63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารภายในซุ้มอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มข. 9 ต.ค. 2563
คำสั่ง
636/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ลับ) 8 ต.ค. 2563
คำสั่ง
637/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข.(ลับ) 8 ต.ค. 2563
ประกาศ
76/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารภายในซุ้มอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มข. 7 ต.ค. 2563
คำสั่ง
628/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
629/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
630/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
631/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
632/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
633/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
634/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
635/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายอดิศร หนองบัว และนายพิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย (ลับ) 6 ต.ค. 2563
คำสั่ง
625/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ต.ค. 2563
คำสั่ง
627/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) ศูนย์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 2 ต.ค. 2563
คำสั่ง
626/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 34 ปี พ.ศ. 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 2 ต.ค. 2563
ประกาศ
73/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 1 ต.ค. 2563
คำสั่ง
622/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ
74/63
การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม ประเภทซุ้ม 1 ต.ค. 2563
ประกาศ
75/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 ต.ค. 2563
ประกาศ
72/63
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 2563
คำสั่ง
619/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2563
คำสั่ง
620/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ก.ย. 2563
คำสั่ง
621/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ก.ย. 2563
คำสั่ง
616/63
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2563
คำสั่ง
617/63
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2563
คำสั่ง
618/63
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2563
คำสั่ง
614/63
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลความสะอาดอาคารและบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ก.ย. 2563
คำสั่ง
615/63
แต่งตั้งคณะทำงานรับตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 24 ก.ย. 2563
คำสั่ง
610/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
611/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
612/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
613/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 22 ก.ย. 2563
ประกาศ
70/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ก.ย. 2563
คำสั่ง
609/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 18 ก.ย. 2563
คำสั่ง
608/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลัก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 15 ก.ย. 2563
ประกาศ
69/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 15 ก.ย. 2563
คำสั่ง
607/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 14 ก.ย. 2563
ประกาศ
68/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 14 ก.ย. 2563
คำสั่ง
606/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
ประกาศ
67/63
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
604/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
605/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
599/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
600/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
601/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
602/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
603/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
598/63
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 9 ก.ย. 2563
ประกาศ
66/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 9 ก.ย. 2563
คำสั่ง
596/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 8 ก.ย. 2563
คำสั่ง
597/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ลับ) 8 ก.ย. 2563
ประกาศ
64/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2564 (งวดที่ 1) 2 ก.ย. 2563
ประกาศ
65/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 2 ก.ย. 2563
คำสั่ง
595/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 2 ก.ย. 2563
คำสั่ง
591/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโปสเตอร์ในการจัดนิทรรศการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
592/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
593/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2563
ประกาศ
63/63
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
588/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 31 ส.ค. 2563
คำสั่ง
590/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 31 ส.ค. 2563
คำสั่ง
586/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 27 ส.ค. 2563
คำสั่ง
587/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 27 ส.ค. 2563
คำสั่ง
582/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
583/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
584/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
585/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์ มข. 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
576/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุง ระบบระบายน้ำฝน น้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
577/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบออกแบบปรับปรุงอาคาร SC.04 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
578/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน น้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
579/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงอาคาร SC.04 25 ส.ค. 2563
ประกาศ
61/63
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 25 ส.ค. 2563
ประกาศ
62/63
แก้ไขผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
580/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทอลงทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
581/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
563/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ภาคต้น ปี 2563 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
564/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เพิ่มเติม 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
560/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
565/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
566/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
567/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
568/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
569/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
570/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
571/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
572/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
573/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
574/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
575/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดขนาดอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์ (กวอ.) 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
557/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
558/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
559/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
552/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
553/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
554/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่งๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
555/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
556/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจ้ดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
548/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
549/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
550/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
551/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
547/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ
60/63
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
543/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
544/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
545/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
546/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
530/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
531/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
532/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จักระยะไกลฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
533/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
534/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
535/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
536/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
537/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
538/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
539/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
540/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
541/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
542/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ลับ) 17 ส.ค. 2563
ประกาศ
48/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
528/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
527/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ลับ) 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
529/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
526/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 11 ส.ค. 2563
คำสั่ง
516/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
517/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
518/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
519/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
520/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
521/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
522/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
523/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
524/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
525/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายดริศ สามารถ (ลับ) 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
511/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2563 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
57/63
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
58/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
59/63
แก้ไขข้อความในประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 51/2563) 7 ส.ค. 2563
คำสั่ง
512/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 7 ส.ค. 2563
คำสั่ง
505/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
506/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
507/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
508/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
509/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
510/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 6 ส.ค. 2563
ประกาศ
54/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 5 ส.ค. 2563
ประกาศ
55/63
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 2563
ประกาศ
53/63
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไข/เพิ่มเติม) 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
496/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
497/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
498/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
499/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
500/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
501/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
502/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
503/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
504/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
483/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
484/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
485/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
486/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
487/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
488/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
489/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
490/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
491/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
492/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
493/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
494/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
495/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
470/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (ลับ) 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
471/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
472/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
473/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
474/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
475/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
476/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
477/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
478/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
479/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
480/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
481/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
482/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
482/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าเวรรักษาความปลอดภัยในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
469/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 2563
ประกาศ
49/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคต้น ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
ประกาศ
50/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาชีวเคมี ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
ประกาศ
51/63
ผลการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนทุนเพิ่มศักยภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
คำสั่ง
468/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
คำสั่ง
460/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
461/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
462/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 24 ก.ค. 2563
ประกาศ
48/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
455/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 2563
คำสั่ง
458/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 23 ก.ค. 2563
คำสั่ง
459/63
มอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มภาระงานภายในงานบริหารและธุรการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 23 ก.ค. 2563
ประกาศ
43/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
44/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
45/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
46/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
47/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
คำสั่ง
454/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 เพิ่มเติม 22 ก.ค. 2563
คำสั่ง
451/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ(ลับ) 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
452/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ (ลับ) 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
453/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
448/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16 ก.ค. 2563
คำสั่ง
449/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 ก.ค. 2563
คำสั่ง
450/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 16 ก.ค. 2563
ประกาศ
42/63
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลขออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 15 ก.ค. 2563
คำสั่ง
447/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2563
คำสั่ง
446/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 14 ก.ค. 2563
คำสั่ง
445/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 13 ก.ค. 2563
ประกาศ
41/63
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 13 ก.ค. 2563
คำสั่ง
441/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
442/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
443/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
444/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
440/63
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 9 ก.ค. 2563
คำสั่ง
431/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
432/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
433/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
434/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข. 30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
435/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
436/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
437/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
438/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
439/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
425/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
426/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
427/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
428/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
429/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
430/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
424/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 30 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
415/63
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
416/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
417/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
418/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
419/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเคมี 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
420/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
421/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
422/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
423/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
411/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
412/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
413/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
414/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
410/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 24 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
409/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 24 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
398/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
399/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
400/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะราย 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
401/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
402/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
396/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
397/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ
39/63
การเลื่อนการเดินทางของผู้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 18 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
395/63
เปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 18 มิ.ย. 2563
ประกาศ
40/63
รับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 18 มิ.ย. 2563
ประกาศ
38/63
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 16 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
385/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
386/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
387/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
388/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ
37/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
391/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
392/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
393/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาพิเศา ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
394/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
389/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
390/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
379/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
380/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
281/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
382/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
383/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
384/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
371/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
374/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
375/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
376/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
377/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
378/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
352/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
370/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
372/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
373/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
369/63
ลับ 5 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
353/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
354/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
355/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
356/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
357/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
358/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
359/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
363/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
364/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
365/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
366/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชารายวิชาบริการ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
367/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
368/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
346/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
347/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
347/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
348/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
349/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
350/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
351/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
343/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
344/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
345/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
342/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
259/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
255/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
256/63
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
258/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
257/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
334/63
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
335/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
336/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
337/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
338/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
339/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
340/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
341/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
253/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 พ.ค. 2563
คำสั่ง
254/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 พ.ค. 2563
คำสั่ง
333/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 26 พ.ค. 2563
คำสั่ง
332/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศ 25 พ.ค. 2563
ประกาศ
36/63
การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ค. 2563
คำสั่ง
330/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายรัฐพล ศรีสนไชย 22 พ.ค. 2563
คำสั่ง
331/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์ 22 พ.ค. 2563
คำสั่ง
327/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
328/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
329/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
326/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2563
คำสั่ง
319/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายวิชา SC 623 301 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
320/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
321/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
322/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
323/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
324/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
325/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
307/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 18 พ.ค. 2563
ประกาศ
35/63
การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พ.ค. 2563
คำสั่ง
303/63
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
304/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สมทบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
305/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
306/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
ประกาศ
34/63
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 พ.ค. 2563
คำสั่ง
297/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
298/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
299/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
300/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
301/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
302/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
294/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ค. 2563
คำสั่ง
273/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
274/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
275/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
276/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
277/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
278/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
279/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
280/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
281/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
282/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
283/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
284/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
285/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
286/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
287/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
288/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
289/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
290/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
291/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
292/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
293/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 8 พ.ค. 2563
ประกาศ
33/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
264/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
265/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
266/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
267/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
268/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
269/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
270/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
271/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
272/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 พ.ค. 2563
ประกาศ
32/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 2563
คำสั่ง
260/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
261/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
262/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
263/2563
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
211/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 27 เม.ย. 2563
คำสั่ง
212/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2563
คำสั่ง
249/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
250/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
251/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
252/63
แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
247/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 2563
คำสั่ง
248/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 2563
ประกาศ
30/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
ประกาศ
31/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
236/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
237/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
238/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
239/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
240/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
241/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
242/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
243/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
244/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
245/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
246/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
234/63
20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
229/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
230/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
231/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
232/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
233/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
228/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 14 เม.ย. 2563
คำสั่ง
226/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2563
คำสั่ง
227/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2563
ประกาศ
28/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 9 เม.ย. 2563
ประกาศ
29/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 9 เม.ย. 2563
คำสั่ง
225/63
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501 004 General Physics Laboratrory II ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 9 เม.ย. 2563
คำสั่ง
217/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
218/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
219/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
220/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
221/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
222/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
223/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
224/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายศรัณย์ อภิชนตระกูล 8 เม.ย. 2563
ประกาศ
27/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เฉพาะรายวิชาที่จัดการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการประเมินการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น 3 เม.ย. 2563
คำสั่ง
213/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2563
คำสั่ง
210/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2563
คำสั่ง
209/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 2563
คำสั่ง
196/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 26 มี.ค. 2563
คำสั่ง
208/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 มี.ค. 2563
ประกาศ
25/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 2563
ประกาศ
26/63
การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 25 มี.ค. 2563
ประกาศ
23/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 23 มี.ค. 2563
ประกาศ
24/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 23 มี.ค. 2563
คำสั่ง
207/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2563
คำสั่ง
197/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
198/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
199/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
200/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
201/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
202/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
203/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
204/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
205/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
206/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
ประกาศ
21/63
งดการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
193/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
194/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ รายนายธนพล ตั้งชูพงศ์ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
195/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ รายธนพงศ์ อินทระ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
185/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
186/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
187/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
188/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
189/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
190/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
191/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
192/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
184/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึก 16 มี.ค. 2563
คำสั่ง
183/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 มี.ค. 2563
ประกาศ
20/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2563
คำสั่ง
182/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2563
คำสั่ง
176/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
177/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
178/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
179/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
180/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
181/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรหรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
174/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2563
คำสั่ง
175/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา 316 494 โครงงานทางสถิติ 2 และ 326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2563
ประกาศ
19/63
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาว 11 มี.ค. 2563
คำสั่ง
156/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวธรรณญพร น้อยพลับ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
164/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
165/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
166/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
167/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
168/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
169/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
170/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
171/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
172/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
173/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
163/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม 9 มี.ค. 2563
คำสั่ง
162/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (เฉพาะราย) 6 มี.ค. 2563
ประกาศ
17/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 6 มี.ค. 2563
คำสั่ง
161/63
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
153/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาววิจิตรา ขจร 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
154/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
155/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวศกุลตลา นิลแก้ว 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
157/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
158/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
152/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 4 มี.ค. 2563
ประกาศ
15/63
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) 4 มี.ค. 2563
ประกาศ
14/63
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 3 มี.ค. 2563
ประกาศ
12/63
กำหนดภาระงาน ค่าคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และบัญชีรายชื่อโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ รอบประเมินวันที่ 1 2 มี.ค. 2563
คำสั่ง
151/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 มี.ค. 2563
คำสั่ง
144/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
145/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
146/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
147/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
148/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
149/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
150/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
143/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 27 ก.พ. 2563
คำสั่ง
137/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.พ. 2563
คำสั่ง
130/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
131/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
132/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายสุขุม เรืองไชย 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
133/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
134/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
135/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
136/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ
11/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) 21 ก.พ. 2563
คำสั่ง
123/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
124/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
125/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
126/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
127/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
128/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
129/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ก.พ. 2563
ประกาศ
10/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 19 ก.พ. 2563
ประกาศ
10/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 19 ก.พ. 2563
คำสั่ง
121/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่ารายงานโครงงานทางสถิติ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ก.พ. 2563
คำสั่ง
122/63
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.พ. 2563
ประกาศ
9/63
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 18 ก.พ. 2563
คำสั่ง
120/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 14 ก.พ. 2563
คำสั่ง
115/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
116/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
117/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
118/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
119/63
แต่งต้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
112/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
113/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
114/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
94/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
109/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
110/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
111/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
105/63
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
106/63
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 256 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
107/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
108/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 ก.พ. 2563
ประกาศ
8/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 6 ก.พ. 2563
คำสั่ง
92/63
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
93/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
95/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
96/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
97/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
98/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
99/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
100/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
101/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
102/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
103/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
104/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
90/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดตั้งโครงการวิสาหกิจ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
91/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดฝึกอบรม Non-Degree และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
89/63
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ 4 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
86/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
87/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (สมทบ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
88/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
79/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
80/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
81/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
82/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
83/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
84/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 30 ม.ค. 2563
ประกาศ
7/63
ผลการจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในส่วนของสาขาวิชาเคมี 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
85/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
67/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
68/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
75/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
76/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
77/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 25 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
78/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
69/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
70/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
71/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
72/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
73/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
74/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
64/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลบี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 28 ม.ค. 2563
คำสั่ง
65/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) (เพิ่มเติม) 28 ม.ค. 2563
คำสั่ง
66/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (เฉพาะราย) 28 ม.ค. 2563
ประกาศ
6/63
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ม.ค. 2563
คำสั่ง
58/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
59/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
60/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
61/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
57/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ม.ค. 2563
คำสั่ง
30/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
31/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท) 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
32/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
33/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
34/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
36/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
37/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
38/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
39/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
40/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
41/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
42/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
43/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
44/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
45/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
46/63
คณะทำงานจัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ด้วย OKRs 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
47/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
48/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
49/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
50/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
51/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
52/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
53/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
54/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
56/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
55/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 22 ม.ค. 2563
ประกาศ
5/63
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
5/63
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 20 ม.ค. 2563
คำสั่ง
29/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือด้านสรีรวิทยาที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวฯ 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
4/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
3/63
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในดครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) ปลาย ปี 2562 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
28/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
23/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
26/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
25/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
24/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
22/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
20/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2563
คำสั่ง
21/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2563
คำสั่ง
35/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2563
คำสั่ง
9/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
10/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
11/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
12/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
13/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
14/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
15/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
16/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
17/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
18/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
19/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 13 ม.ค. 2563
ประกาศ
1/63
หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาของคณะวิทยาศาสตร์ 10 ม.ค. 2563
คำสั่ง
27/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 10 ม.ค. 2563
คำสั่ง
3/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
4/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชาชีววิทยา 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
5/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปี 2562 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
7/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มข. 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
2/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2563 6 ม.ค. 2563
คำสั่ง
1/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 2 ม.ค. 2563
ประกาศ
2/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 1 ม.ค. 2563
คำสั่ง
1001/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1002/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1003/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1004/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1005/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1006/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1007/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1008/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1009/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1010/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1000/62
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1011/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1012/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1013/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1014/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1015/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1016/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1017/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1018/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1019/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1020/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1021/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1022/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
998/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตแหน่งทางวิชาการ 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ
98/62
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 24 ธ.ค. 2562
ประกาศ
99/62
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปี 2562 24 ธ.ค. 2562
ประกาศ
97/62
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนภาระงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
997/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
982/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
983/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
984/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
985/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
986/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
987/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
988/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
989/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
990/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
991/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
992/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
993/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
994/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
995/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
ประกาศ
96/62
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
996/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
978/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
979/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
980/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
981/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
962/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
964/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
963/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
965/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
966/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
967/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
968/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
970/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
971/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
972/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
973/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
974/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
975/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
976/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
977/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคิวชิวและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Kyutech-KKU International Symposium) เพิ่มเติม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
957/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 13 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
959/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม) 13 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
955/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 11 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
956/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
953/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
954/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคิวชิวและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Kyutech-KKU International Symposium) สาขาวิชาเคมี 9 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
946/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
947/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
948/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
950/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
951/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
952/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 6 ธ.ค. 2562
ประกาศ
95/62
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่" 2 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
943/62
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุกในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
944/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
945/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
941/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ย. 2562
คำสั่ง
942/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 พ.ย. 2562
คำสั่ง
937/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา 316 491 สัมมนาทางสถิติ และรายวิชา 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
938/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา รายวิชา 316 493 โครงงานทางสถิติ 1 และ รายวิชา 326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ภาคต้น ประจำปีการศึกาา 2562 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
939/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 316 491 สัมมนาทางสถิติ และรายวิชา 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ย. 2562
ประกาศ
94/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
940/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
936/62
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ย. 2562
ประกาศ
93/62
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา ประจำปี 2562" 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
931/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
932/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
933/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
925/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
926/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
927/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
928/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
929/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
930/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ย. 2562
ประกาศ
89/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ด้านการวิจัยและด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
920/62
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการรับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
921/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
922/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม 15 พ.ย. 2562
ประกาศ
90/2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยดดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
923/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
924/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
919/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
คำสั่ง
897/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2562
คำสั่ง
918/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 13 พ.ย. 2562
ประกาศ
88/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 พ.ย. 2562
คำสั่ง
910/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
911/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
912/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
913/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
914/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
915/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
916/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
917/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
908/62
แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการชีวโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 8 พ.ย. 2562
คำสั่ง
909/62
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8 พ.ย. 2562
คำสั่ง
907/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 7 พ.ย. 2562
คำสั่ง
898/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
899/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
900/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
901/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
902/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
896/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
903/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
904/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเคมี 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
905/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
906/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
894/62
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
ประกาศ
87/62
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 4 พ.ย. 2562
คำสั่ง
895/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 4 พ.ย. 2562
ประกาศ
86/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 31 ต.ค. 2562
คำสั่ง
871/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
872/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
873/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
874/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
875/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
876/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
877/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
878/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
879/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
880/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
881/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
883/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
884/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
885/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
886/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
887/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
888/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
889/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
869/62
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุกในสถานที่ทำงาน (Happy workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค. 2562
คำสั่ง
856/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
857/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
858/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
859/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
860/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
861/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
862/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
863/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
864/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
865/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
866/62
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายๆต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 28 ต.ค. 2562
ประกาศ
85/62
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 28 ต.ค. 2562
ประกาศ
73/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
849/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ต.ค. 2562
ประกาศ
84/62
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
855/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
882/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ต.ค. 2562
ประกาศ
82/62
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 22 ต.ค. 2562
ประกาศ
83/62
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 22 ต.ค. 2562
คำสั่ง
854/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึ 22 ต.ค. 2562
ประกาศ
81/62
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 21 ต.ค. 2562
คำสั่ง
853/62
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501 003 General Physics Laboratory I ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 21 ต.ค. 2562
คำสั่ง
845/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
846/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
847/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
850/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
851/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
852/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
847/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 18 ต.ค. 2562
ประกาศ
79/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2562
ประกาศ
80/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2562
คำสั่ง
844/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 17 ต.ค. 2562
คำสั่ง
838/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
839/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
840/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
841/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
842/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
843/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
837/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 11 ต.ค. 2562
คำสั่ง
816/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
830/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรายงานผลการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
831/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
832/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
833/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
834/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
835/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
836/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีวเคมี 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
828/62
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2562
ประกาศ
78/62
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ต.ค. 2562
คำสั่ง
826/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 7 ต.ค. 2562
คำสั่ง
827/62
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 ต.ค. 2562
ประกาศ
77/62
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 4 ต.ค. 2562
ประกาศ
76/62
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
811/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
812/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
813/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
814/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
815/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
817/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
818/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
819/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
820/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
821/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
822/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
824/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
823/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
810/62-1
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
825/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
804/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
809/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
808/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
807/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
806/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
805/62
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
804/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
958/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
960/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม 1 ต.ค. 2562
ประกาศ
74/62
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
ประกาศ
75/62
หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
คำสั่ง
802/62
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
คำสั่ง
784/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
785/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
786/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
787/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
788/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
789/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
790/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
791/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
792/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
793/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
794/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
795/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
796/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
797/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
798/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้่าศึกษาในระดับบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
799/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
800/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
801/62-2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
779/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
780/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
781/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
782/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
783/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
776/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 23 ก.ย. 2562
คำสั่ง
772/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
773/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
774/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
775/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวัสดุศาสตร์ฯ 19 ก.ย. 2562
ประกาศ
72/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 18 ก.ย. 2562
คำสั่ง
769/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
770/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติ 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
771/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
754/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
755/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
756/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
757/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
758/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
759/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
760/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
761/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
762/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
763/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
764/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
765/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
766/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
767/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
768/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
745/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
746/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
747/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
748/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
749/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
750/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
751/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
752/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
753/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
729/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
730/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
732/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
733/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
734/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
735/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
736/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
737/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
738/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2562
ประกาศ
59/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ไไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ก.ย. 2562
ประกาศ
58/62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
728/62
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
731/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
725/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
726/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
727/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
723/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทสนับสนุน) 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
724/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทวิชาการ) 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
722/62
ขอเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
718/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ส.ค. 2562
ประกาศ
54/62
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 28 ส.ค. 2562
ประกาศ
53/62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
719/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
721/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ประจำปี 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
700/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
701/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
702/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
703/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
704/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
705/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
706/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
707/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
708/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
709/62
แต่งตั้งอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
710/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
711/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
712/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
713/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
714/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
715/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
716/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
716/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
717/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
694/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
695/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดวิชาชีววิทยา ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึ 23 ส.ค. 2562
ประกาศ
52/62
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
696/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์(ประเภทสนับสนุน) เพิ่มเติม 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
689/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
690/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
691/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
692/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
693/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
687/62
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
คำสั่ง
688/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลอืกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament:IYPT) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ 20 ส.ค. 2562
คำสั่ง
685/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช มข. 19 ส.ค. 2562
คำสั่ง
686/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 19 ส.ค. 2562
คำสั่ง
671/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น ป 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
672/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
673/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
674/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิขาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชขาเทคโลยีสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีกา 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
652/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
675/62
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคต้น ปี 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
676/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปี 256 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
677/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
679/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
680/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
681/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
682/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
683/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทสนับสนุน) 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
684/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทวิชาการ) 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
678/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปี 2561 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
635/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Job Fair คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
636/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
637/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) สาขาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
638/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
639/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
640/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
641/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
642/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
643/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
644/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
645/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
646/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาสถิติ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
580/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
647/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
648/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
649/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
650/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
651/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
653/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
654/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
655/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
656/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
657/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
658/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
659/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
660/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
661/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
662/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
663/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
664/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
665/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
666/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
667/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
668/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
669/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
50/62
รายชื่อนศ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับป.ตรี ที่ได้รับรางวัลนศ.ดีเด่น ปี 2561 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
51/62
รายชื่อนศ.สาขาวิชาเคมีที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2562 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
670/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ ปี 2562 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
48/62
รายชื่อนศ. เจ้าหน้าที่และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2561 14 ส.ค. 2562
ประกาศ
49/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มข. เพิ่มเติม 14 ส.ค. 2562
ประกาศ
47/62
รายชื่อนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
612/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
613/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
614/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
615/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
616/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
617/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
618/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
619/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
620/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
621/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
622/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
623/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
624/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
625/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
626/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ )หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
627/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
628/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
594/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 9 ส.ค. 2562
คำสั่ง
592/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
593/62