ระบบค้นหาคำสั่ง / ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเภท เลขที่คำสั่ง/ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่
ประกาศ
121/65
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21 ธ.ค. 2567
คำสั่ง
230/2567
ลับ 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
231/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2566 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
232/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2566 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
233/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2566 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
234/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายจักราไชย ประชุมรักษ์) 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
235/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวสัจจาธิษฐ์ สันตะวงค์) 27 พ.ค. 2567
คำสั่ง
229/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา (วันที่ 27 พ.ค. 67) 23 พ.ค. 2567
คำสั่ง
228/2567
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ “รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 21 พ.ค. 2567
คำสั่ง
226/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นางสาวนงนภัส พลคูหา) 20 พ.ค. 2567
คำสั่ง
227/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (28-31 พ.ค. 67) 20 พ.ค. 2567
คำสั่ง
225/2567
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 พ.ค. 2567
คำสั่ง
224/2567
ลับ 16 พ.ค. 2567
คำสั่ง
223/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (นายปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์) 15 พ.ค. 2567
คำสั่ง
218/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นางสาวกนกวรรณ แก่นโพธิ์) 14 พ.ค. 2567
คำสั่ง
219/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (นางสาวสิริยากร อาสานอก) 14 พ.ค. 2567
คำสั่ง
220/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (20-21 พ.ค. 67) 14 พ.ค. 2567
คำสั่ง
221/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 2567
คำสั่ง
222/2567
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 พ.ค. 2567
คำสั่ง
211/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการประสานงาน เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ผ่านการคัดเลือกจากระบบ TCAS รอบที่ 1 Po 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
212/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นายธนภณ พูลทอง) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
213/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นางสาวมนทกานต์ โมฆรัตน์) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
214/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นางสาวกุลนันท์ ทองสุข) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
215/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นางสาวจริยา หล้าซิว) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
216/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นางสาววนิดา ดวงสิมมา) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
217/2567
แต่งตั้งกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) 13 พ.ค. 2567
คำสั่ง
159/2568
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2566 9 พ.ค. 2567
คำสั่ง
206/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวสายทิพย์ ลิ้มตระกูล 9 พ.ค. 2567
คำสั่ง
207/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวอรภา แถมวัฒนะ 9 พ.ค. 2567
คำสั่ง
209/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 9 พ.ค. 2567
คำสั่ง
210/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 9 พ.ค. 2567
คำสั่ง
203/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รัฐพร) 8 พ.ค. 2567
คำสั่ง
201/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2566 8 พ.ค. 2567
คำสั่ง
202/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2566 8 พ.ค. 2567
คำสั่ง
204/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 8 พ.ค. 2567
คำสั่ง
205/2567
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรประเภทสนับสนุน “การพัฒนาตนเองเพื่อเป็น SMART HR” ณ จังหวัดเพชรบุรี 8 พ.ค. 2567
คำสั่ง
200/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1955 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสถิติ) 7 พ.ค. 2567
คำสั่ง
196/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 3 พ.ค. 2567
คำสั่ง
197/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 พ.ค. 2567
คำสั่ง
194/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1–2 (เพิ่มเติม) 2 พ.ค. 2567
คำสั่ง
191/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ธันย์ชนก) 30 เม.ย. 2567
คำสั่ง
192/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (มาริสา) 30 เม.ย. 2567
คำสั่ง
193/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (พิชญา) 30 เม.ย. 2567
คำสั่ง
188/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ปริญญา) 26 เม.ย. 2567
คำสั่ง
189/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (นิวัฒน์) 26 เม.ย. 2567
คำสั่ง
186/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นันทพัทธ์) 24 เม.ย. 2567
คำสั่ง
185/2567
คณะทำงานจัดกิจกรรมพบปะบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 2567
คำสั่ง
181/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2566 22 เม.ย. 2567
คำสั่ง
182/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนบูรณ์) 22 เม.ย. 2567
คำสั่ง
175/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (PanWang) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
176/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (สราลี) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
177/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (คมศักดิ์) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
178/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (วรณัน) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
179/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (พงศกร) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
180/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (พลระวี) 19 เม.ย. 2567
คำสั่ง
171/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2566 18 เม.ย. 2567
คำสั่ง
172/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ปีการศึกษา 2566 18 เม.ย. 2567
คำสั่ง
173/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา 4657 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 เม.ย. 2567
คำสั่ง
174/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ (22-26 เม.ย. 67) 18 เม.ย. 2567
คำสั่ง
166/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2566 17 เม.ย. 2567
คำสั่ง
167/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (26 เม.ย. 2567) 17 เม.ย. 2567
คำสั่ง
169/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (ปฐมพงศ์) 17 เม.ย. 2567
คำสั่ง
170/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ทิพย์สุดา) 17 เม.ย. 2567
คำสั่ง
161/2567
แต่งตั่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพากิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมี อาคารSC.04 คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2567
คำสั่ง
162/2567
แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคมี อาคารSC.04 คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2567
คำสั่ง
164/2567
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 11 เม.ย. 2567
คำสั่ง
165/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ฐิติพงศ์) 11 เม.ย. 2567
คำสั่ง
155/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (จันทร์เพ็ญ) 10 เม.ย. 2567
คำสั่ง
156/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นริศรา) 10 เม.ย. 2567
คำสั่ง
157/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2567
คำสั่ง
158/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (จันทิมา) 10 เม.ย. 2567
คำสั่ง
160/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2566 10 เม.ย. 2567
คำสั่ง
152/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาธิตา) 9 เม.ย. 2567
คำสั่ง
153/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (มณทิรา) 9 เม.ย. 2567
คำสั่ง
154/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วัชระ) 9 เม.ย. 2567
ประกาศ
36/2567
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 5 เม.ย. 2567
คำสั่ง
149/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ปฐพี) 4 เม.ย. 2567
คำสั่ง
151/2567
ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 เม.ย. 2567
ประกาศ
35/2567
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 4 เม.ย. 2567
คำสั่ง
145/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 654 775 Statistical Project II และ SC 664 775 Statistical Information and Data Science Project II ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 3 เม.ย. 2567
คำสั่ง
146/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (จุริมาตร) 3 เม.ย. 2567
คำสั่ง
147/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ศิริอร) 3 เม.ย. 2567
คำสั่ง
148/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (สุรดา) 3 เม.ย. 2567
คำสั่ง
141/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รวินันท์) 2 เม.ย. 2567
คำสั่ง
142/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เขมิกา) 2 เม.ย. 2567
คำสั่ง
143/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติมวันที่ 12พ.ค.67) 2 เม.ย. 2567
คำสั่ง
144/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (18-25 เม.ย. 2567) 2 เม.ย. 2567
ประกาศ
34/2567
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 1 เม.ย. 2567
คำสั่ง
137/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567“International Conference on Integrated Science: Bioscienceand Bioinnovation for sustainability and forensic science 2024” 28 มี.ค. 2567
คำสั่ง
138/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (29 มี.ค. 2567) 28 มี.ค. 2567
คำสั่ง
139/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ (7-14 เม.ย. 2567) และ (7-11 พ.ค.67) 28 มี.ค. 2567
คำสั่ง
140/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (19 เม.ย.67 - 1 พ.ค.67) 28 มี.ค. 2567
คำสั่ง
134/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (สังข์สัญฏิพนธ์) 27 มี.ค. 2567
คำสั่ง
135/2567
แต่งตั้งกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 27 มี.ค. 2567
ประกาศ
33/2567
ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการสนับสนุนทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 มี.ค. 2567
คำสั่ง
130/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (คมศักดิ์) 26 มี.ค. 2567
คำสั่ง
131/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Ms.OKTSA) 26 มี.ค. 2567
คำสั่ง
132/2567
เปลี่ยนกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 26 มี.ค. 2567
คำสั่ง
133/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (29 มี.ค. 67) 26 มี.ค. 2567
ประกาศ
32/2567
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 26 มี.ค. 2567
คำสั่ง
125/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (25-26 มี.ค. 67) 22 มี.ค. 2567
คำสั่ง
126/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ (9-19 เม.ย. 67) 22 มี.ค. 2567
คำสั่ง
127/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ (1-5 เม.ย. 67) 22 มี.ค. 2567
คำสั่ง
129/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (สุธีพร) 22 มี.ค. 2567
คำสั่ง
121/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เลิศศักดิ์) 21 มี.ค. 2567
คำสั่ง
122/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (จิตต์สิน) 21 มี.ค. 2567
คำสั่ง
123/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (พิษณุวัฒน์) 21 มี.ค. 2567
คำสั่ง
124/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ (2 เม.ย. - 24 พ.ค. 67) 21 มี.ค. 2567
คำสั่ง
117/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 19 มี.ค. 2567
คำสั่ง
118/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ปิยธิดา) 19 มี.ค. 2567
คำสั่ง
119/2567
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปัญจลักษณ์) 19 มี.ค. 2567
คำสั่ง
120/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุธารทิพย์) 19 มี.ค. 2567
คำสั่ง
114/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 18 มี.ค. 2567
คำสั่ง
115/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 18 มี.ค. 2567
คำสั่ง
116/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 18 มี.ค. 2567
คำสั่ง
113/2567
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) 15 มี.ค. 2567
คำสั่ง
110/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ผศ.ดร.เนริสา คุณประทุม) 14 มี.ค. 2567
คำสั่ง
111/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) 14 มี.ค. 2567
คำสั่ง
112/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 14 มี.ค. 2567
ประกาศ
28/2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้าภายใน Science Square 13 มี.ค. 2567
คำสั่ง
106/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) 13 มี.ค. 2567
คำสั่ง
107/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 13 มี.ค. 2567
คำสั่ง
108/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) 13 มี.ค. 2567
คำสั่ง
109/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 13 มี.ค. 2567
คำสั่ง
105/2567
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 มี.ค. 2567
คำสั่ง
101/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 256 8 มี.ค. 2567
คำสั่ง
102/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งเลขที่ 3837 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 มี.ค. 2567
คำสั่ง
103/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4805 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาฟิสิกส์) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 มี.ค. 2567
คำสั่ง
98/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 6 มี.ค. 2567
คำสั่ง
94/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึ 5 มี.ค. 2567
คำสั่ง
97/2567
แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 2/2567 5 มี.ค. 2567
คำสั่ง
96/2567
แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม “SCi Fit” คณะวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 2567
คำสั่ง
93/2567
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 4 มี.ค. 2567
ประกาศ
27/2567
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ฉบับผู้คุมสอบ) 4 มี.ค. 2567
คำสั่ง
92/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
คำสั่ง
91/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (1 มี.ค. 2567 และ 8 มี.ค. 2567) 29 ก.พ. 2567
คำสั่ง
90/2567
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านกายภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะในส่วนของคณะทำงานจัดการอาคารพร้อมใช้และความปลอดภัย 28 ก.พ. 2567
ประกาศ
25/2567
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 27 ก.พ. 2567
คำสั่ง
86/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 23 ก.พ. 2567
คำสั่ง
88/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน) 23 ก.พ. 2567
ประกาศ
24/2567
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ฉบับนักศึกษา) 23 ก.พ. 2567
คำสั่ง
87/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1955 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสถิติ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ก.พ. 2567
คำสั่ง
81/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายจักรกริช นุกิจรัมย์ 22 ก.พ. 2567
คำสั่ง
82/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 22 ก.พ. 2567
คำสั่ง
83/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายปฐวี รักสัตย์) 22 ก.พ. 2567
คำสั่ง
84/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
คำสั่ง
85/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเหลือง) 22 ก.พ. 2567
คำสั่ง
74/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
75/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
76/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
77/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
78/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
79/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
80/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ (27 ก.พ. 2567 - 1 มี.ค. 2567) 21 ก.พ. 2567
คำสั่ง
72/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 25 19 ก.พ. 2567
คำสั่ง
73/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
ประกาศ
22/2567
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ปีพุทธศักราช 2567 19 ก.พ. 2567
ประกาศ
20/2567
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 15 ก.พ. 2567
คำสั่ง
69/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4656 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสถิติ) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ก.พ. 2567
คำสั่ง
70/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 13 ก.พ. 2567
คำสั่ง
71/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (19 ก.พ. 2567) 13 ก.พ. 2567
ประกาศ
19/2567
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 1 ทุนที่จัดสรรโดยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 13 ก.พ. 2567
คำสั่ง
67/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 12 ก.พ. 2567
คำสั่ง
68/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 12 ก.พ. 2567
ประกาศ
18/2567
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2567 12 ก.พ. 2567
คำสั่ง
65/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (9 ก.พ. 67) 8 ก.พ. 2567
ประกาศ
14/2567
รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสอนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจำตําแหน่ง 4804 และ 4805 8 ก.พ. 2567
คำสั่ง
60/2567
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวกัญญานัฐ ผดุงจิต) 7 ก.พ. 2567
คำสั่ง
61/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 7 ก.พ. 2567
คำสั่ง
64/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ (8-9 ก.พ. 2567) 7 ก.พ. 2567
คำสั่ง
62/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 7 ก.พ. 2567
คำสั่ง
63/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
ประกาศ
12/2567
ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 ก.พ. 2567
ประกาศ
13/2567
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7 ก.พ. 2567
ประกาศ
11/2567
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศ 5 ก.พ. 2567
คำสั่ง
57/2567
เปลี่ยนแปลงคณะทำงานขับเคลื่อนด้านกายภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของคณะทำงานจัดการอาคารพร้อมใช้และปลอดภัย 5 ก.พ. 2567
คำสั่ง
58/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
ประกาศ
11/2567
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยา 5 ก.พ. 2567
คำสั่ง
59/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
คำสั่ง
56/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 2 ก.พ. 2567
คำสั่ง
55/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (เพิ่มเติม) 1 ก.พ. 2567
คำสั่ง
53/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 30 ม.ค. 2567
คำสั่ง
54/2567
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Mr. DAVID NUGROHO) 30 ม.ค. 2567
ประกาศ
10/2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ม.ค. 2567
คำสั่ง
51/2567
คณะทำงานจัดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
คำสั่ง
52/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ม.ค. 2567
ประกาศ
9/2567
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 26 ม.ค. 2567
คำสั่ง
50/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี นานาชาติ) 26 ม.ค. 2567
คำสั่ง
48/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำ 24 ม.ค. 2567
คำสั่ง
49/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึ 24 ม.ค. 2567
คำสั่ง
41/2567
ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
42/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
43/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
44/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
45/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
46/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
47/2567
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 23 ม.ค. 2567
คำสั่ง
39/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ Science Square คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
คำสั่ง
40/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ม.ค. 2567
ประกาศ
8/2567
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 19 ม.ค. 2567
ประกาศ
7/2567
รายชื่ออาจารย์นิเทศทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 18 ม.ค. 2567
คำสั่ง
37/2567
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 18 ม.ค. 2567
คำสั่ง
38/2567
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
คำสั่ง
36/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 17 ม.ค. 2567
คำสั่ง
32/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา 4655 และ 4657 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ม.ค. 2567
คำสั่ง
33/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
คำสั่ง
34/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
คำสั่ง
35/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
คำสั่ง
21/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
22/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
23/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
24/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
25/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
26/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
27/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
28/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
29/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
30/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
31/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภ 15 ม.ค. 2567
คำสั่ง
20/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 11 ม.ค. 2567
คำสั่ง
19/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ม.ค. 2567
ประกาศ
5/2567
รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสอนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจำตําแหน่ง 4653 และ 4654 10 ม.ค. 2567
ประกาศ
6/2567
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ม.ค. 2567
คำสั่ง
17/2567
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 9 ม.ค. 2567
คำสั่ง
18/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
คำสั่ง
13/2567
การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณบดี 8 ม.ค. 2567
คำสั่ง
14/2567
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี) 8 ม.ค. 2567
คำสั่ง
15/2567
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 8 ม.ค. 2567
คำสั่ง
16/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
ประกาศ
3/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (รางวัลคนดีศรีจำปา) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 ม.ค. 2567
ประกาศ
4/2567
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมสหกิจศึกษาภายในประเทศ ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 8 ม.ค. 2567
คำสั่ง
11/2567
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ประจ 5 ม.ค. 2567
คำสั่ง
12/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4653 และ 4654 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ม.ค. 2567
คำสั่ง
12/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4653 และ 4654 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ม.ค. 2567
คำสั่ง
10/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ม.ค. 2567
คำสั่ง
3/2567
แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
4/2567
[ลับ] 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
5/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
6/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
7/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อคร.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SC05) 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
8/2567
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อคร.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SC05) 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
9/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 3 ม.ค. 2567
ประกาศ
2/2567
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
คำสั่ง
1/2567
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
คำสั่ง
2/2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (การสร้างพลังบวกในการทำงาน, การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการปฏิบัติงาน และการสร้างความประทับใจด้วย Service Mind) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ
1/2567
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 2 ม.ค. 2567
คำสั่ง
673/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำบุญส่งท้ายปีีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีพุทธศักราช 2567 27 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
670/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 26 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
668/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
669/66
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
ประกาศ
127/66
ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ฉบับนักศึกษา) 22 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
667/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 21 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
665/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
664/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 414 774 Project in Mathematics และ SC 424 774 Project in Applied Mathematics ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566" 21 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
663/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีรภัทร) 21 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
666/66
ให้บุคลากรไปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
659/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 20 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
660/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 สำหรับนิสิตนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1 – 2 " 20 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
662/66
"แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ " 20 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
658/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สิ่งแวดล้อม) 18 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
656/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 25 15 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
657/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี 15 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
655/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ 15 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
652/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (18-20 ธ.ค. 66) 14 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
650/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 14 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
651/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 14 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
651/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 14 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
646/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
647/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
648/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 13 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
649/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 13 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
645/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คระวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 12 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
643/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 12 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
644/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 12 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
642/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กาญษดา) 7 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
637/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
638/66
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
639/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 6 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
640/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 6 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
641/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ฟิสิกส์) 6 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
625/66
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ " 4 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
626/66
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 4 ธ.ค. 2566
ประกาศ
122/66
รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 4 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
631/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
632/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สิ่งแวดล้อม) 1 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
633/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สิ่งแวดล้อม) 1 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
634/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 1 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
636/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 ธ.ค. 2566
คำสั่ง
628/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament : IYPT) ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2567 30 พ.ย. 2566
คำสั่ง
629/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีรภัทร) 30 พ.ย. 2566
คำสั่ง
630/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปรรณพัชร์) 30 พ.ย. 2566
คำสั่ง
627/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2566
ประกาศ
120/66
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกั 27 พ.ย. 2566
คำสั่ง
615/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
618/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
619/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
620/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
621/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
622/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
623/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
624/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
616/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ตรียุทธ) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
617/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คณา) 24 พ.ย. 2566
คำสั่ง
614/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการประสานงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) " 23 พ.ย. 2566
ประกาศ
117/66
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) 23 พ.ย. 2566
คำสั่ง
613/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1955 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาสถิติ) " 22 พ.ย. 2566
คำสั่ง
612/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
603/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สังข์สัญฏิพนธ์) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
604/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันท์นภัส) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
605/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ภัทรพล) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
606/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรพล) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
607/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธัชพล) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
609/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรัญญา) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
610/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กานต์ดนัย) 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
611/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กาญษดา) 17 พ.ย. 2566
ประกาศ
114/66
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมสหกิจศึกษาภายในประเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 17 พ.ย. 2566
คำสั่ง
599/66
ลับ 16 พ.ย. 2566
คำสั่ง
601/66
ลับ 16 พ.ย. 2566
คำสั่ง
602/66
ลับ 16 พ.ย. 2566
คำสั่ง
584/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
585/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการประสานงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 " 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
594/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีรภัทร) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
595/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภนิดา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
596/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิภาดา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
597/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปัญจลักษณ์) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
598/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพล) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
586/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
587/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
588/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
589/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
590/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
591/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
592/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
593/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 พ.ย. 2566
คำสั่ง
578/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ปร 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
579/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประ 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
580/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการ ผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประจ 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
581/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
582/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการ 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
583/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
คำสั่ง
577/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
569/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อภิชาติ) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
570/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภักตร์พิมล) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
571/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สาธิตา) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
572/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธีรภัทร) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
573/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธิติมากร) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
574/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีรยา) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
575/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สโรชา) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
576/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ฐิติมา) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
567/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 13 พ.ย. 2566
คำสั่ง
568/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เคมี) 13 พ.ย. 2566
ประกาศ
113/66
"รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 9 พ.ย. 2566
คำสั่ง
566/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิิสิกส์ 7 พ.ย. 2566
ประกาศ
112/66
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์์ผู้ได้รับสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการวิจัยแก่นักศึกษา 6 พ.ย. 2566
คำสั่ง
564/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อันนา) 3 พ.ย. 2566
คำสั่ง
565/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (วิภาดา) 3 พ.ย. 2566
คำสั่ง
563/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิริยากร) 2 พ.ย. 2566
คำสั่ง
562/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ิงแวดล้อม 1 พ.ย. 2566
คำสั่ง
561/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน) 1 พ.ย. 2566
ประกาศ
110/66
"การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 30 ต.ค. 2566
คำสั่ง
558/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) " 26 ต.ค. 2566
คำสั่ง
559/66
ลับ 26 ต.ค. 2566
คำสั่ง
560/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรม โครงการ การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดินอย่างง่าย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 26 ต.ค. 2566
ประกาศ
109/66
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 26 ต.ค. 2566
คำสั่ง
555/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 25 ต.ค. 2566
คำสั่ง
556/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 25 ต.ค. 2566
คำสั่ง
557/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 25 ต.ค. 2566
ประกาศ
108/66
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 25 ต.ค. 2566
คำสั่ง
550/66
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คณะวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
คำสั่ง
551/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 20 ต.ค. 2566
ประกาศ
107/66
" ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ " 20 ต.ค. 2566
คำสั่ง
552/66
แต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในการเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ต.ค. 2566
คำสั่ง
553/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
คำสั่ง
554/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
คำสั่ง
546/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
537/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
538/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
539/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
540/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
541/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
542/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
543/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
547/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ธันย์ชนก) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
548/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ฐาปกรณ์) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
549/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สุภัสสร) 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
544/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 654 761 Seminar in Statistics และ SC 664 761 Seminar in Statistical Information and Data Science ประจำปีการศึกษา 2566" 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
545/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 654 774 Statistical Project I และ SC 664 774 Statistical Information and Data Science Project I ประจำปีการศึกษา 2566" 19 ต.ค. 2566
ประกาศ
106/66
"หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนหลักสูตรหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์" 19 ต.ค. 2566
คำสั่ง
536/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม 18 ต.ค. 2566
คำสั่ง
532/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 18 ต.ค. 2566
คำสั่ง
533/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 18 ต.ค. 2566
คำสั่ง
534/66
แตงตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 18 ต.ค. 2566
คำสั่ง
535/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 18 ต.ค. 2566
คำสั่ง
530/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4652 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยข 17 ต.ค. 2566
คำสั่ง
531/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 414 774 Project in Mathematics และ SC 424 774 Project in Applied Mathematics ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566" 17 ต.ค. 2566
คำสั่ง
529/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (16-18 ต.ค. 66) 17 ต.ค. 2566
คำสั่ง
529/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (16-18 ต.ค. 66) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
507/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ปิยเกษตร) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
508/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Mark Stonking ) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
509/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Katherine Nägele ) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
510/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
511/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
512/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
513/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
514/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
515/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
516/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
517/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
518/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
519/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
520/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
521/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
522/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
523/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
524/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
525/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
526/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
527/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
528/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 11 ต.ค. 2566
คำสั่ง
505/66
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 10 ต.ค. 2566
ประกาศ
105/66
" รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 10 ต.ค. 2566
คำสั่ง
503/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4653 และ 4654 (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเคมี) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ต.ค. 2566
ประกาศ
103/66
ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ฉบับผู้คุมสอบ) 5 ต.ค. 2566
คำสั่ง
500/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธัญญาณี) 4 ต.ค. 2566
คำสั่ง
501/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชญานิน) 4 ต.ค. 2566
คำสั่ง
499/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เจษฎาพงษ์) 4 ต.ค. 2566
คำสั่ง
502/66
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 4 ต.ค. 2566
ประกาศ
104/66
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนการศึกษา กลุ่มที่ 1 ทุนที่จัดสรรโดยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคตน ปีการศึกษา 2566 4 ต.ค. 2566
คำสั่ง
490/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
491/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
492/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
493/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
494/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
495/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
496/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
497/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
498/66
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 ต.ค. 2566
คำสั่ง
489/66
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2566
ประกาศ
101/66
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวดที่1) 28 ก.ย. 2566
ประกาศ
101/66
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) " 28 ก.ย. 2566
คำสั่ง
488/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ก.ย. 2566
คำสั่ง
485/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 27 ก.ย. 2566
คำสั่ง
486/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วีระชัย) 27 ก.ย. 2566
คำสั่ง
487/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นิรันดร์) 27 ก.ย. 2566
ประกาศ
100/66
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 26 ก.ย. 2566
คำสั่ง
481/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 26 ก.ย. 2566
คำสั่ง
483/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 26 ก.ย. 2566
ประกาศ
100/66
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 26 ก.ย. 2566
คำสั่ง
482/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ) 26 ก.ย. 2566
คำสั่ง
484/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 ก.ย. 2566
คำสั่ง
480/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ " 25 ก.ย. 2566
ประกาศ
99/66
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 " 22 ก.ย. 2566
คำสั่ง
478/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายธรรมรัตน์ กลีบเมฆ " 22 ก.ย. 2566
คำสั่ง
479/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 22 ก.ย. 2566
ประกาศ
94/66
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 21 ก.ย. 2566
ประกาศ
95/66
"รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 " 21 ก.ย. 2566
ประกาศ
96/66
"รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 " 21 ก.ย. 2566
ประกาศ
97/66
"รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 " 21 ก.ย. 2566
คำสั่ง
477/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 ก.ย. 2566
คำสั่ง
476/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ " 20 ก.ย. 2566
คำสั่ง
475/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.ย. 2566
คำสั่ง
474/66
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วัสดุศาตร์ 14 ก.ย. 2566
ประกาศ
93/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) " 13 ก.ย. 2566
คำสั่ง
470/66
"แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 13 ก.ย. 2566
คำสั่ง
473/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 13 ก.ย. 2566
คำสั่ง
471/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 13 ก.ย. 2566
คำสั่ง
472/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ชีววิทยา) 13 ก.ย. 2566
คำสั่ง
468/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 12 ก.ย. 2566
คำสั่ง
469/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 12 ก.ย. 2566
คำสั่ง
467/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) " 8 ก.ย. 2566
คำสั่ง
465/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 8 ก.ย. 2566
คำสั่ง
466/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 8 ก.ย. 2566
คำสั่ง
463/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 7 ก.ย. 2566
คำสั่ง
459/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
คำสั่ง
461/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บุรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2566
คำสั่ง
460/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2566
ประกาศ
91/66
"ผลการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 6 ก.ย. 2566
ประกาศ
92/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบที่ ๒ (เพิ่มเติม ๒) " 6 ก.ย. 2566
คำสั่ง
462/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2566
คำสั่ง
456/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 5 ก.ย. 2566
คำสั่ง
457/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 5 ก.ย. 2566
คำสั่ง
458/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศและ Job Fair คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 5 ก.ย. 2566
คำสั่ง
454/66
เปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 4 ก.ย. 2566
คำสั่ง
455/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 4 ก.ย. 2566
ประกาศ
90/66
ประกาศรายชื่อรับทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.ย. 2566
คำสั่ง
453/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 1 ก.ย. 2566
คำสั่ง
450/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 31 ส.ค. 2566
คำสั่ง
451/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 31 ส.ค. 2566
คำสั่ง
452/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 31 ส.ค. 2566
คำสั่ง
449/66
"ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นทบทวนแผน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ " 30 ส.ค. 2566
คำสั่ง
440/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
441/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
442/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
443/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
444/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
445/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
446/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
447/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) 29 ส.ค. 2566
คำสั่ง
439/66
"เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 28 ส.ค. 2566
ประกาศ
89/66
ประกาศผู้ช่วยวิจัย/ผู้ช่วยสอน 28 ส.ค. 2566
คำสั่ง
437/66
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกายภาพ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2566
คำสั่ง
438/66
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านกายภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2566
คำสั่ง
433/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นางสาวณภัทร์ษร เกรัมย์ ) 24 ส.ค. 2566
คำสั่ง
434/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Ms. LINDA KUMALAYANTI ) 24 ส.ค. 2566
คำสั่ง
435/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Ms. DESVIA NORITA ANGELINA ) 24 ส.ค. 2566
คำสั่ง
432/66
ลับ 24 ส.ค. 2566
คำสั่ง
436/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5375 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 24 ส.ค. 2566
คำสั่ง
428/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2565 " 23 ส.ค. 2566
คำสั่ง
429/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2565 " 23 ส.ค. 2566
คำสั่ง
430/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้ 23 ส.ค. 2566
คำสั่ง
431/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 23 ส.ค. 2566
คำสั่ง
427/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ส.ค. 2566
คำสั่ง
426/66
ลับ 22 ส.ค. 2566
คำสั่ง
423/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2565 " 17 ส.ค. 2566
คำสั่ง
424/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2565 " 17 ส.ค. 2566
ประกาศ
88/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ " 17 ส.ค. 2566
ประกาศ
86/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) " 17 ส.ค. 2566
ประกาศ
87/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 17 ส.ค. 2566
คำสั่ง
422/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ชีววิทยา) 16 ส.ค. 2566
คำสั่ง
420/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 15 ส.ค. 2566
คำสั่ง
421/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566
คำสั่ง
417/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ส.ค. 2566
คำสั่ง
418/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สังกัดสาขาวิชาเคมีผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 25 11 ส.ค. 2566
คำสั่ง
419/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สังกัดสาขาวิชาเคมีผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 11 ส.ค. 2566
คำสั่ง
416/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 10 ส.ค. 2566
ประกาศ
85/66
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 10 ส.ค. 2566
ประกาศ
85/66
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ " 10 ส.ค. 2566
คำสั่ง
409/66
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
410/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (วริษา) 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
411/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนวันต์) 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
412/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สราลี) 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
413/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
414/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
415/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 ส.ค. 2566
คำสั่ง
408/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 4 ส.ค. 2566
คำสั่ง
407/66
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2566
ประกาศ
77/66
ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ฉบับผู้คุมสอบ) 4 ส.ค. 2566
คำสั่ง
406/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่นักศึกษากระทำการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบประจำภาค ประจำปีการศึกษา 2566 4 ส.ค. 2566
ประกาศ
73/66
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 3 ส.ค. 2566
ประกาศ
74/66
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับปริญญาตรี ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ " 3 ส.ค. 2566
ประกาศ
75/66
การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาสถิติ 3 ส.ค. 2566
ประกาศ
76/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบที่ ๒ (เพิ่มเติม) " 3 ส.ค. 2566
คำสั่ง
403/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 27 ก.ค. 2566
คำสั่ง
404/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (zerlinda) 27 ก.ค. 2566
คำสั่ง
405/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Adiyas) 27 ก.ค. 2566
คำสั่ง
399/66
"เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 " 26 ก.ค. 2566
คำสั่ง
400/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิมลสิริ) 26 ก.ค. 2566
คำสั่ง
402/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 26 ก.ค. 2566
ประกาศ
72/66
ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (ฉบับนักศึกษา) 26 ก.ค. 2566
ประกาศ
70/66
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนเพิ่มศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ก.ค. 2566
ประกาศ
71/66
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการให้คำปรึกษา สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 ก.ค. 2566
คำสั่ง
391/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2565 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
396/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
394/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จันทิมา) 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
395/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กนกวรรณ) 20 ก.ค. 2566
ประกาศ
65/66
ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 20 ก.ค. 2566
ประกาศ
66/66
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
397/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2407 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
398/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 5375 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 20 ก.ค. 2566
คำสั่ง
390/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 19 ก.ค. 2566
คำสั่ง
392/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) " 19 ก.ค. 2566
คำสั่ง
393/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 19 ก.ค. 2566
คำสั่ง
385/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 18 ก.ค. 2566
คำสั่ง
386/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ 18 ก.ค. 2566
คำสั่ง
387/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 18 ก.ค. 2566
คำสั่ง
388/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ 18 ก.ค. 2566
คำสั่ง
389/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑฺิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) " 18 ก.ค. 2566
ประกาศ
64/66
ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 2566 18 ก.ค. 2566
คำสั่ง
384/66
ลับ 17 ก.ค. 2566
คำสั่ง
357/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพิ่มเติม 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
372/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปพน) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
373/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (อลิษา) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
374/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มาเต็มตา) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
375/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐสรณ์) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
376/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันทนา) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
377/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อัญชนิดา) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
378/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุกัญญารัตน์) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
379/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวีณ) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
380/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุรดา) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
381/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวิชญ์นัส) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
382/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พูสศิริ) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
383/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กุสุมาลย์) 14 ก.ค. 2566
คำสั่ง
371/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2565 13 ก.ค. 2566
คำสั่ง
364/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คเณศฐ์) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
365/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณิชกานต์) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
366/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธเนศ) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
367/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กานต์ดนัย) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
368/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชากรพัฒน์) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
369/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กัญญานัฐ) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
370/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Arfah) 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
363/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ครบรอบ 30 ปี คืนสู่เหย้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
362/66
"ฃเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เฉพาะราย) " 12 ก.ค. 2566
ประกาศ
63/66
รายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 12 ก.ค. 2566
คำสั่ง
359/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 11 ก.ค. 2566
คำสั่ง
355/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 11 ก.ค. 2566
คำสั่ง
356/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 11 ก.ค. 2566
คำสั่ง
360/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ (นิติวิทยาศาสตร์) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566" 11 ก.ค. 2566
คำสั่ง
361/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566" 11 ก.ค. 2566
คำสั่ง
358/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 11 ก.ค. 2566
ประกาศ
62/66
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศสตร์ 11 ก.ค. 2566
ประกาศ
56/66
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 10 ก.ค. 2566
ประกาศ
58/66
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 10 ก.ค. 2566
ประกาศ
331/66
เปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค 10 ก.ค. 2566
คำสั่ง
352/66
แต่งตั้งคณะทำงำนบริหำรงำนของสำขำวิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 10 ก.ค. 2566
คำสั่ง
353/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 10 ก.ค. 2566
คำสั่ง
354/66
ลับ 10 ก.ค. 2566
ประกาศ
61/66
"ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566" 10 ก.ค. 2566
ประกาศ
59/66
เปลี่ี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษารับทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ก.ค. 2566
ประกาศ
60/66
ประกาศรายชื่ื่อนักศึกษารับทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ก.ค. 2566
คำสั่ง
337/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พลระวี) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
338/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (IKWAN) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
339/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนัฐ) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
340/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริษา) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
341/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชินดนัย) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
342/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชาญวิฏย์) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
343/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธีมาพร) 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
344/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
345/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
346/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
347/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
348/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
349/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
350/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
คำสั่ง
351/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566" 4 ก.ค. 2566
ประกาศ
57/66
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 " 3 ก.ค. 2566
คำสั่ง
335/66
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 ก.ค. 2566
คำสั่ง
336/66
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ก.ค. 2566
คำสั่ง
333/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 30 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
332/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 30 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
334/66
ลับ 30 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
328/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข. 30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
329/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
330/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
320/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (David) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
321/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พฤฒิชัย) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
322/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อารีญาภรณ์) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
323/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รติมา) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
324/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรณัน) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
324/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรณัน) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
325/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พงศกร) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
326/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐวัตร) 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
327/66
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
327/66
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 29 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
314/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
315/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
316/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
317/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อม 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
317/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อม 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
318/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. เคมี 28 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
319/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. ชีวเคมี 28 มิ.ย. 2566
ประกาศ
55/66
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 27 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
311/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 22 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
309/66
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)ปีการศึกษา2566 21 มิ.ย. 2566
ประกาศ
54/66
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) 21 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
307/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 21 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
308/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 21 มิ.ย. 2566
ประกาศ
53/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 " 21 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
310/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ 21 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
306/66
" แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 " 20 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
305/66
ลับ 16 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
304/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น 15 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
303/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา ตามโครงการการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 " 15 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
299/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ทุกชั้นปีสาขาวิชาชีววิทยา 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
300/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
301/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
302
ลับ 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
297/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 " 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
298/66
" แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 " 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
294/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษ 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
295/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 25 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
296/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2 14 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
282/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 " 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
283/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
284/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
285/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
286/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
290/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2565 " 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
291/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จุฬาลักษณ์ ) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
292/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สุธารทิพย์ ) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
293/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Chitsan Lin) 13 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
289/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 12 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
288/66
ลับ 8 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
287/66
"เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ อัตรา 1954 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 8 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
277/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ศุภิลักษณ์) 6 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
278/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (อนุศรา) 6 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
279/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นงลักษณ์ ) 6 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
280/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(ปฏิพัทธ์) 6 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
281/66
ลับ 6 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
271/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
272/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 " 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
273/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 " 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
276/66
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
275/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
274/66
ลับ 2 มิ.ย. 2566
ประกาศ
49/66
"ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ " 2 มิ.ย. 2566
ประกาศ
51/66
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2 มิ.ย. 2566
ประกาศ
52/66
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2566
คำสั่ง
270/66
"มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ " 1 มิ.ย. 2566
ประกาศ
47/66
กำหนดกลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 พ.ค. 2566
ประกาศ
40/66
จัดบุคลากรสายสนับสนุนตามกลุ่มงานสำหรับใช้ในการประเมินสมรรถนะ คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2566
ประกาศ
41/66
"กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ " 31 พ.ค. 2566
ประกาศ
42/66
"กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ " 31 พ.ค. 2566
ประกาศ
43/66
"กำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์" 31 พ.ค. 2566
คำสั่ง
264/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 29 พ.ค. 2566
คำสั่ง
265/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 29 พ.ค. 2566
คำสั่ง
267/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 29 พ.ค. 2566
ประกาศ
46/66
"รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 " 29 พ.ค. 2566
คำสั่ง
268/66
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 พ.ค. 2566
คำสั่ง
259/66
ลับ 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
263/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 " 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
263/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 " 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
260/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
261/66
"เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 " 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
262/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2565 " 25 พ.ค. 2566
คำสั่ง
257/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2565 " 24 พ.ค. 2566
คำสั่ง
258/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 " 24 พ.ค. 2566
คำสั่ง
252/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวสุริยาพร ศรจันทร์ ) 23 พ.ค. 2566
คำสั่ง
253/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นางสาวหทัยภัทร สอนนอก ) 23 พ.ค. 2566
คำสั่ง
254/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นางสาวกรรณิการ์ วิรัชวา ) 23 พ.ค. 2566
คำสั่ง
255/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นางสาวณิชากร บุตรรินทร์ ) 23 พ.ค. 2566
คำสั่ง
256/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นางสาวภิรูญรุ่ง บุญสุข ) 23 พ.ค. 2566
คำสั่ง
250/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
คำสั่ง
251/66
"แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เฉพาะราย) " 22 พ.ค. 2566
คำสั่ง
243/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
244/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
245/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
246/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
247/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
248/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง
238/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 18 พ.ค. 2566
คำสั่ง
239/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 18 พ.ค. 2566
คำสั่ง
240/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (รศ.อนัญญา เตชะคำภู) 18 พ.ค. 2566
คำสั่ง
241/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (นายกฤตภาส เลาหสุรโยธิน) 18 พ.ค. 2566
คำสั่ง
242/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (นายอังคาร จารุจารีต) 18 พ.ค. 2566
คำสั่ง
232/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ" 16 พ.ค. 2566
คำสั่ง
233/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ" 16 พ.ค. 2566
คำสั่ง
237/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 16 พ.ค. 2566
คำสั่ง
236/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ค. 2566
ประกาศ
39/66
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบที่ ๒ (เพิ่มเติม) " 16 พ.ค. 2566
คำสั่ง
226/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
228/66
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
225/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
ประกาศ
227/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
231/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ " 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
234/66
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
235/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 " 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
230/66
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ"รายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตศึกษา"ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
229/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 15 พ.ค. 2566
คำสั่ง
223/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
224/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
216/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
217/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
218/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
219/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
220/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
221/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
222/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 พ.ค. 2566
คำสั่ง
209/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
210/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
211/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
212/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
213/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
214/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
215/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 8 พ.ค. 2566
คำสั่ง
203/66
ลับ 2 พ.ค. 2566
ประกาศ
36/66
หลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การคิดค่าคะแนน ของการประเมินสมรรถนะและการประเมินผลสัมฤทธิ์สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 พ.ค. 2566
ประกาศ
37/66
กำหนดกลุ่มงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 พ.ค. 2566
ประกาศ
38/66
"หลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด การคิดค่าคะแนน และคำอธิบายของการประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
204/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
205/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
206/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
207/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
208/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 2 พ.ค. 2566
คำสั่ง
202/66
ลับ 1 พ.ค. 2566
คำสั่ง
201/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 29 เม.ย. 2566
คำสั่ง
194/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
195/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
196/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
197/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
198/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
199/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
200/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 28 เม.ย. 2566
คำสั่ง
191/66
ลับ 26 เม.ย. 2566
ประกาศ
33/66
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 เม.ย. 2566
ประกาศ
34/66
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 เม.ย. 2566
คำสั่ง
192/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 26 เม.ย. 2566
คำสั่ง
193/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 26 เม.ย. 2566
คำสั่ง
190/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 25 เม.ย. 2566
คำสั่ง
181/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
182/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
183/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
184/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
186/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
187/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
188/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
189/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
185/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
179/66
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2565 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
180/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2565 " 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
176/66
"ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรประเภทสนับสนุน “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรประเภทสนับสนุนสู่การเป็นคณะดิจิทัล”ณ ห้องวิทยวิภาส ๑ อาคารวิทย 24 เม.ย. 2566
คำสั่ง
178/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณัชณ์ณภัส) 20 เม.ย. 2566
คำสั่ง
177/66
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 19 เม.ย. 2566
ประกาศ
32/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 18 เม.ย. 2566
คำสั่ง
165/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ฟิสิกส์) 12 เม.ย. 2566
คำสั่ง
166/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 12 เม.ย. 2566
คำสั่ง
175/66
ให้บุคลากรเข้าร่่วมโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และทัศนศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 เม.ย. 2566
ประกาศ
29/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 2566
ประกาศ
30/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 2566
ประกาศ
31/66
"ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมสหกิจศึกษาภายในประเทศ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 " 12 เม.ย. 2566
คำสั่ง
174/66
ลับ 12 เม.ย. 2566
คำสั่ง
172/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
173/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
167/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
168/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
169/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
170/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
171/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 11 เม.ย. 2566
คำสั่ง
160/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 10 เม.ย. 2566
คำสั่ง
161/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 10 เม.ย. 2566
คำสั่ง
162/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 10 เม.ย. 2566
คำสั่ง
163/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 10 เม.ย. 2566
คำสั่ง
164/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 10 เม.ย. 2566
คำสั่ง
159/66
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 7 เม.ย. 2566
คำสั่ง
158/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปีการศึกษา 2565 " 7 เม.ย. 2566
ประกาศ
28/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 5 เม.ย. 2566
คำสั่ง
156/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 5 เม.ย. 2566
คำสั่ง
157/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 5 เม.ย. 2566
คำสั่ง
151/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 4 เม.ย. 2566
คำสั่ง
152/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 4 เม.ย. 2566
คำสั่ง
153/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 4 เม.ย. 2566
คำสั่ง
155/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 4 เม.ย. 2566
ประกาศ
26/66
"รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสอนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจำตําแหน่ง 1425 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 4 เม.ย. 2566
คำสั่ง
154/66
ลับ 3 เม.ย. 2566
ประกาศ
25/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 3 เม.ย. 2566
คำสั่ง
150/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีก 31 มี.ค. 2566
ประกาศ
24/66
"เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 31 มี.ค. 2566
คำสั่ง
149/66
29 มี.ค. 2566
คำสั่ง
146/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
คำสั่ง
147/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุึุทัศน์) 28 มี.ค. 2566
คำสั่ง
148/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (SYAFRIL HIDAYAT ) 28 มี.ค. 2566
ประกาศ
23/66
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะว 27 มี.ค. 2566
คำสั่ง
144/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
137/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
138/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
139/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
140/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
141/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
142/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
143/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 24 มี.ค. 2566
ประกาศ
22/66
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 24 มี.ค. 2566
คำสั่ง
132/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ธนาดา) 23 มี.ค. 2566
คำสั่ง
133/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (May Khat Nwe) 23 มี.ค. 2566
คำสั่ง
134/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (คมศิลป์) 23 มี.ค. 2566
คำสั่ง
135/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
คำสั่ง
136/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
ประกาศ
21/66
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 23 มี.ค. 2566
คำสั่ง
131/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีก 22 มี.ค. 2566
คำสั่ง
130/66
ลับ 21 มี.ค. 2566
คำสั่ง
129/66
ลับ 20 มี.ค. 2566
คำสั่ง
126/66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 20 มี.ค. 2566
คำสั่ง
127/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (จิรัิยา) 20 มี.ค. 2566
คำสั่ง
128/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คมศิลป์) 20 มี.ค. 2566
ประกาศ
20/66
รายชื่อนัักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 17 มี.ค. 2566
คำสั่ง
124/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 16 มี.ค. 2566
คำสั่ง
125/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 16 มี.ค. 2566
คำสั่ง
118/66
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 15 มี.ค. 2566
คำสั่ง
123/66
ลับ 15 มี.ค. 2566
คำสั่ง
117/66
ลับ 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
115/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงานรายวิชา SC 614 775 Statistical Project II และ SC 624 775 Statistical Information Project II ประจำปีการศึกษา 2565 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
119/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
120/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
121/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
122/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
116/66
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
ประกาศ
18/66
"ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (ฉบับผู้คุมสอบ) " 14 มี.ค. 2566
คำสั่ง
112/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
109/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
110/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
111/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
114/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
113/66
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
คำสั่ง
108/66
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 9 มี.ค. 2566
ประกาศ
16/66
"ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (ฉบับนักศึกษา) " 9 มี.ค. 2566
คำสั่ง
107/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (David) 8 มี.ค. 2566
คำสั่ง
104/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 8 มี.ค. 2566
คำสั่ง
105/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 8 มี.ค. 2566
คำสั่ง
106/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 8 มี.ค. 2566
ประกาศ
14/66
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจำตําแหน่ง 2695 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหา 7 มี.ค. 2566
คำสั่ง
100/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
คำสั่ง
101/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ชีววิทยา) 7 มี.ค. 2566
คำสั่ง
102/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 7 มี.ค. 2566
คำสั่ง
103/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (จิรัฐกาล) 7 มี.ค. 2566
ประกาศ
15/66
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบที่ 2 7 มี.ค. 2566
คำสั่ง
99/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ 3 มี.ค. 2566
คำสั่ง
98/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 2 มี.ค. 2566
คำสั่ง
96/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 1 มี.ค. 2566
คำสั่ง
97/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 1 มี.ค. 2566
คำสั่ง
95/66
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
คำสั่ง
91/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 27 ก.พ. 2566
คำสั่ง
92/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 27 ก.พ. 2566
คำสั่ง
93/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 27 ก.พ. 2566
คำสั่ง
94/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 27 ก.พ. 2566
คำสั่ง
90/66
"แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501004 General Physics Laboratory II ในการจัดการเรียน การสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 24 ก.พ. 2566
คำสั่ง
89/66
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 23 ก.พ. 2566
คำสั่ง
86/66
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนวิจัยของสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 20 ก.พ. 2566
คำสั่ง
88/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิิจกรรมโครงการบุคลากรดีเด่น (เพิ่มเติม) 20 ก.พ. 2566
คำสั่ง
87/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยาสำหรับครู) 20 ก.พ. 2566
ประกาศ
11/66
ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 17 ก.พ. 2566
ประกาศ
9/66
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีจำปาด้านการวิจัย 17 ก.พ. 2566
ประกาศ
10/66
ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีจำปา คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 2566
คำสั่ง
83/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 16 ก.พ. 2566
คำสั่ง
82/66
ให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา “การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน” 15 ก.พ. 2566
คำสั่ง
80/66
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 2566
ประกาศ
8/66
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 14 ก.พ. 2566
คำสั่ง
75/66
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 13 ก.พ. 2566
คำสั่ง
78/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นิรันดร์) 13 ก.พ. 2566
คำสั่ง
79/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ศุภฉริยะ) 13 ก.พ. 2566
คำสั่ง
76/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 ก.พ. 2566
คำสั่ง
77/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 13 ก.พ. 2566
คำสั่ง
73/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
74/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยาสำหรับครู) 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
69/66
"แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ " 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
70/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
71/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
72/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 9 ก.พ. 2566
คำสั่ง
67/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 7 ก.พ. 2566
คำสั่ง
64/66
"แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 7 ก.พ. 2566
คำสั่ง
65/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 7 ก.พ. 2566
คำสั่ง
66/66
แต่งตั้งผู้รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 7 ก.พ. 2566
ประกาศ
7/66
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566 ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1" 2 ก.พ. 2566
คำสั่ง
62/66
แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนา "การถ่ายทอดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และ การจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน" (เพิ่มเติม) 2 ก.พ. 2566
คำสั่ง
63/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ " 2 ก.พ. 2566
คำสั่ง
52/66
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ชีววิทยา) 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
53/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
54/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาสถิติ" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
55/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเคมี" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
56/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
57/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
58/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาจุลชีววิทยา" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
59/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาชีววิทยา" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
60/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตรื" 1 ก.พ. 2566
คำสั่ง
51/66
31 ม.ค. 2566
คำสั่ง
49/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 30 ม.ค. 2566
คำสั่ง
50/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 30 ม.ค. 2566
คำสั่ง
45/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
46/66
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
47/66
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
43/66
ลับ 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
44/66
"คณะทำงานจัดกิจกรรม “การเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและข้อมูลสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการสอน” " 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
48/66
ลับ 27 ม.ค. 2566
คำสั่ง
42/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สุดารัตน์) 26 ม.ค. 2566
คำสั่ง
38/66
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 ม.ค. 2566
คำสั่ง
41/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 2566
คำสั่ง
39/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Professor Thomas Liehr 24 ม.ค. 2566
คำสั่ง
40/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Professor Marcelo De Bello Cioffi 24 ม.ค. 2566
คำสั่ง
31/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
32/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
33/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
34/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
35/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
36/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
37/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศและ Job Fair คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 20 ม.ค. 2566
คำสั่ง
30/66
ลับ 19 ม.ค. 2566
คำสั่ง
28/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัด สาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ประ 18 ม.ค. 2566
คำสั่ง
29/66
ลับ 18 ม.ค. 2566
คำสั่ง
26/66
ลับ 17 ม.ค. 2566
คำสั่ง
26/66
ลับ 17 ม.ค. 2566
คำสั่ง
27/66
ลับ 17 ม.ค. 2566
คำสั่ง
27/66
ลับ 17 ม.ค. 2566
คำสั่ง
25/66
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
ประกาศ
4/66
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (ฉบับผู้คุมสอบ) 13 ม.ค. 2566
คำสั่ง
20/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 13 ม.ค. 2566
คำสั่ง
21/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 13 ม.ค. 2566
คำสั่ง
22/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 13 ม.ค. 2566
คำสั่ง
23/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 13 ม.ค. 2566
คำสั่ง
24/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 13 ม.ค. 2566
ประกาศ
3/66
"คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ " 12 ม.ค. 2566
คำสั่ง
18/66
แต่งตั้งคณะทำงานจัดสัมมนา "การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน" 12 ม.ค. 2566
คำสั่ง
19/66
"แต่งตั้งคณะทำงานจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับ “ระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับหลักสูตร (AUN QA)” คณะวิทยาศาสตร์" 12 ม.ค. 2566
ประกาศ
3/66
"คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ " 12 ม.ค. 2566
คำสั่ง
15/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทาบุญขึ้นปีใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2566
คำสั่ง
16/66
เปลี่ี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 10 ม.ค. 2566
คำสั่ง
17/66
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 10 ม.ค. 2566
คำสั่ง
14/66
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 9 ม.ค. 2566
ประกาศ
2/66
ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (ฉบับนักศึกษา) 9 ม.ค. 2566
คำสั่ง
13/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจคณะวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ " 9 ม.ค. 2566
คำสั่ง
7/66
ลับ 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
11/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัด สาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
12/66
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัด สาขาวิชาเคมี ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ป 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
8/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
9/66
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
10/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
7/66
ลับ 6 ม.ค. 2566
คำสั่ง
6/66
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 5 ม.ค. 2566
คำสั่ง
5/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 5 ม.ค. 2566
คำสั่ง
4/66
ลับ 4 ม.ค. 2566
คำสั่ง
2/66
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พลอยนภัส) 3 ม.ค. 2566
คำสั่ง
3/66
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ชลินทร) 3 ม.ค. 2566
ประกาศ
1/66
"รายชื่ออาจารย์นิเทศทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 3 ม.ค. 2566
ประกาศ
1/66
"รายชื่ออาจารย์นิเทศทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 3 ม.ค. 2566
คำสั่ง
1/66
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 3 ม.ค. 2566
คำสั่ง
4/66
ลับ 3 ม.ค. 2566
คำสั่ง
775/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Khairil) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
776/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐสุดา) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
777/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันทพัทธฺ์) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
778/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กณิกนันท์) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
779/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิรินดา) 30 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
741/65
ลับ 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
742/65
ลับ 29 ธ.ค. 2565
ประกาศ
743/65
ลับ 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
744/65
ลับ 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
745/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
746/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
747/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
748/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศ
129/65
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมสหกิจศึกษาภายในประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
749/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เดชวิกรม) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
750/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณภัทร์ษร) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
751/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณิชากร) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
752/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หทัยภัทร) 29 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
753/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภัทรพล) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศ
128/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 29 ธ.ค. 2565
ประกาศ
123/65
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ธ.ค. 2565
ประกาศ
124/65
"หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและด้านนักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563-2566 " 26 ธ.ค. 2565
ประกาศ
125/65
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 26 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
738/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 26 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
739/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 26 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
740/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 26 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
736/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 22 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
737/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปล 22 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
732/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 21 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
733/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 21 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
734/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 21 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
735/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 21 ธ.ค. 2565
ประกาศ
122/65
ผลการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและทุนการศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 21 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
730/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 20 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
731/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2565 20 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
722/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วนิดา) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
723/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จริยา) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
724/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วัชรินทร์) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
725/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นิวัฒน์) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
726/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จุริมาตร) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
727/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศิริอร) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
728/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ขวัญฤทัย) 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
729/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
716/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Zahrobatul) 14 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
717/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กรรณิการ์) 14 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
718/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เบญจวรรณ) 14 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
719/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นิพัฒน์) 14 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
720/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชัยนิรันดร์) 14 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
715/65
"เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โค 13 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
713/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึก2565 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
714/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
708/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 8 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
709/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 8 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
710/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 8 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
711/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 8 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
712/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 8 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
707/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียด สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การคิดค่าคะแนนสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการของบุคลากรประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 7 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
705/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 6 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
700/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 2 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
701/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 2 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
702/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 2 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
703/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศ
119/65
แก้ไขชื่อสถานประกอบการโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 2 ธ.ค. 2565
คำสั่ง
698/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
690/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (David) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
691/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ประกายมาศ) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
692/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุธีพร) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
693/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กิตติยา) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
694/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พิษณุวัฒน์) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
695/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุภาวดี) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
696/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิรฐา) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
697/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วาสนา) 30 พ.ย. 2565
คำสั่ง
689/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะว 29 พ.ย. 2565
ประกาศ
117/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 29 พ.ย. 2565
ประกาศ
118/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับผู้บริหารระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " 29 พ.ย. 2565
คำสั่ง
629/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุุลชีววิทยา) 28 พ.ย. 2565
คำสั่ง
630/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 28 พ.ย. 2565
คำสั่ง
631/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 28 พ.ย. 2565
คำสั่ง
688/65
แต่งตั้งนักศึกษาผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ รายวิชา SC501003 General Physics Laboratory I ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึ 28 พ.ย. 2565
ประกาศ
116/65
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำคณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2565
คำสั่ง
686/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 25 พ.ย. 2565
คำสั่ง
687/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพิ่มเติม 25 พ.ย. 2565
คำสั่ง
677/65
ลับ 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
678/65
ลับ 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
680/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ฐิติพร) 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
681/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนพร) 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
682/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิริยากร) 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
683/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพงศ์) 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
684/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อินทิรา) 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
685/65
ลับ 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
679/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2565
คำสั่ง
671/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุุฒิภายนอก (วิภู) 18 พ.ย. 2565
คำสั่ง
672/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุุฒิภายนอก (อดิสร) 18 พ.ย. 2565
คำสั่ง
673/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ปริญญ) 18 พ.ย. 2565
คำสั่ง
674/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิตรตรี) 18 พ.ย. 2565
คำสั่ง
675/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิรัฐกาล) 18 พ.ย. 2565
คำสั่ง
676/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จริยา) 18 พ.ย. 2565
ประกาศ
112/65
"การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 " 18 พ.ย. 2565
ประกาศ
111/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พ.ย. 2565
คำสั่ง
669/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 16 พ.ย. 2565
คำสั่ง
670/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 16 พ.ย. 2565
คำสั่ง
662/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภา 15 พ.ย. 2565
คำสั่ง
663/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำ 15 พ.ย. 2565
คำสั่ง
664/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำภ 15 พ.ย. 2565
คำสั่ง
665/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภา 15 พ.ย. 2565
คำสั่ง
666/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคก 15 พ.ย. 2565
คำสั่ง
660/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 14 พ.ย. 2565
คำสั่ง
659/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ " 14 พ.ย. 2565
คำสั่ง
661/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ " 14 พ.ย. 2565
คำสั่ง
657/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ย. 2565
คำสั่ง
658/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 11 พ.ย. 2565
คำสั่ง
655/65
ลับ 10 พ.ย. 2565
คำสั่ง
654/65
"แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 9 พ.ย. 2565
ประกาศ
107/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 9 พ.ย. 2565
ประกาศ
108/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 9 พ.ย. 2565
ประกาศ
106/65
"ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาสถิติ ปีการศึกษา 2565 " 9 พ.ย. 2565
คำสั่ง
651/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 8 พ.ย. 2565
คำสั่ง
652/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 8 พ.ย. 2565
คำสั่ง
650/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
646/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
647/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
648/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
649/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
มข10673/65
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 พ.ย. 2565
ประกาศ
105/65
การจัดสรรทุุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปี 2565 7 พ.ย. 2565
คำสั่ง
643/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 4 พ.ย. 2565
คำสั่ง
644/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เพิ่มเติม) 4 พ.ย. 2565
คำสั่ง
642/65
แต่งตั้งรักษาการแทน หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 3 พ.ย. 2565
คำสั่ง
641/65
"เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 " 3 พ.ย. 2565
คำสั่ง
639/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) 3 พ.ย. 2565
คำสั่ง
640/65
แต่งตั้งคณะทำงานพลิกโฉมการวิจัยและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 พ.ย. 2565
คำสั่ง
632/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
633/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
634/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
635/65
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ฟิสิกส์) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
636/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กานต์พิชชา) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
637/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธัญญา) 2 พ.ย. 2565
คำสั่ง
638/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อารยา) 2 พ.ย. 2565
ประกาศ
101/65
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกย้าย พ.รายได้ เป็นแผ่นดิน 31 ต.ค. 2565
ประกาศ
103/65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่อบคัดเลือกย้ายเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 31 ต.ค. 2565
ประกาศ
102/65
"ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 " 31 ต.ค. 2565
คำสั่ง
619/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
620/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
626/65
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
627/65
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament:IYPT)ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
622/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อารยา) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
623/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศาสตรา) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
624/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กุสุมาลย์) 27 ต.ค. 2565
คำสั่ง
625/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Yunus) 27 ต.ค. 2565
ประกาศ
100/65
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วนของทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของบุคลากรประเภทสนับสนุนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ต.ค. 2565
ประกาศ
99/65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 26 ต.ค. 2565
คำสั่ง
616/65
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2565
คำสั่ง
617/65
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 26 ต.ค. 2565
ประกาศ
มข6/65
วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2565
ประกาศ
มข7/65
วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2565
ประกาศ
มข5/65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2565
คำสั่ง
618/65
ลับ 26 ต.ค. 2565
ประกาศ
96/65
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 25 ต.ค. 2565
ประกาศ
97/65
"แก้ไขผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 25 ต.ค. 2565
ประกาศ
98/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) " 25 ต.ค. 2565
คำสั่ง
612/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 21 ต.ค. 2565
คำสั่ง
613/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 21 ต.ค. 2565
คำสั่ง
614/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 21 ต.ค. 2565
คำสั่ง
615/65
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 21 ต.ค. 2565
คำสั่ง
605/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ปฐมพงศ์) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
606/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (พัชรินทร์) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
607/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรรัตน์) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
607/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วรรัตน์) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
608/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทิพากร) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
609/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อรทิมา) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
610/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กมลวรรณ) 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
611/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ต.ค. 2565
ประกาศ
95/65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการสนับสนุนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 20 ต.ค. 2565
คำสั่ง
603/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) " 19 ต.ค. 2565
คำสั่ง
604/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 19 ต.ค. 2565
คำสั่ง
599/65
ลับ 18 ต.ค. 2565
คำสั่ง
600/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุุณวุฒิ 18 ต.ค. 2565
คำสั่ง
601/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ปฏิพัทธ์) 18 ต.ค. 2565
คำสั่ง
602/65
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 18 ต.ค. 2565
คำสั่ง
595/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 ต.ค. 2565
คำสั่ง
597/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 17 ต.ค. 2565
คำสั่ง
598/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 17 ต.ค. 2565
คำสั่ง
592/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา SC 614 761 สัมมนาทางสถิติ และ รายวิชา SC 624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 " 11 ต.ค. 2565
คำสั่ง
593/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา โครงงานรายวิชา SC 614 774 Statistical Project I และ รายวิชา SC 624 774 Statistical Information Project I ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 11 ต.ค. 2565
ประกาศ
94/65
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (ฉบับผู้คุมสอบ) 11 ต.ค. 2565
คำสั่ง
594/65
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 11 ต.ค. 2565
คำสั่ง
591/65
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 10 ต.ค. 2565
คำสั่ง
588/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565 7 ต.ค. 2565
คำสั่ง
590/65
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 7 ต.ค. 2565
คำสั่ง
589/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการ 7 ต.ค. 2565
คำสั่ง
581/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
582/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
584/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
585/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
586/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
587/65
"เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
583/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 6 ต.ค. 2565
ประกาศ
93/65
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (ฉบับนักศึกษา) 6 ต.ค. 2565
คำสั่ง
580/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เพิ่มเติม) " 4 ต.ค. 2565
คำสั่ง
578/65
"แต่งตั้งคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจ การใช้ระบบ DMS KKU " 3 ต.ค. 2565
คำสั่ง
579/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) " 3 ต.ค. 2565
คำสั่ง
มข8918/65
แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาตร์ 3 ต.ค. 2565
ประกาศ
91/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 30 ก.ย. 2565
คำสั่ง
575/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 29 ก.ย. 2565
คำสั่ง
576/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 29 ก.ย. 2565
คำสั่ง
577/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์) 29 ก.ย. 2565
คำสั่ง
574/65
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2565
คำสั่ง
570/65
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ก.ย. 2565
คำสั่ง
572/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิตตการ) 27 ก.ย. 2565
คำสั่ง
571/65
แต่งตั้งรองคณบดีให้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (แก้ไข) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ
84/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 24 ก.ย. 2565
คำสั่ง
565/65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 23 ก.ย. 2565
คำสั่ง
566/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 ก.ย. 2565
คำสั่ง
567/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 23 ก.ย. 2565
คำสั่ง
568/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 23 ก.ย. 2565
คำสั่ง
569/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 23 ก.ย. 2565
ประกาศ
90/65
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 2565
ประกาศ
88/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 2565
ประกาศ
89/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 2565
ประกาศ
90/65
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 2565
คำสั่ง
563/65
ลับ 22 ก.ย. 2565
คำสั่ง
564/65
ลับ 22 ก.ย. 2565
คำสั่ง
573/65
ลับ 22 ก.ย. 2565
คำสั่ง
561/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 21 ก.ย. 2565
คำสั่ง
562/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (ชีววิทยา) 21 ก.ย. 2565
คำสั่ง
560/65
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิตติ - สาขาวิชาเคมี) 21 ก.ย. 2565
คำสั่ง
551/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
552/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
553/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
554/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถิติ) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
555/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ " 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
556/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
557/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
558/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 19 ก.ย. 2565
คำสั่ง
547/65
ลับ 14 ก.ย. 2565
คำสั่ง
546/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 14 ก.ย. 2565
คำสั่ง
548/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2565
คำสั่ง
549/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม " 14 ก.ย. 2565
คำสั่ง
544/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
540/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
541/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
542/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
543/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
545/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) " 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
539/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 13 ก.ย. 2565
คำสั่ง
534/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
533/65
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
535/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิราพรรณ) 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
536/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (มณทิรา) 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
537/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อารีรัตน์) 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
538/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รติพร) 12 ก.ย. 2565
คำสั่ง
532/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 8 ก.ย. 2565
คำสั่ง
531/65
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 8 ก.ย. 2565
คำสั่ง
527/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
528/65
ลับ 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
529/65
ลับ 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
530/65
ลับ 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
524/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
525/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
526/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 7 ก.ย. 2565
ประกาศ
87/65
" รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 " 7 ก.ย. 2565
คำสั่ง
519/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2565
คำสั่ง
520/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2565
คำสั่ง
521/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2565
คำสั่ง
522/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2565
คำสั่ง
523/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ " 6 ก.ย. 2565
คำสั่ง
516/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์" 5 ก.ย. 2565
คำสั่ง
517/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 5 ก.ย. 2565
คำสั่ง
518/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 5 ก.ย. 2565
คำสั่ง
515/65
ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการเฉพาะราย 2 ก.ย. 2565
คำสั่ง
514/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (สิ่งแวดล้อม) 2 ก.ย. 2565
คำสั่ง
509/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 31 ส.ค. 2565
คำสั่ง
510/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 31 ส.ค. 2565
คำสั่ง
511/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 31 ส.ค. 2565
คำสั่ง
513/65
แต่งตั้งผูู้้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 31 ส.ค. 2565
คำสั่ง
508/65
" แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) " 30 ส.ค. 2565
คำสั่ง
503/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 29 ส.ค. 2565
คำสั่ง
504/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 29 ส.ค. 2565
คำสั่ง
505/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 29 ส.ค. 2565
คำสั่ง
506/65
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา SC 414 761 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ และ SC 424 761 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาคต้นปีการศึกษา 2565 " 29 ส.ค. 2565
คำสั่ง
507/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา SC 414 774 Project in Mathematics และ SC 424 774 Project in Applied Mathematics ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 29 ส.ค. 2565
คำสั่ง
501/65
ลับ 26 ส.ค. 2565
ประกาศ
85/65
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 25 ส.ค. 2565
คำสั่ง
500/65
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป 23 ส.ค. 2565
คำสั่ง
493/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
494/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
495/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
496/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชวัลกร) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
497/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (พลอยนภัส) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
498/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ชลินทร) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
499/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 22 ส.ค. 2565
คำสั่ง
491/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 16 ส.ค. 2565
คำสั่ง
477/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 15 ส.ค. 2565
ประกาศ
82/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทแบบบางส่วน สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 " 15 ส.ค. 2565
คำสั่ง
489/65
แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SiT Talks และ AI for All ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2565
คำสั่ง
490/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 11 ส.ค. 2565
คำสั่ง
464/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 10 ส.ค. 2565
คำสั่ง
486/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 10 ส.ค. 2565
คำสั่ง
487/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา สังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 " 10 ส.ค. 2565
คำสั่ง
488/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 " 10 ส.ค. 2565
ประกาศ
79/65
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ฉบับผู้คุมสอบ) 9 ส.ค. 2565
คำสั่ง
475/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
476/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
478/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
479/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
480/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
481/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
482/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
483/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
484/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
485/65
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 2565
ประกาศ
78/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 8 ส.ค. 2565
คำสั่ง
471/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) 5 ส.ค. 2565
คำสั่ง
468/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 5 ส.ค. 2565
ประกาศ
76/65
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ฉบับนักศึกษา) 5 ส.ค. 2565
คำสั่ง
472/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภ 5 ส.ค. 2565
คำสั่ง
473/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบในส่วนของสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 5 ส.ค. 2565
คำสั่ง
469/65
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 5 ส.ค. 2565
คำสั่ง
466/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 3 ส.ค. 2565
คำสั่ง
467/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 3 ส.ค. 2565
ประกาศ
75/65
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา 3 ส.ค. 2565
ประกาศ
72/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ส.ค. 2565
ประกาศ
73/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ส.ค. 2565
ประกาศ
74/65
"รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ " 1 ส.ค. 2565
คำสั่ง
462/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระบบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ " 1 ส.ค. 2565
คำสั่ง
463/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระบบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ " 1 ส.ค. 2565
คำสั่ง
422/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุพัตตรา) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
446/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพล) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
447/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อรรณพ) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
448/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศศิวิมล) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
449/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภนิดา) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
450/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปริญญา) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
451/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พลอยนภัส) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
452/65
แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
453/65
ลับ 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
454/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชนกกานต์) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
455/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศุภิลักษณ์) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
456/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นริศรา) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
457/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นิรันดร์) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
458/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ครรชิต) 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
459/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มีนตรา) เพิ่มเติม 27 ก.ค. 2565
คำสั่ง
434/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
435/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
436/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
437/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
438/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
439/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
440/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
441/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
442/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
443/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
444/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
445/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
432/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
433/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการ Science Square 26 ก.ค. 2565
คำสั่ง
420/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จุฑามาศ) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
421/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นพกร) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
423/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รัชนีกร) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
424/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนเกียรติ) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
425/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (RATNA) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
426/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เขมิกา) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
427/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิทยา) 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อม 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
429/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ -สิ่งแวดล้อม 20 ก.ค. 2565
คำสั่ง
430/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ โครงการผลิตบัณฑิต-สิ่งแวดล้อม 20 ก.ค. 2565
ประกาศ
67/65
รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 2565
คำสั่ง
417/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 2565
คำสั่ง
418/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 2565
คำสั่ง
419/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 18 ก.ค. 2565
ประกาศ
68/65
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 18 ก.ค. 2565
ประกาศ
69/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 18 ก.ค. 2565
คำสั่ง
393/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิรดา) 13 ก.ค. 2565
คำสั่ง
414/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 12 ก.ค. 2565
คำสั่ง
415/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 12 ก.ค. 2565
คำสั่ง
416/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 12 ก.ค. 2565
คำสั่ง
413/65
"แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 12 ก.ค. 2565
ประกาศ
66/65
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565
ประกาศ
66/65
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565
คำสั่ง
411/65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ปีการศึกษา 2565 11 ก.ค. 2565
คำสั่ง
409/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ก.ค. 2565
คำสั่ง
409/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ก.ค. 2565
คำสั่ง
412/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ก.ค. 2565
คำสั่ง
410/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาระดมความเห็นการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2569 11 ก.ค. 2565
คำสั่ง
408/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
399/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คมศักดิ์) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
400/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นัชชา) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
401/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พิชชากร) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
402/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวันรัตน์) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
403/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พุทธิดา) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
404/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จิตต์สิน) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
405/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภาณุวิชญ์) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
406/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (PAN WANG) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
407/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปฏินญา) 8 ก.ค. 2565
คำสั่ง
398/65
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 7 ก.ค. 2565
ประกาศ
65/65
"ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 7 ก.ค. 2565
ประกาศ
64/65
"ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึ 7 ก.ค. 2565
คำสั่ง
392/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มินตรา) 6 ก.ค. 2565
คำสั่ง
394/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พงศกร) 6 ก.ค. 2565
คำสั่ง
395/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นงนภัส) 6 ก.ค. 2565
คำสั่ง
396/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กุลรัตน์) 6 ก.ค. 2565
คำสั่ง
397/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชลินทร) 6 ก.ค. 2565
คำสั่ง
383/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
384/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
385/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
386/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
387/65
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 5 ก.ค. 2565
ประกาศ
60/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 " 5 ก.ค. 2565
ประกาศ
62/65
"ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 " 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
382/65
คณะทำงานจัดกิจกรรม SiT Talks (เพิ่มเติม) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
388/65
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
389/65
"แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565" 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
390/65
"แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
382/65
คณะทำงานจัดกิจกรรม SiT Talks (เพิ่มเติม) 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
381/65
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.ค. 2565
คำสั่ง
378/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565" 4 ก.ค. 2565
ประกาศ
58/65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 4 ก.ค. 2565
ประกาศ
59/65
หลักเกณฑ์และนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.ค. 2565
ประกาศ
59/65
หลักเกณฑ์และนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.ค. 2565
คำสั่ง
461/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ 1 ก.ค. 2565
ประกาศ
57/65
การจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
366/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
367/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
368/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
369/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
370/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 " 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
371/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 " 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
372/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
373/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
374/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
375/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
376/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
377/65
คณะทำงานจัดกิจกรรม SiT Talks 30 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
359/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เกศราพร) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
360/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อินทิรา) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
361/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จันทร์เพ็ญ) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
362/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หทัยชนก) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
363/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พรนัชชา) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
364/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กฤติยาณี) 29 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
365/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ
54/65
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
354/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564 " 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
355/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564 " 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
356/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2564 " 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
357/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2564 " 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
358/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้วิชาการเพื่องานนิติวิทยาศาสตร์ 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
348/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เจนจิรา) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
349/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พรนภา) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
350/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มณฑิรา) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
351/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศุภัจฉริยะ) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
352/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุกัญญา) 28 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
353/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พิชญา) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศ
55/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น.ส.พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศ
55/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น.ส.พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศ
55/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น.ส.พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล) 27 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
347/65
"เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ " 23 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
346/65
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดขนาดอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์ (กวอ.) 23 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
345/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
343/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 22 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
344/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 22 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
342/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564 22 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
341/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 22 มิ.ย. 2565
ประกาศ
52/65
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์ ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 21 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
338/65
ลับ 17 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
339/65
มอบอำนาจให้้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกองบริหารงานคณะ 17 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
340/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน ในส่วนกองบริหารงานคณะ 17 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
337/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 16 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
334/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สังกัดสาขาวิชาเคมี 14 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
335/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ " 14 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
336/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 14 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
332/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ
49/65
ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 13 มิ.ย. 2565
ประกาศ
50/65
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 13 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
332/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " 13 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
333/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงห้อง Science Studio Productions " 13 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
331/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและ พัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ " 13 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
327/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ชีววิทยา 10 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
330/65
แต่งตั้งกรรมการพัฒนาผิวการจราจร สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ในพืนที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 10 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
328/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
329/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 10 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
326/65
ลับ 10 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
324/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพล) 9 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
325/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณิชกานต์) 9 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
321/65
แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 9 มิ.ย. 2565
ประกาศ
48/65
กำหนดหัวข้อรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัด หรือรายงานข้อมูลเชิงบริหาร ตัวชี้วัดร่วม บัญชีรายชื่อ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ รอบประเมิ 9 มิ.ย. 2565
ประกาศ
46/65
"บสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 " 7 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
311/65
มอบอำนาจให้รองคณบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการลาของผู้ปฏิบัติงาน 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
312/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
313/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
314/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
315/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
316/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
317/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
318/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 6 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
305/65
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
304/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
309/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564" 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
306/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กนกวรรณ) 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
307/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สิริรัตน์) 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
308/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฎฐณิชา) 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
309/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2564" 2 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
301/65
เปลี่ยนแปลงาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (SHUSEN) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
302/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Bunlong) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
303/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนุศรา) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
300/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (เลิศศักดิ์) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่ง
298/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 30 พ.ค. 2565
คำสั่ง
299/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 30 พ.ค. 2565
ประกาศ
44/65
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่นับสนุนการให้คำปรึกษา สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 2565
ประกาศ
44/65
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่นับสนุนการให้คำปรึกษา สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พ.ค. 2565
คำสั่ง
286/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
287/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
288/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
292/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
293/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
294/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
297/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
295/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
296/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2565
คำสั่ง
280/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 25 พ.ค. 2565
คำสั่ง
286/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 24 พ.ค. 2565
คำสั่ง
291/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 24 พ.ค. 2565
คำสั่ง
290/65
ลับ 24 พ.ค. 2565
คำสั่ง
257/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
258/65
แต่งตั้งรองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
261/65
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
265/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
266/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
267/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
268/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
269/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
270/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
271/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร ปร.ด.. สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
272/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
273/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
281/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
282/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
283/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
284/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
285/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง
274
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 20 พ.ค. 2565
คำสั่ง
275/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 20 พ.ค. 2565
คำสั่ง
276/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 20 พ.ค. 2565
คำสั่ง
254/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 19 พ.ค. 2565
คำสั่ง
264/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 พ.ค. 2565
คำสั่ง
260/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ฯ (ทุนเรียนดีฯ) ปีการศึกษา 2564 18 พ.ค. 2565
คำสั่ง
259/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) " 18 พ.ค. 2565
คำสั่ง
263/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 17 พ.ค. 2565
คำสั่ง
255/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปีการศึกษา 2564 " 17 พ.ค. 2565
คำสั่ง
256/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปีการศึกษา 2564 " 17 พ.ค. 2565
คำสั่ง
253/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2564 12 พ.ค. 2565
ประกาศ
41/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 " 12 พ.ค. 2565
คำสั่ง
250/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 11 พ.ค. 2565
คำสั่ง
251/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 11 พ.ค. 2565
คำสั่ง
252/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาบริการ 11 พ.ค. 2565
คำสั่ง
238/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 6 พ.ค. 2565
ประกาศ
31/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 5 พ.ค. 2565
ประกาศ
33/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 5 พ.ค. 2565
ประกาศ
36/65
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 5 พ.ค. 2565
ประกาศ
21/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ค. 2565
ประกาศ
26/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 4 พ.ค. 2565
ประกาศ
34/65
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ค. 2565
คำสั่ง
223/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
228/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
229/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
230/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
231/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
232/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
233/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
234/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
235/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
236/65
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐริกา) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
237/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 3 พ.ค. 2565
คำสั่ง
226/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 28 เม.ย. 2565
คำสั่ง
227/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 28 เม.ย. 2565
คำสั่ง
224/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 27 เม.ย. 2565
คำสั่ง
222/65
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2564 26 เม.ย. 2565
คำสั่ง
219/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สถิติประยุกต์) 25 เม.ย. 2565
คำสั่ง
220/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สถิติประยุกต์) 25 เม.ย. 2565
คำสั่ง
221/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 25 เม.ย. 2565
คำสั่ง
217/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21 เม.ย. 2565
คำสั่ง
218/65
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 21 เม.ย. 2565
คำสั่ง
211/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 " 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
212/65
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดนัย) 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
213/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณัฐพงษ์) 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
214/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (วีรยา) 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
215/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ชวิศา) 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
216/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณัฐนันท์) 19 เม.ย. 2565
คำสั่ง
210/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุุลชีววิทยา 18 เม.ย. 2565
คำสั่ง
196/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
197/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
198/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
199/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
200/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
201/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
202/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
203/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
204/65
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
205/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
206/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
207/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ชลาธร) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
208/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (พิมพา) 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
195/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ในโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม 12 เม.ย. 2565
คำสั่ง
192/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (รณชัย) 11 เม.ย. 2565
คำสั่ง
193/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สัาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 เม.ย. 2565
คำสั่ง
194/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 8 เม.ย. 2565
คำสั่ง
174/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (วิมล) 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
175/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครั้งแรก (ศิตธีรา) 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
176/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครั้งแรก (พีรณัฐ) 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
159/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำป 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
179/65
"แก้ไขคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
191/65
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธานี) 7 เม.ย. 2565
คำสั่ง
190/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 เม.ย. 2565
คำสั่ง
188/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 เม.ย. 2565
คำสั่ง
186/65
ลับ 4 เม.ย. 2565
คำสั่ง
189/65
ลับ 4 เม.ย. 2565
คำสั่ง
188/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
240/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
241/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
242/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
243/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
244/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
245/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 เม.ย. 2565
คำสั่ง
167/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
168/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
177/65
แต่งตั้งรองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
178/65
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
180/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (เคมี) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
181/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
182/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
183/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
184/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
185/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 29 มี.ค. 2565
ประกาศ
30/65
"การรับสมัคร คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 " 29 มี.ค. 2565
คำสั่ง
172/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 28 มี.ค. 2565
คำสั่ง
173/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 28 มี.ค. 2565
ประกาศ
18/65
"ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)" 25 มี.ค. 2565
คำสั่ง
171/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา SC614 775 25 มี.ค. 2565
ประกาศ
29/65
รายชื่อนักแศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 มี.ค. 2565
คำสั่ง
169/65
ลับ 24 มี.ค. 2565
คำสั่ง
170/65
ลับ 24 มี.ค. 2565
คำสั่ง
166/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2565
คำสั่ง
165/65
ลับ 22 มี.ค. 2565
คำสั่ง
163/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 22 มี.ค. 2565
คำสั่ง
164/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์-เพิ่มเติม (วัสดุศาสตร์ฯ) 22 มี.ค. 2565
ประกาศ
25/65
การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 21 มี.ค. 2565
ประกาศ
27/65
"รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1) " 21 มี.ค. 2565
ประกาศ
25/65
การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2565
ประกาศ
มข.648-256
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มี.ค. 2565
คำสั่ง
86/65
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานของสาขาวิชาจุลชีววิทยา 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
129/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
136/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
160/65
ลับ 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
มข.2717/65
อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
มข.2718/65
แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
161/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกรัฐ) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
150/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
151/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
152/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เคมี) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
153/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
154/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
155/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
156/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สถิติประยุกต์) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
157/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
158/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 17 มี.ค. 2565
คำสั่ง
148/65
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2565 15 มี.ค. 2565
ประกาศ
25/65
การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 15 มี.ค. 2565
คำสั่ง
139/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
140/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
141/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
142/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
143/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
144/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
145/65
ลับ 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
146/65
ลับ 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
147/65
ลับ 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
149/65
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 14 มี.ค. 2565
คำสั่ง
138/65
ลับ 11 มี.ค. 2565
คำสั่ง
44/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผอดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 2565
คำสั่ง
45/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผอดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 2565
คำสั่ง
46/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผอดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 2565
คำสั่ง
137/65
แต่งตั้งคณะทำงานจัดเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2565
คำสั่ง
132/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นริศรา) 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
133/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ยุภาภรณ์) 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
134/65
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประ 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
135/66
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประ 9 มี.ค. 2565
ประกาศ
24/65
"รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ " 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
130/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
132/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นริศรา) 9 มี.ค. 2565
คำสั่ง
133/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ยุภาภรณ์) 9 มี.ค. 2565
ประกาศ
22/65
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 มี.ค. 2565
ประกาศ
23/65
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 8 มี.ค. 2565
คำสั่ง
84/65
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 8 มี.ค. 2565
คำสั่ง
113/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 8 มี.ค. 2565
คำสั่ง
131/65
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 8 มี.ค. 2565
คำสั่ง
128/65
ลับ 7 มี.ค. 2565
ประกาศ
มข.648/65
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 2565
คำสั่ง
127/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบ โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมห้องปฏิบัติการ ISO " 4 มี.ค. 2565
คำสั่ง
124/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 4 มี.ค. 2565
คำสั่ง
125/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 4 มี.ค. 2565
คำสั่ง
126/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 4 มี.ค. 2565
คำสั่ง
123/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 3 มี.ค. 2565
ประกาศ
19/65
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 2 มี.ค. 2565
ประกาศ
20/65
"ประกาศผลการประกวดผลงานสื่อวีดีทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ “สื่อสารองค์กรแบบพลิกโฉม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 " 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง
119/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง
120/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง
121/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SC๐๐๒๐๐๑ การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง
122/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบสอง และจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำปีการศึกษา2565 2 มี.ค. 2565
คำสั่ง
118/65
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
115/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ.ดร.กนกพร) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
116/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Mau trinh Dang) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
117/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (วิภา) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
246/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
247/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
248/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 1 มี.ค. 2565
คำสั่ง
249/65
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม " 1 มี.ค. 2565
ประกาศ
15/65
ยกเลิกประกาศ 25 ก.พ. 2565
คำสั่ง
112/65
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพบปะบุคลากร สายสนับสนุน (เพิ่มเติม) 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
108/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
109/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
110/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
107/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณัญนันท์) 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
111/65
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี 24 ก.พ. 2565
คำสั่ง
106/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2565
คำสั่ง
103/65
ลับ 21 ก.พ. 2565
ประกาศ
16/65
รายชื่อนักศึึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 21 ก.พ. 2565
ประกาศ
17/65
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ก.พ. 2565
คำสั่ง
104/65
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 21 ก.พ. 2565
คำสั่ง
105/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.พ. 2565
คำสั่ง
101/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดสื่อวิดีทัศน์แพื่อการสื่อสารองค์กรแบบพลิกโฉม คณะวิทยาศาสตร์ 18 ก.พ. 2565
คำสั่ง
102/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 18 ก.พ. 2565
ประกาศ
14/65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1) 18 ก.พ. 2565
คำสั่ง
75/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
76/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
77/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
78/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
79/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
80/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
81/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
82/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
83/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
88/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
89/65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
68/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
69/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
70/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
71/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
36/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิชา SC614775 แพทย์หญิงวราภรณ์ ศรีภักดี 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
37/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิชา SC614775 นายแพทย์อัศนีย์ ศศิภัทรพงศ์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
38/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิชา SC614775นายอิทธิพันธ์ จำรัสบุญหิรัญ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
87/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
54/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
55/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
53/65
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564-2565 เพิ่มเติม 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
64/65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทุนเรียนดีฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2564 15 ก.พ. 2565
คำสั่ง
98/65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 14 ก.พ. 2565
คำสั่ง
114/65
แต่งตั้งคณะกรรมการยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ (แทนผู้เกษียณอายุราชการ) 14 ก.พ. 2565
คำสั่ง
96/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 10 ก.พ. 2565
คำสั่ง
97/65
ลับ 10 ก.พ. 2565
คำสั่ง
1352/65 มข
แต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ 8 ก.พ. 2565
คำสั่ง
86/65
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 8 ก.พ. 2565
คำสั่ง
90/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 8 ก.พ. 2565
คำสั่ง
93/65
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 8 ก.พ. 2565
คำสั่ง
94/65
แต่งตั้งรองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 8 ก.พ. 2565
คำสั่ง
666/64
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 4 ก.พ. 2565
คำสั่ง
74/65
ลับ 4 ก.พ. 2565
คำสั่ง
85/65
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 4 ก.พ. 2565
คำสั่ง
มข1211/65
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2565
ประกาศ
13/65
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2565 1 ก.พ. 2565
คำสั่ง
73/65
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2565
ประกาศ
12/65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
57/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ปวีณ) 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
58/65
เปลี่ยนแปลงาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นันทิยา) 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
59/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ณหทัย) 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
60/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิศรุต) 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
61/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
62/65
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
65/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
66/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยาสำหรับครู) 31 ม.ค. 2565
ประกาศ
11/65
"ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับนักศึกษา) " 31 ม.ค. 2565
คำสั่ง
มข1012/65
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 27 ม.ค. 2565
คำสั่ง
47/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565
คำสั่ง
48/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565
คำสั่ง
49/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565
คำสั่ง
50/65
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 27 ม.ค. 2565
คำสั่ง
39/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 26 ม.ค. 2565
คำสั่ง
40/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 26 ม.ค. 2565
คำสั่ง
41/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์ฯ) 26 ม.ค. 2565
คำสั่ง
42/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 26 ม.ค. 2565
ประกาศ
7/65
"ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) (ฉบับนักศึกษา) " 26 ม.ค. 2565
ประกาศ
8/65
"ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) (ฉบับผู้คุมสอบ) " 26 ม.ค. 2565
คำสั่ง
35/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ม.ค. 2565
คำสั่ง
2/65
ลับ 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
31/65
ลับ 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
32/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
33/65
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
34/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
43/65
ลับ 24 ม.ค. 2565
ประกาศ
128/65
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" 24 ม.ค. 2565
คำสั่ง
23/65
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564-2565 23 ม.ค. 2565
คำสั่ง
31/65
(ลับ) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
25/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
26/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มยุรี) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
27/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐธิดา) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
28/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปิยธิดา) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
29/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รชต) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
30/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศาสตร์) 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
24/65
ลับ 21 ม.ค. 2565
คำสั่ง
759/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
715/64
แต่งตั้งคณะทำงานจััดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลแบบเปิดฯ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
672/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
673/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
674/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
675/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
15/65
แต่งตั้งบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
21/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
758/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ม.ค. 2565
ประกาศ
การสรรหาคณ
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2564 20 ม.ค. 2565
ประกาศ
กรรมการสรร
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ คาบเกี่ยวปี2565 20 ม.ค. 2565
คำสั่ง
22/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วัสดุศาสตร์) 18 ม.ค. 2565
ประกาศ
5/65
"รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ " 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
16/65
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
19/65
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
17/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
18/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
20/65
"แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) " 17 ม.ค. 2565
คำสั่ง
15/65
แต่งตั้งบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ม.ค. 2565
คำสั่ง
13/65
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ 12 ม.ค. 2565
คำสั่ง
14/65
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ 12 ม.ค. 2565
คำสั่ง
10/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 ม.ค. 2565
คำสั่ง
11/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุุคลากรดีเด่น คณะวิทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 11 ม.ค. 2565
คำสั่ง
8/65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 11 ม.ค. 2565
คำสั่ง
9/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 11 ม.ค. 2565
คำสั่ง
7/2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญขึ้นปีใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 10 ม.ค. 2565
คำสั่ง
6/65
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) 10 ม.ค. 2565
คำสั่ง
612/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ลับ) 8 ม.ค. 2565
คำสั่ง
5/65
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะราย) 7 ม.ค. 2565
คำสั่ง
4/65
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะราย) โครงการ พสวท. 6 ม.ค. 2565
ประกาศ
2/65
"ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมสหกิจศึกษา ภายในประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 6 ม.ค. 2565
ประกาศ
3/65
"ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริมสหกิจศึกษา ภายในประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 " 6 ม.ค. 2565
คำสั่ง
3/65
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 ม.ค. 2565
ประกาศ
1/65
รายชื่อนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง
2/65
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์ (ลับ) 4 ม.ค. 2565
คำสั่ง
726/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
727/64
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
780/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ
141/64
การรับสมัครผลงานสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กรแบบพลิกโฉม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 ธ.ค. 2564
ประกาศ
141/64
การรับสมัครผลงานสื่อวีดีทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กรฯ 30 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
762/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐธิดา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
763/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐพล) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
764/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทีปกร) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
765/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พงศ์พิพัฒน์) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
766/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริศรา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
767/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (สุพิชชา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
768/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (รัฐพร) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
769/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวีณา) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
770/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (วัสดุศาสตร์ฯ) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
771/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (เคมีสำหรับครู) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
772/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
773/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีวเคมี) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
774/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 29 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
760/64
คำสั่งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 27 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
761/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เลิศศักดิ์) 27 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
716/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
717/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
718/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
719/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 26 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
720/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ธ.ค. 2564
ประกาศ
140/64
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) 24 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
757/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
755/64
แต่งตั้งคณะทำงานประกวดสื่อวีดิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
754/64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสุตรประกาศนียบัตร 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
749/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วาริน) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
750/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (อนุชิต) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
751/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ทิพย์สุดา) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
752/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดวงดาว) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
753/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปวีณ) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศ
139/64
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
747/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
748/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 20 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
697/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
743/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
744/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
746/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 และสื่อสารแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
745/64
" แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 " 16 ธ.ค. 2564
ประกาศ
138/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
740/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นฤมล) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
741/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชลธิชา) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
742/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วงศกรณ์) 14 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
736/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
737/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
738/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
739/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 13 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
677/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (จิตติ) 9 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
374/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
734/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีีดิจิทัล ระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรฯ 8 ธ.ค. 2564
ประกาศ
58/64
รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 7 ธ.ค. 2564
ประกาศ
132/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 7 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
731/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 7 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
732/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศ
136/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ธ.ค. 2564
คำสั่ง
728/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (นิติวิทยาศาสตร์) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
676/64
"แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการและบริการเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” " 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
133/64
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
134/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคตัน ปีการศึกษา 2564 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
659/64
แต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (สถิติ) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
660/64
แต่งตั้งกรรมการสอบรายวิชาโปรเจค (สถิติ) 30 พ.ย. 2564
คำสั่ง
661/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทุนเรียนดี 30 พ.ย. 2564
ประกาศ
118/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
127/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) " 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
128/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 " 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
129/64
แก้ไขผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
130/64
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมค่าครองชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 พ.ย. 2564
ประกาศ
131/64
"รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 " 29 พ.ย. 2564
คำสั่ง
722/64
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2564
คำสั่ง
723/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย 26 พ.ย. 2564
คำสั่ง
723/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางเคมีในห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย 26 พ.ย. 2564
ประกาศ
133/64
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564 25 พ.ย. 2564
คำสั่ง
714/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
711/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์ฯ) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
712/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 พ.ย. 2564
คำสั่ง
713/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 23 พ.ย. 2564
ประกาศ
126/64
ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 พ.ย. 2564
คำสั่ง
708/64
แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
709/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
706/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
707/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 พ.ย. 2564
คำสั่ง
699/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (เคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
700/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
701/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
702/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
703/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
704/64
ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม “วิชาการและบริการเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
705/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) เพิ่มเติม 17 พ.ย. 2564
คำสั่ง
698/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา อรอินทร์ (ลับ) 16 พ.ย. 2564
คำสั่ง
694/64
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
691/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิจิตรา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
692/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปณัฐา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
693/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วริศรา) 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
695/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโข 15 พ.ย. 2564
คำสั่ง
690/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กาญจนา) 12 พ.ย. 2564
คำสั่ง
689/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2564
คำสั่ง
684/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
685/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
686/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
687/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 11 พ.ย. 2564
คำสั่ง
683/64
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ย. 2564
คำสั่ง
681/64
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
678/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
679/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
680/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีวเคมี) 9 พ.ย. 2564
ประกาศ
125/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 พ.ย. 2564
คำสั่ง
669/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 5 พ.ย. 2564
คำสั่ง
670/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 5 พ.ย. 2564
คำสั่ง
671/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 5 พ.ย. 2564
ประกาศ
124/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
122/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับนักศึกษา) 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
123/64
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ฉบับผู้คุมสอบ) 4 พ.ย. 2564
ประกาศ
124/64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 4 พ.ย. 2564
คำสั่ง
668/64
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะการจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์กลาง) 4 พ.ย. 2564
คำสั่ง
662/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 (เพิ่มเติม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
663/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
664/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
665/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ฟิสิกส์) 2 พ.ย. 2564
คำสั่ง
667/64
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพบปะบุคลากร สายสนับสนุน (เพิ่มเติม) 2 พ.ย. 2564
ประกาศ
117/64
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ต.ค. 2564
คำสั่ง
654/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
655/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
656/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
657/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
658/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 28 ต.ค. 2564
คำสั่ง
653/64
"เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 27 ต.ค. 2564
ประกาศ
121/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 " 27 ต.ค. 2564
คำสั่ง
649/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (wieland Heim) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
650/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ฐิติพงศ์) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
651/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ (ทินกฤต) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
644/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
645/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
646/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
647/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
648/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (สถิติ) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
649/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (wieland Heim) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
650/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ฐิติพงศ์) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
651/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ (ทินกฤต) 26 ต.ค. 2564
คำสั่ง
642/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ (เพิ่มเติม) 25 ต.ค. 2564
คำสั่ง
643/64
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพบปะบุคลากร สายสนับสนุน 25 ต.ค. 2564
คำสั่ง
640/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์)-เพิ่มเติม 21 ต.ค. 2564
คำสั่ง
636/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วัสดุศาสตร์ฯ) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
637/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ฟิสิกส์) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
638/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
639/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 20 ต.ค. 2564
คำสั่ง
635/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2564 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
633/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ" 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
634/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นฯ" 18 ต.ค. 2564
คำสั่ง
631/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament: IYPT) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
632/64
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบสารสนเทศฯ 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
620/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
621/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
622/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
623/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
624/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
625/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (ฟิสิกส์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
626/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ชีวเคมี) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
627/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (ชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
628/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
629/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
630/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 15 ต.ค. 2564
คำสั่ง
619/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ลับ) 14 ต.ค. 2564
คำสั่ง
618/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (David) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
614/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
615/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
616/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
617/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 11 ต.ค. 2564
คำสั่ง
612/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ลับ) 8 ต.ค. 2564
คำสั่ง
613/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งนักวิิเทศสัมพันธ์ (ลับ) 8 ต.ค. 2564
ประกาศ
113/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่รอบตัดสินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ต.ค. 2564
คำสั่ง
610/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (ภาณุวัฒน์) 5 ต.ค. 2564
คำสั่ง
611/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (บุษกร) 5 ต.ค. 2564
คำสั่ง
602/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
603/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
604/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
605/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
606/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
607/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย อ.วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ (ลับ) 1 ต.ค. 2564
คำสั่ง
601/64
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2564
คำสั่ง
598/64
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย อ.นวรัตน์ เอกก้านตรง (ลับ) 29 ก.ย. 2564
คำสั่ง
597/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 28 ก.ย. 2564
คำสั่ง
594/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
596/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Chemistry Media Team (CMT)สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
592/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (กนกวรรณ) 27 ก.ย. 2564
คำสั่ง
591/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
582/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์" 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
583/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
584/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
585/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
586/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
587/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
588/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ " 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
589/64
แต่งตั้งผูู้้ทรงคุณวุฒิ (สิริพิศ พิศชวนชม) 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
590/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Florentina) 24 ก.ย. 2564
คำสั่ง
595/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน" 23 ก.ย. 2564
คำสั่ง
580/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 22 ก.ย. 2564
คำสั่ง
581/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 22 ก.ย. 2564
คำสั่ง
578/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
579/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง-เพิ่มเติม (จุลชีววิทยา) 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
600/64
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมกรรมการประจำคณะ 20 ก.ย. 2564
คำสั่ง
577/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Chemistry Media Team (CMT)สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 ก.ย. 2564
คำสั่ง
576/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.๓๐ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 17 ก.ย. 2564
ประกาศ
114/64
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ย. 2564
คำสั่ง
574/64
คำสั่งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 14 ก.ย. 2564
คำสั่ง
572/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ชีววิทยา 14 ก.ย. 2564
คำสั่ง
571/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 10 ก.ย. 2564
คำสั่ง
570/64
แต่งตั้งรัองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 9 ก.ย. 2564
คำสั่ง
570/64
แต่งตั้งรัองคณบดีให้เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี 9 ก.ย. 2564
คำสั่ง
566/64
แต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
567/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
568/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
569/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุุณสมบัติ (การรับรู้จากระยะไกลฯ) 8 ก.ย. 2564
คำสั่ง
565/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563" 7 ก.ย. 2564
คำสั่ง
562/64
"คณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการเสนอแนวคิดงานออกแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารปฏิบัติการเป่าแก้ว " 3 ก.ย. 2564
คำสั่ง
563/64
"แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานมอบ งานเฉพาะกิจในการเสนอแนวคิดงานออกแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารปฏิบัติการเป่าแก้ว " 3 ก.ย. 2564
ประกาศ
95/64
รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 3 ก.ย. 2564
คำสั่ง
560/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (นิติวิทยาศาสตร์) 2 ก.ย. 2564
คำสั่ง
561/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (จุลชีววิทยา) 2 ก.ย. 2564
ประกาศ
109/64
เงื่อนไขการให้ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 ส.ค. 2564
คำสั่ง
556/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานส่งมอบงานตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2564
ประกาศ
110/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์) 31 ส.ค. 2564
ประกาศ
108/64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
552/64
"แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
553/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
554/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
555/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
557/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
558/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม " 30 ส.ค. 2564
คำสั่ง
559/64
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ (ศิรินทร) 30 ส.ค. 2564
ประกาศ
107/64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ส.ค. 2564
คำสั่ง
549/64
"มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ " 26 ส.ค. 2564
คำสั่ง
550/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
คำสั่ง
551/64
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2564
ประกาศ
105/64
"รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสำหรับผู้บริหารระดับคณะและหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
546/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
547/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
548/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (จุลชีววิทยา) 25 ส.ค. 2564
คำสั่ง
545/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 20 ส.ค. 2564
คำสั่ง
545/64
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 20 ส.ค. 2564
คำสั่ง
537/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เคมี) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
538/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (เคมี) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
539/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
540/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
541/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
544/64
" แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ " 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
542/64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการรปรับปรุงเรือนปลูกพืช 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
543/64
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานงานเฉพาะกิจในการออกแบบโครงการปรับปรุงเรือนปลูกพืช 19 ส.ค. 2564
คำสั่ง
536/64
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.ประจำปีการศึกษา2564 18 ส.ค. 2564
คำสั่ง
534/64
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ื่อดำเนินการคุมสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
526/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (อาคม เกษร) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
527/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เสาวนิต ทองพิมพ์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
528/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
529/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
530/64
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ชีววิทยา) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
531/64
แต่งตั้งกรรมการสอบการศึกษาอิสระ (เคมีสำหรับครู) 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
532/64
แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครง (คณิตศาสตร์) 17 ส.ค. 2564
ประกาศ
103/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 17 ส.ค. 2564
ประกาศ
104/64
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 17 ส.ค. 2564
คำสั่ง
525/64
แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ผศ.จันทร์ทิพย์ฯ) (ลับ) 16 ส.ค. 2564
ประกาศ
102/64
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 16 ส.ค. 2564
ประกาศ
106/64
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 16 ส.ค. 2564
คำสั่ง
524/64
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
99/64
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 " 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
100/64
"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในส่วนของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 " 13 ส.ค. 2564
ประกาศ
101/64
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 13 ส.ค. 2564
คำสั่ง
522/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 10 ส.ค. 2564
คำสั่ง
523/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 " 10 ส.ค. 2564
คำสั่ง
512/64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
513/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดนัย) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
514/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ผุสรัตน์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
515/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วิภา) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
516/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (SYAFRIL) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
517/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธนภร) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
518/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (May) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
519/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐนันท์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
520/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Pheak) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
521/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐวัฒน์) 6 ส.ค. 2564
คำสั่ง
503/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วัชริดา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
504/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปิยะ) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
505/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปุญชรัสมิ์) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
506/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ดนัย) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
507/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐชยา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
508/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (David) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
509/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พัชรรินทร์) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
510/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (มาริสา) 5 ส.ค. 2564
คำสั่ง
511/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ศาสตร์) 5 ส.ค. 2564
ประกาศ
96/64
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย 4 ส.ค. 2564
ประกาศ
91/64
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
92/64
ผู้้ได้รับทุน joint funding ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
93/64
ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 3 ส.ค. 2564
ประกาศ
94/64
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการให้คำปรึกษา 3 ส.ค. 2564
คำสั่ง
501/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 2 ส.ค. 2564
คำสั่ง
502/64
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 " 2 ส.ค. 2564
คำสั่ง
708/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
มข.1011/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
497/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
498/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
499/64
ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
488/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กนกวรรณ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
489/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ธีรธัช) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
490/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (พันแสง) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
491/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภูริณัฐ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
492/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ตีรณา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
493/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ยุวเรศ) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
494/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ขวัญพิฌา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
495/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ชวิศา) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
496/64
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ณัฐนนท์) 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
500/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 " 30 ก.ค. 2564
คำสั่ง
50/64
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งอาจารย์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ลับ) 29 ก.ค. 2564
คำสั่ง
476/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
477/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ รายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
478/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
479/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
480/64
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
481/64
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
486/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นิติวิทยาศาสตร์) 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
487/64
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (วัสดุศาสตร์) 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
482/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
483/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
484/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ นานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
485/64
"แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 " 27 ก.ค. 2564
คำสั่ง
471/64
"แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " (ลับ) 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
472/64
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
474/64
"คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564" 23 ก.ค. 2564
คำสั่ง
473/64
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนหรือเงินสนับสนุนของทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโข 23 ก.ค. 2564
ประกาศ
87/64
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
466/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (ฟิสิกส์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
467/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (ฟิสิกส์) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
468/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ วท.ม. (วัสดุศาสตร์และนาโนฯ) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
คำสั่ง
469/64
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปร.ด. (วัสดุศาสตร์และนาโนฯ) (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 2564
ประกาศ
88/64
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านกองทุน ๕๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔