ระบบค้นหาคำสั่ง / ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเภท เลขที่คำสั่ง/ประกาศ ชื่อเรื่อง วันที่
คำสั่ง
614/63
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลความสะอาดอาคารและบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ก.ย. 2563
คำสั่ง
610/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
611/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
612/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.ย. 2563
คำสั่ง
613/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 22 ก.ย. 2563
ประกาศ
70/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ก.ย. 2563
คำสั่ง
609/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 18 ก.ย. 2563
คำสั่ง
608/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลัก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 15 ก.ย. 2563
ประกาศ
69/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 15 ก.ย. 2563
คำสั่ง
607/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 14 ก.ย. 2563
ประกาศ
68/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 14 ก.ย. 2563
คำสั่ง
606/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2563
ประกาศ
67/63
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
604/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
605/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 11 ก.ย. 2563
คำสั่ง
599/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
600/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
601/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
602/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
603/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ก.ย. 2563
คำสั่ง
598/63
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 9 ก.ย. 2563
ประกาศ
66/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 9 ก.ย. 2563
คำสั่ง
596/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 8 ก.ย. 2563
คำสั่ง
597/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ลับ) 8 ก.ย. 2563
ประกาศ
64/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ 2564 (งวดที่ 1) 2 ก.ย. 2563
ประกาศ
65/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 2 ก.ย. 2563
คำสั่ง
595/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 2 ก.ย. 2563
คำสั่ง
591/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโปสเตอร์ในการจัดนิทรรศการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
592/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
593/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2563
ประกาศ
63/63
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ย. 2563
คำสั่ง
588/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 31 ส.ค. 2563
คำสั่ง
590/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 31 ส.ค. 2563
คำสั่ง
586/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 27 ส.ค. 2563
คำสั่ง
587/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 27 ส.ค. 2563
คำสั่ง
582/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
583/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
584/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
585/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์ มข. 26 ส.ค. 2563
คำสั่ง
576/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุง ระบบระบายน้ำฝน น้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
577/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบออกแบบปรับปรุงอาคาร SC.04 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
578/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน น้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
579/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงอาคาร SC.04 25 ส.ค. 2563
ประกาศ
61/63
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 25 ส.ค. 2563
ประกาศ
62/63
แก้ไขผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
580/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทอลงทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
581/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ส.ค. 2563
คำสั่ง
563/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ภาคต้น ปี 2563 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
564/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เพิ่มเติม 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
560/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
565/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
566/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
567/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
568/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
569/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
570/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
571/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
572/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
573/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
574/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
575/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดขนาดอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์ (กวอ.) 24 ส.ค. 2563
คำสั่ง
557/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
558/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
559/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาโครงงานวิจัย โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 21 ส.ค. 2563
คำสั่ง
552/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
553/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
554/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่งๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
555/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
556/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจ้ดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
548/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
549/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
550/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
551/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 ส.ค. 2563
คำสั่ง
547/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 2563
ประกาศ
60/63
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
543/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
544/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
545/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
546/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 2563
คำสั่ง
530/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
531/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
532/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จักระยะไกลฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
533/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
534/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
535/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
536/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
537/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
538/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
539/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
540/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
541/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17 ส.ค. 2563
คำสั่ง
542/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ลับ) 17 ส.ค. 2563
ประกาศ
48/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
528/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
527/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. (ลับ) 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
529/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563
คำสั่ง
526/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 11 ส.ค. 2563
คำสั่ง
516/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
517/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
518/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
519/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
520/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
521/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
522/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
523/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
524/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
525/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายดริศ สามารถ (ลับ) 10 ส.ค. 2563
คำสั่ง
511/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2563 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
57/63
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
58/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 7 ส.ค. 2563
ประกาศ
59/63
แก้ไขข้อความในประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 51/2563) 7 ส.ค. 2563
คำสั่ง
512/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 7 ส.ค. 2563
คำสั่ง
505/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
506/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
507/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
508/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
509/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 ส.ค. 2563
คำสั่ง
510/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 6 ส.ค. 2563
ประกาศ
54/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 5 ส.ค. 2563
ประกาศ
55/63
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 5 ส.ค. 2563
ประกาศ
53/63
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไข/เพิ่มเติม) 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
496/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
497/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
498/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
499/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
500/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
501/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
502/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
503/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
504/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ส.ค. 2563
คำสั่ง
483/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
484/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
485/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
486/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
487/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
488/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
489/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
490/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
491/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
492/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
493/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
494/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
495/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 3 ส.ค. 2563
คำสั่ง
470/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (ลับ) 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
471/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
472/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
473/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
474/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
475/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
476/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
477/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
478/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
479/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
480/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
481/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
482/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
482/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าเวรรักษาความปลอดภัยในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 ก.ค. 2563
คำสั่ง
469/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 2563
ประกาศ
49/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคต้น ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
ประกาศ
50/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนสาขาวิชาชีวเคมี ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
ประกาศ
51/63
ผลการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนทุนเพิ่มศักยภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
คำสั่ง
468/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 2563
คำสั่ง
460/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
461/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
462/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาสถิติ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 24 ก.ค. 2563
ประกาศ
48/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2563
คำสั่ง
455/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 2563
คำสั่ง
458/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 23 ก.ค. 2563
คำสั่ง
459/63
มอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มภาระงานภายในงานบริหารและธุรการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 23 ก.ค. 2563
ประกาศ
43/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
44/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
45/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
46/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
ประกาศ
47/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ค. 2563
คำสั่ง
454/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 เพิ่มเติม 22 ก.ค. 2563
คำสั่ง
451/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ(ลับ) 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
452/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ (ลับ) 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
453/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.ค. 2563
คำสั่ง
448/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16 ก.ค. 2563
คำสั่ง
449/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 ก.ค. 2563
คำสั่ง
450/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 16 ก.ค. 2563
ประกาศ
42/63
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลขออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 15 ก.ค. 2563
คำสั่ง
447/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2563
คำสั่ง
446/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 14 ก.ค. 2563
คำสั่ง
445/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 13 ก.ค. 2563
ประกาศ
41/63
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 13 ก.ค. 2563
คำสั่ง
441/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
442/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
443/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
444/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 10 ก.ค. 2563
คำสั่ง
440/63
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 9 ก.ค. 2563
คำสั่ง
431/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
432/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
433/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
434/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข. 30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
435/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
436/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
437/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
438/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
439/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 8 ก.ค. 2563
คำสั่ง
425/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
426/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
427/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
428/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
429/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
430/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 1 ก.ค. 2563
คำสั่ง
424/63
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 30 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
415/63
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
416/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
417/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
418/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
419/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเคมี 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
420/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
421/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
422/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
423/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 29 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
411/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
412/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
413/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
414/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
410/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 24 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
409/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เฉพาะราย) 24 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
398/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
399/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
400/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะราย 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
401/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2562 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
402/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 23 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
396/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
397/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2563
ประกาศ
39/63
การเลื่อนการเดินทางของผู้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 18 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
395/63
เปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 18 มิ.ย. 2563
ประกาศ
40/63
รับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 18 มิ.ย. 2563
ประกาศ
38/63
ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 16 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
385/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
386/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2560) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
387/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
388/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ
37/63
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
391/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
392/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
393/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาพิเศา ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
394/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
389/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
390/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
379/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
380/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
281/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
382/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
383/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
384/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 11 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
371/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
374/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
375/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
376/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
377/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
378/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 9 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
352/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
370/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
372/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
373/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
369/63
ลับ 5 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
353/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
354/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
355/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
356/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
357/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
358/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
359/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
363/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
364/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
365/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
366/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชารายวิชาบริการ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
367/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
368/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 4 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
346/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
347/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
347/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
348/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
349/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
350/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
351/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 1 มิ.ย. 2563
คำสั่ง
259/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
343/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
344/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
345/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
342/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 29 พ.ค. 2563
คำสั่ง
255/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
256/63
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
258/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
257/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
334/63
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
335/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
336/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
337/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
338/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
339/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
340/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
341/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 28 พ.ค. 2563
คำสั่ง
253/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 พ.ค. 2563
คำสั่ง
254/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 พ.ค. 2563
คำสั่ง
333/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 26 พ.ค. 2563
ประกาศ
36/63
การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ค. 2563
คำสั่ง
332/63
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศ 25 พ.ค. 2563
คำสั่ง
330/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายรัฐพล ศรีสนไชย 22 พ.ค. 2563
คำสั่ง
331/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์ 22 พ.ค. 2563
คำสั่ง
327/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
328/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
329/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 21 พ.ค. 2563
คำสั่ง
326/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 20 พ.ค. 2563
คำสั่ง
319/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายวิชา SC 623 301 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
320/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
321/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
322/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
323/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
324/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
325/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 19 พ.ค. 2563
คำสั่ง
307/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 18 พ.ค. 2563
ประกาศ
35/63
การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 พ.ค. 2563
คำสั่ง
303/63
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
304/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สมทบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
305/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
คำสั่ง
306/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2563
ประกาศ
34/63
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 พ.ค. 2563
คำสั่ง
297/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
298/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส าขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
299/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
300/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
301/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
302/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 พ.ค. 2563
คำสั่ง
294/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ค. 2563
คำสั่ง
273/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
274/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
275/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
276/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
277/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
278/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
279/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
280/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
281/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
282/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
283/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
284/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
285/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
286/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
287/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
288/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
289/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
290/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
291/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
292/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2563
คำสั่ง
293/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 8 พ.ค. 2563
ประกาศ
33/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
264/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
265/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
266/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
267/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
268/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
269/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
270/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
271/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง
272/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 พ.ค. 2563
ประกาศ
32/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 5 พ.ค. 2563
คำสั่ง
260/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
261/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
262/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
263/2563
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 เม.ย. 2563
คำสั่ง
211/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 27 เม.ย. 2563
คำสั่ง
212/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิทยาศาสตร์ 27 เม.ย. 2563
คำสั่ง
249/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
250/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
251/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
252/63
แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 24 เม.ย. 2563
คำสั่ง
247/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 2563
คำสั่ง
248/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 2563
ประกาศ
30/63
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
ประกาศ
31/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
236/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
237/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
238/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
239/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
240/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
241/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
242/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
243/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
244/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
245/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
246/63
แต่งตั้งคณะกรรมการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
234/63
20 เม.ย. 2563
คำสั่ง
229/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
230/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
231/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
232/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
233/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 เม.ย. 2563
คำสั่ง
228/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 14 เม.ย. 2563
คำสั่ง
226/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2563
คำสั่ง
227/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 เม.ย. 2563
ประกาศ
28/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 9 เม.ย. 2563
ประกาศ
29/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 9 เม.ย. 2563
คำสั่ง
225/63
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501 004 General Physics Laboratrory II ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 9 เม.ย. 2563
คำสั่ง
217/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
218/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
219/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
220/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
221/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
222/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
223/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 8 เม.ย. 2563
คำสั่ง
224/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายศรัณย์ อภิชนตระกูล 8 เม.ย. 2563
ประกาศ
27/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เฉพาะรายวิชาที่จัดการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการประเมินการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น 3 เม.ย. 2563
คำสั่ง
213/63
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสาธารณูปโภค คณะวิทยาศาสตร์ 2 เม.ย. 2563
คำสั่ง
210/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มี.ค. 2563
คำสั่ง
209/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 2563
คำสั่ง
196/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 26 มี.ค. 2563
คำสั่ง
208/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 26 มี.ค. 2563
ประกาศ
25/63
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 2563
ประกาศ
26/63
การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 25 มี.ค. 2563
ประกาศ
23/63
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กรณีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 23 มี.ค. 2563
ประกาศ
24/63
แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 23 มี.ค. 2563
คำสั่ง
207/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 23 มี.ค. 2563
คำสั่ง
197/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
198/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
199/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
200/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
201/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
202/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
203/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
204/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
205/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
คำสั่ง
206/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 มี.ค. 2563
ประกาศ
21/63
งดการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
193/63
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
194/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ รายนายธนพล ตั้งชูพงศ์ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
195/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ รายธนพงศ์ อินทระ 18 มี.ค. 2563
คำสั่ง
185/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
186/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
187/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
188/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
189/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
190/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
191/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
192/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 17 มี.ค. 2563
คำสั่ง
184/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึก 16 มี.ค. 2563
คำสั่ง
183/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 มี.ค. 2563
ประกาศ
20/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2563
คำสั่ง
182/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 13 มี.ค. 2563
คำสั่ง
176/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
177/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
178/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
179/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
180/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
181/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรหรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2562 12 มี.ค. 2563
คำสั่ง
174/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2563
คำสั่ง
175/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา 316 494 โครงงานทางสถิติ 2 และ 326 493 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2563
ประกาศ
19/63
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาว 11 มี.ค. 2563
คำสั่ง
156/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวธรรณญพร น้อยพลับ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
164/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
165/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
166/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
167/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
168/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
169/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
170/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
171/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
172/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
173/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 มี.ค. 2563
คำสั่ง
163/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม 9 มี.ค. 2563
คำสั่ง
162/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (เฉพาะราย) 6 มี.ค. 2563
ประกาศ
17/63
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 6 มี.ค. 2563
คำสั่ง
161/63
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
153/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาววิจิตรา ขจร 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
154/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
155/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวศกุลตลา นิลแก้ว 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
157/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
158/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 2563
คำสั่ง
152/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 4 มี.ค. 2563
ประกาศ
15/63
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) 4 มี.ค. 2563
ประกาศ
14/63
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 3 มี.ค. 2563
ประกาศ
12/63
กำหนดภาระงาน ค่าคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และบัญชีรายชื่อโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ รอบประเมินวันที่ 1 2 มี.ค. 2563
คำสั่ง
151/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2 มี.ค. 2563
คำสั่ง
144/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
145/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
146/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
147/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
148/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
149/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
150/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม 28 ก.พ. 2563
คำสั่ง
143/63
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 27 ก.พ. 2563
คำสั่ง
137/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.พ. 2563
คำสั่ง
130/63
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
131/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
132/63
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์ ราย นายสุขุม เรืองไชย 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
133/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2562 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
134/63
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2562 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
135/63
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 24 ก.พ. 2563
คำสั่ง
136/63
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ
11/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) 21 ก.พ. 2563
คำสั่ง
123/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
124/63
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
125/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
126/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
127/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
128/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 20 ก.พ. 2563
คำสั่ง
129/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ก.พ. 2563
ประกาศ
10/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 19 ก.พ. 2563
ประกาศ
10/63
ผลการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 19 ก.พ. 2563
คำสั่ง
121/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่ารายงานโครงงานทางสถิติ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ก.พ. 2563
คำสั่ง
122/63
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.พ. 2563
ประกาศ
9/63
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 18 ก.พ. 2563
คำสั่ง
120/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 14 ก.พ. 2563
คำสั่ง
115/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
116/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
117/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
118/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
119/63
แต่งต้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 13 ก.พ. 2563
คำสั่ง
112/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
113/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
114/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 12 ก.พ. 2563
คำสั่ง
94/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
109/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
110/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
111/63
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ก.พ. 2563
คำสั่ง
105/63
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
106/63
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 256 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
107/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 ก.พ. 2563
คำสั่ง
108/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 ก.พ. 2563
ประกาศ
8/63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 6 ก.พ. 2563
คำสั่ง
92/63
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
93/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
95/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
96/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
97/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
98/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
99/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
100/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
101/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
102/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
103/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
104/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 2563
คำสั่ง
90/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดตั้งโครงการวิสาหกิจ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
91/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดฝึกอบรม Non-Degree และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
89/63
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ 4 3 ก.พ. 2563
คำสั่ง
86/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
87/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (สมทบ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
88/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 31 ม.ค. 2563
คำสั่ง
79/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
80/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
81/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
82/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
83/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
84/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 30 ม.ค. 2563
ประกาศ
7/63
ผลการจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในส่วนของสาขาวิชาเคมี 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
85/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 30 ม.ค. 2563
คำสั่ง
67/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
68/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
75/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
76/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
77/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 25 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
78/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
69/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
70/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
71/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
72/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
73/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
74/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 2563
คำสั่ง
64/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลบี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 28 ม.ค. 2563
คำสั่ง
65/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) (เพิ่มเติม) 28 ม.ค. 2563
คำสั่ง
66/63
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (เฉพาะราย) 28 ม.ค. 2563
ประกาศ
6/63
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ม.ค. 2563
คำสั่ง
58/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
59/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
60/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
61/63
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 24 ม.ค. 2563
คำสั่ง
57/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ม.ค. 2563
คำสั่ง
30/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
31/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท) 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
32/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
33/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
34/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
36/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
37/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
38/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
39/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
40/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
41/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
42/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
43/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
44/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
45/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
46/63
คณะทำงานจัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ด้วย OKRs 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
47/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
48/63
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
49/63
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
50/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
51/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
52/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
53/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
54/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
56/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 22 ม.ค. 2563
คำสั่ง
55/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 22 ม.ค. 2563
ประกาศ
5/63
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
5/63
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 20 ม.ค. 2563
คำสั่ง
29/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือด้านสรีรวิทยาที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวฯ 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
4/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 20 ม.ค. 2563
ประกาศ
3/63
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาในดครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) ปลาย ปี 2562 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
28/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
23/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
26/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
25/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
24/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
22/63
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
คำสั่ง
20/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2563
คำสั่ง
21/63
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 16 ม.ค. 2563
คำสั่ง
35/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2563
คำสั่ง
9/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
10/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
11/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
12/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
13/63
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
14/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
15/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
16/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
17/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
18/63
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 ม.ค. 2563
คำสั่ง
19/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 13 ม.ค. 2563
ประกาศ
1/63
หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาของคณะวิทยาศาสตร์ 10 ม.ค. 2563
คำสั่ง
27/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 10 ม.ค. 2563
คำสั่ง
3/63
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
4/63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชาชีววิทยา 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
5/63
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปี 2562 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
7/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) มข. 7 ม.ค. 2563
คำสั่ง
2/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2563 6 ม.ค. 2563
คำสั่ง
1/63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 2 ม.ค. 2563
ประกาศ
2/63
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 1 ม.ค. 2563
คำสั่ง
1001/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1002/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1003/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1004/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1005/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1006/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1007/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1008/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1009/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1010/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1000/62
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1011/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1012/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1013/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1014/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1015/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1016/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1017/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1018/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1019/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1020/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1021/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
1022/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
998/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตแหน่งทางวิชาการ 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ
98/62
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 24 ธ.ค. 2562
ประกาศ
99/62
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปี 2562 24 ธ.ค. 2562
ประกาศ
97/62
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนภาระงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
997/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
982/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
983/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
984/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
985/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
986/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
987/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
988/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
989/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
990/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
991/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
992/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
993/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
994/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
995/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ธ.ค. 2562
ประกาศ
96/62
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
996/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
978/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
979/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
980/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
981/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
962/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
964/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
963/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
965/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
966/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
967/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
968/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
970/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
971/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
972/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
973/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
974/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
975/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
976/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
977/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคิวชิวและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Kyutech-KKU International Symposium) เพิ่มเติม 17 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
957/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 13 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
959/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม) 13 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
955/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 11 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
956/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
953/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 9 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
954/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีคิวชิวและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Kyutech-KKU International Symposium) สาขาวิชาเคมี 9 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
946/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
947/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
948/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
950/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
951/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
952/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 6 ธ.ค. 2562
ประกาศ
95/62
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่" 2 ธ.ค. 2562
คำสั่ง
943/62
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุกในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
944/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
945/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 29 พ.ย. 2562
คำสั่ง
941/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 พ.ย. 2562
คำสั่ง
942/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 พ.ย. 2562
คำสั่ง
937/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบรายวิชา 316 491 สัมมนาทางสถิติ และรายวิชา 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
938/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา รายวิชา 316 493 โครงงานทางสถิติ 1 และ รายวิชา 326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 ภาคต้น ประจำปีการศึกาา 2562 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
939/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 316 491 สัมมนาทางสถิติ และรายวิชา 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 25 พ.ย. 2562
ประกาศ
94/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
940/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2562
คำสั่ง
936/62
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ย. 2562
ประกาศ
93/62
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา ประจำปี 2562" 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
931/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
932/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
933/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 20 พ.ย. 2562
คำสั่ง
925/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
926/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
927/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
928/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
929/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 18 พ.ย. 2562
คำสั่ง
930/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ย. 2562
ประกาศ
89/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ด้านการวิจัยและด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
920/62
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการรับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
921/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
922/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม 15 พ.ย. 2562
ประกาศ
90/2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยดดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
923/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
924/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 15 พ.ย. 2562
คำสั่ง
919/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 2562
คำสั่ง
897/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2562
คำสั่ง
918/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 13 พ.ย. 2562
ประกาศ
88/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 พ.ย. 2562
คำสั่ง
910/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
911/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
912/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
913/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
914/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
915/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
916/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
917/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม 11 พ.ย. 2562
คำสั่ง
908/62
แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการชีวโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 8 พ.ย. 2562
คำสั่ง
909/62
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8 พ.ย. 2562
คำสั่ง
907/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 7 พ.ย. 2562
คำสั่ง
898/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
899/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
900/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
901/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
902/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
896/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
903/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
904/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเคมี 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
905/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
906/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 พ.ย. 2562
คำสั่ง
894/62
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 4 พ.ย. 2562
ประกาศ
87/62
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 4 พ.ย. 2562
คำสั่ง
895/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 4 พ.ย. 2562
ประกาศ
86/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 31 ต.ค. 2562
คำสั่ง
871/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
872/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
873/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
874/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
875/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
876/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
877/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
878/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
879/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
880/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
881/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
883/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
884/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
885/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
886/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
887/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
888/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
889/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 30 ต.ค. 2562
คำสั่ง
869/62
แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุกในสถานที่ทำงาน (Happy workplace) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค. 2562
คำสั่ง
856/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
857/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
858/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
859/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
860/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
861/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
862/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
863/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
864/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
865/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ต.ค. 2562
คำสั่ง
866/62
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายๆต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 28 ต.ค. 2562
ประกาศ
85/62
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 28 ต.ค. 2562
ประกาศ
73/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
849/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ต.ค. 2562
ประกาศ
84/62
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
855/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 2562
คำสั่ง
882/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ต.ค. 2562
ประกาศ
82/62
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 22 ต.ค. 2562
ประกาศ
83/62
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านกองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 22 ต.ค. 2562
คำสั่ง
854/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึ 22 ต.ค. 2562
ประกาศ
81/62
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 21 ต.ค. 2562
คำสั่ง
853/62
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501 003 General Physics Laboratory I ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 21 ต.ค. 2562
คำสั่ง
845/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
846/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
847/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
850/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
851/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
852/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 ต.ค. 2562
คำสั่ง
847/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 18 ต.ค. 2562
ประกาศ
79/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2562
ประกาศ
80/62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2562
คำสั่ง
844/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 17 ต.ค. 2562
คำสั่ง
838/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
839/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
840/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
841/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
842/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
843/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ต.ค. 2562
คำสั่ง
837/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 11 ต.ค. 2562
คำสั่ง
816/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
830/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรายงานผลการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
831/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
832/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
833/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
834/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
835/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
836/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีวเคมี 10 ต.ค. 2562
คำสั่ง
828/62
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2562
ประกาศ
78/62
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ต.ค. 2562
คำสั่ง
826/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 7 ต.ค. 2562
คำสั่ง
827/62
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 ต.ค. 2562
ประกาศ
77/62
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 4 ต.ค. 2562
ประกาศ
76/62
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดที่ 1) 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
811/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
812/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
813/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
814/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
815/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
817/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
818/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
819/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
820/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
821/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
822/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
824/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
823/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
810/62-1
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
825/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 3 ต.ค. 2562
คำสั่ง
804/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
809/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
808/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
807/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
806/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
805/62
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
804/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
958/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562
คำสั่ง
960/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม 1 ต.ค. 2562
ประกาศ
74/62
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
ประกาศ
75/62
หลักเกณฑ์การใช้เงินค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
คำสั่ง
802/62
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562
คำสั่ง
784/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
785/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
786/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
787/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
788/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
789/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
790/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
791/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
792/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
793/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
794/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
795/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
796/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
797/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
798/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้่าศึกษาในระดับบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
799/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
800/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
801/62-2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2562
คำสั่ง
779/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
780/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
781/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
782/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
783/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562
คำสั่ง
776/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 23 ก.ย. 2562
คำสั่ง
772/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
773/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
774/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 19 ก.ย. 2562
คำสั่ง
775/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวัสดุศาสตร์ฯ 19 ก.ย. 2562
ประกาศ
72/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 18 ก.ย. 2562
คำสั่ง
769/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
770/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติ 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
771/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 17 ก.ย. 2562
คำสั่ง
754/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
755/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
756/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
757/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
758/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
759/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
760/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
761/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
762/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
763/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
764/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
765/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
766/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
767/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
768/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 ก.ย. 2562
คำสั่ง
745/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
746/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
747/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
748/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
749/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
750/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
751/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
752/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
753/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 2562
คำสั่ง
729/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
730/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
732/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
733/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
734/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
735/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
736/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
737/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 3 ก.ย. 2562
คำสั่ง
738/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2562
ประกาศ
59/62
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ไไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มข. 2 ก.ย. 2562
ประกาศ
58/62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
728/62
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
731/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.ย. 2562
คำสั่ง
725/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
726/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
727/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 30 ส.ค. 2562
คำสั่ง
723/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทสนับสนุน) 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
724/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทวิชาการ) 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
722/62
ขอเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 29 ส.ค. 2562
คำสั่ง
718/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 ส.ค. 2562
ประกาศ
54/62
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 28 ส.ค. 2562
ประกาศ
53/62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
719/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
721/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ประจำปี 2562 28 ส.ค. 2562
คำสั่ง
700/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
701/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
702/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
703/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
704/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
705/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
706/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
707/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
708/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
709/62
แต่งตั้งอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
710/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
711/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
712/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
713/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
714/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
715/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
716/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
716/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
717/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 27 ส.ค. 2562
คำสั่ง
694/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
695/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดวิชาชีววิทยา ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึ 23 ส.ค. 2562
ประกาศ
52/62
ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
696/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์(ประเภทสนับสนุน) เพิ่มเติม 23 ส.ค. 2562
คำสั่ง
689/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
690/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
691/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
692/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
693/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2562
คำสั่ง
687/62
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2562 20 ส.ค. 2562
คำสั่ง
688/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลอืกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์ประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicist's Tournament:IYPT) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ 20 ส.ค. 2562
คำสั่ง
685/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช มข. 19 ส.ค. 2562
คำสั่ง
686/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 19 ส.ค. 2562
คำสั่ง
671/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคต้น ป 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
672/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
673/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
674/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิขาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชขาเทคโลยีสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีกา 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
652/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังกัดสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
675/62
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคต้น ปี 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
676/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปี 256 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
677/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
679/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
680/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
681/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
682/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
683/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทสนับสนุน) 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
684/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ (ประเภทวิชาการ) 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
678/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปี 2561 16 ส.ค. 2562
คำสั่ง
635/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Job Fair คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
636/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
637/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7) สาขาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
638/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
639/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
640/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
641/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
642/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
643/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
644/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
645/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
646/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาสถิติ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
580/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
647/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
648/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
649/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
650/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
651/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
653/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
654/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
655/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
656/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
657/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
658/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
659/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
660/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
661/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
662/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
663/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
664/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
665/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
666/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
667/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
668/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
669/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
50/62
รายชื่อนศ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับป.ตรี ที่ได้รับรางวัลนศ.ดีเด่น ปี 2561 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
51/62
รายชื่อนศ.สาขาวิชาเคมีที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2562 15 ส.ค. 2562
คำสั่ง
670/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ ปี 2562 15 ส.ค. 2562
ประกาศ
48/62
รายชื่อนศ. เจ้าหน้าที่และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2561 14 ส.ค. 2562
ประกาศ
49/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มข. เพิ่มเติม 14 ส.ค. 2562
ประกาศ
47/62
รายชื่อนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
612/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
613/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
614/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
615/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
616/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
617/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
618/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
619/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
620/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
621/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
622/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
623/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
624/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
625/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
626/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ )หลักสูตรนานาชาติ) 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
627/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
628/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 13 ส.ค. 2562
คำสั่ง
594/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 9 ส.ค. 2562
คำสั่ง
592/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
593/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
595/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
596/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
597/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
598/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
599/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
600/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
601/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
602/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
603/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
604/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
605/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
606/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
607/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
608/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
609/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
610/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
611/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 8 ส.ค. 2562
คำสั่ง
591/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรัปปรุงอาคาร SC.07 คณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 2 และชั้น 3 7 ส.ค. 2562
คำสั่ง
585/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
586/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
587/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
588/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
589/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
590/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา 6 ส.ค. 2562
ประกาศ
46/62
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 ส.ค. 2562
ประกาศ
45/62
การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
590/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 6 ส.ค. 2562
คำสั่ง
570/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Thailand international symposium on Green Chemistry, Sustainable Materials and Fuels" 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
571/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
572/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
573/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
574/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
575/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
576/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาบริการ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
577/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2561 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
578/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
579/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
581/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
582/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
583/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
584/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ส.ค. 2562
คำสั่ง
560/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
561/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนะ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
562/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
563/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
564/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
565/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
566/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
567/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
568/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
569/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ส.ค. 2562
ประกาศ
44/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พงสง2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ส.ค. 2562
คำสั่ง
557/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 31 ก.ค. 2562
คำสั่ง
558/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
คำสั่ง
551/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการสอนโครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คระวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
552/62
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
553/62
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
554/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน การออกแบบปรับปรุงห้องสืบค้นระบบสารสนเทศทางวิชาการและอุปกรณ์สำหรับสื่อการสอน ปรับปรุงห้องประชุมและสัมมนา และปรับปรุงห้องสารบรรณและห้องแสดงผลงานสาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ คณ 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
555/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงห้องสืบค้นระบบสารสนเทศทางวิชาการและอุปกรณ์สำหรับสื่อการสอน ปรับปรุงห้องประชุมและสัมมนา และปรับปรุงห้องสารบรรณและห้องแสดงผลงาน สาขาวิชาวิทยาการ 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
556/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 26 ก.ค. 2562
คำสั่ง
550/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกำจัดสารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 2562
คำสั่ง
540/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
541/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
542/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
543/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
544/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
545/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
546/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
547/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
548/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 22 ก.ค. 2562
คำสั่ง
549/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี 22 ก.ค. 2562
ประกาศ
43/62
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 19 ก.ค. 2562
คำสั่ง
538/62
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 18 ก.ค. 2562
คำสั่ง
539/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 18 ก.ค. 2562
คำสั่ง
515/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
515/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพบผู้ปกครอง และปฐมนเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาชีววิทยา ปี 2562 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
516/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
517/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
518/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
519/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
520/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
521/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
522/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
523/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
524/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
525/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
526/62
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
527/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
528/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
529/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
530/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
531/62
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปี 2561 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
532/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
533/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปี 2561 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
534/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
535/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาเทคนิคปฏิบัติการพืันฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ พสวท.สำหรับครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรครู 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
536/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
537/62
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 12 ก.ค. 2562
คำสั่ง
513/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มข. เพิ่มเติม 10 ก.ค. 2562
คำสั่ง
514/62
แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 10 ก.ค. 2562
คำสั่ง
511/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชา 8 ก.ค. 2562
คำสั่ง
512/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 8 ก.ค. 2562
คำสั่ง
492/62
แต่งตั้งคระกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
493/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาเคมี 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
494/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
495/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
496/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
497/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
498/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
499/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
500/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
501/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
502/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
503/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
504/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
505/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
506/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
507/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
508/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
509/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
510/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ก.ค. 2562
คำสั่ง
481/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
482/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
483/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
484/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
485/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
486/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
487/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
488/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
489/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
490/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
491/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 ก.ค. 2562
ประกาศ
42/62
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 2 ก.ค. 2562
ประกาศ
41/62
รับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 2 ก.ค. 2562
คำสั่ง
465/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
466/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
467/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
468/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
469/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
470/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
471/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
472/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
473/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
474/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
475/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
476/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
477/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
478/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
480/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
464/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศ 25 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
455/62
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
456/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
457/62
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการวิชาการ และกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
458/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
459/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
460/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
461/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
462/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
463/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 21 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
444/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
445/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
446/62
แต่งตั้งคระกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
447/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
448/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
449/62
แต่งตั้งคระกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
450/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
451/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพิ่มเติม 19 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
438/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
439/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
439/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธื สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
440/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
441/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
442/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
443/62
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษนอกสถานที่ สาขาชีววิทยา 14 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
418/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
419/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
420/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
421/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
422/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
423/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
424/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
425/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
426/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
427/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
428/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
429/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
430/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
431/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
416/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 12 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
417/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 12 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
403/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
404/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
405/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชารายวิชาบริการ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
406/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
407/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
408/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
409/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
410/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
411/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
412/62
แต่งตั้งกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
413/62
ย้ายลูกจ้างของมหาวิทยาลัย กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
414/62
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวย ระยะที่ 4 เพิ่มเติม 7 มิ.ย. 2562
คำสั่ง
378/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
379/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
380/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
381/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
382/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
383/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
384/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
385/62
เปลี่ยนแปลงคระกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
386/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
387/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
399/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
400/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ สาขาวิชาชีววิทยา 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
401/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 พ.ค. 2562
คำสั่ง
305/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 29 พ.ค. 2562
คำสั่ง
376/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 28 พ.ค. 2562
คำสั่ง
376/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 28 พ.ค. 2562
คำสั่ง
362/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
363/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
364/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
365/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
366/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
367/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (สาขาวิชาฟิสิกส์) 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
368/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
369/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
370/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
371/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2561 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
372/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
373/2562
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาเคมี 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
374/2562
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา SC501004 General Physics Laboratory II 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
375/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำภารปลาย ปีการศึกษา 2562 23 พ.ค. 2562
คำสั่ง
355/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาเคมี) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
356/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาเคมี) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
357/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
358/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
359/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
360/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
361/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 21 พ.ค. 2562
คำสั่ง
349/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
350/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
351/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
352/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาฟิสิกส์) 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
353/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาฟิสิกส์) 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
354/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ (ผศ.วรารัตน์ สงฆ์แป้น) 17 พ.ค. 2562
คำสั่ง
337/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
338/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาเคมี) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
339/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาเคมี) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
340/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
341/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
342/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
343/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
344/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู) 15 พ.ค. 2562
คำสั่ง
336/2562
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 พ.ค. 2562
คำสั่ง
326/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
327/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
328/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
329/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาเคมีสำหรับครู) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
330/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาเคมีอินทรีย์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
331/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ (สาขาวิชาเคมีสำหรับครู) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
332/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
333/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
334/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
335/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 13 พ.ค. 2562
คำสั่ง
322/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 7 พ.ค. 2562
คำสั่ง
323/2562
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 7 พ.ค. 2562
คำสั่ง
324/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 7 พ.ค. 2562
คำสั่ง
321/2562
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 4 ระยะที่ 4 2 พ.ค. 2562
ประกาศ
37/2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของภาระงานเชิงพัฒนา ของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 2562
คำสั่ง
319/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 1 พ.ค. 2562
คำสั่ง
320/2562
ให้บุคลากรและนักเรียนร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 1 พ.ค. 2562
ประกาศ
38/2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 และภาคต้น ปีการศึกษา 2562 1 พ.ค. 2562
ประกาศ
36/2562
การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 30 เม.ย. 2562
คำสั่ง
304/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
306/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
307/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
308/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
309/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
310/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
311/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
312/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
313/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
314/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาชีววิทยา) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
315/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
316/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
317/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
318/2562
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 เม.ย. 2562
คำสั่ง
303/2562
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 24 เม.ย. 2562
คำสั่ง
289/2562
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
292/2562
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (น.ส.ณัฐสุดา ดรบัณฑิต) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
293/2562
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (น.ส.จิตสุภา ไกรวัน) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
294/2562
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (น.ส.เทียมจันทร์ สาระแสน) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
295/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายสุภกร เขตมนตรี) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
296/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (น.ส.ภิรูญรุ่ง บุญสุข) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
297/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายธานี ใจญาณ) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
298/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (น.ส.ปรียา อุ่นวิเศษ) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
299/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (น.ส.นภาภรณ์ รวมเจริญ) 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
300/2562
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 25 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
301/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
302/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 2562
ประกาศ
31/2562
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 23 เม.ย. 2562
ประกาศ
32/2562
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 23 เม.ย. 2562
ประกาศ
33/2562
หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับดัณฑิตศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
291/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ 23 เม.ย. 2562
คำสั่ง
290/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 23 เม.ย. 2562
ประกาศ
30/2562
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 เม.ย. 2562
ประกาศ
29/2562
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 18 เม.ย. 2562
คำสั่ง
286/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 18 เม.ย. 2562
คำสั่ง
275/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.ศิริลักษณ์ บุญมี) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
276/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.สาวิตรี คำสอาด) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
277/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (น.ส.ณัฏฐพร นาถธีระพงษ์) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
278/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (น.ส.รัตติกร ลีมหานิล) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
279/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายจิระศักดิ์ กมลช่วง) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
280/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ว่าที่ร้อยตรี ภัทรวิทย์ ปรุงเรณู) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
281/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.สุชีลา อุทาสี) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
282/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายภัคราช มุสิกะวัน) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
283/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.นัฐธริยา เหล่าประชา) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
284/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (น.ส.ภัชราภรร์ ไชยสาร) 17 เม.ย. 2562
คำสั่ง
285/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นายภาสกร บุญชาลี) 17 เม.ย. 2562
ประกาศ
28/2562
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 17 เม.ย. 2562
ประกาศ
27/2562
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 11 เม.ย. 2562
ประกาศ
26/2562
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 10 เม.ย. 2562
คำสั่ง
274/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 10 เม.ย. 2562
คำสั่ง
273/2562
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 9 เม.ย. 2562
คำสั่ง
264/2562
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวสุจิตรา ตันศรีชน) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
265/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
266/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายพัชระ นาเสงี่ยม) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
267/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวชรินทร์ญา หวังวัชรกุล) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
268/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายภัทรพล วันนา) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
269/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวญานิกา คงโสรส) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
270/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวเกวลี ผาใต้) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
271/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ms. WAI PHYO MON) 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
272/2562
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2562 5 เม.ย. 2562
คำสั่ง
251/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายจิตติ สืบพันธ์โพธิ) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
252/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวฟาติมา คล่องดี) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
253/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวจิตสุภา ไกรวัน) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
254/2562
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
255/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
256/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
257/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวสุชาวดี ซ้วนขาว) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
258/2562
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (นายณัฐวัตร คำภักดี) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
259/2562
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม (นายณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
260/2562
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
261/2562
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี) 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
262/2562
แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนส่วนของกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 4 เม.ย. 2562
คำสั่ง
263/2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 4 เม.ย. 2562
ประกาศ
24/62
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มข. เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561 2 เม.ย. 2562
ประกาศ
25/62
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. เพื่อเข้าแข่งข้นดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ปี 2561 2 เม.ย. 2562
คำสั่ง
250/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (โควตาภาคอีสาน ครั้งที่ 1) 1 เม.ย. 2562
คำสั่ง
246/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 28 มี.ค. 2562
คำสั่ง
247/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 มี.ค. 2562
คำสั่ง
248/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 มี.ค. 2562
คำสั่ง
249/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 มี.ค. 2562
คำสั่ง
245/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่ารายงานโครงงานทางสถิติ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 27 มี.ค. 2562
คำสั่ง
241/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มี.ค. 2562
คำสั่ง
242/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 26 มี.ค. 2562
คำสั่ง
243/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 26 มี.ค. 2562
คำสั่ง
239/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 26 มี.ค. 2562
คำสั่ง
244/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิติวิทยาศาสตร์สำหรับงานยุติธรรม" (เพิ่มเติม) 26 มี.ค. 2562
คำสั่ง
234/62
แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปีการศึกษา 2562 เฉพาะราย 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
235/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
236/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
237/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
238/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
240/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 25 มี.ค. 2562
คำสั่ง
231/62
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปี2562 22 มี.ค. 2562
คำสั่ง
232/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา 22 มี.ค. 2562
คำสั่ง
233/62
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 22 มี.ค. 2562
คำสั่ง
230/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เ 21 มี.ค. 2562
คำสั่ง
229/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 20 มี.ค. 2562
คำสั่ง
226/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2562
คำสั่ง
227/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 19 มี.ค. 2562
คำสั่ง
228/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 19 มี.ค. 2562
คำสั่ง
183/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 มี.ค. 2562
คำสั่ง
224/62
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Erasmus+: Erasmus+: Capacity building in the field of higher education คอมพิวเตอร์ 18 มี.ค. 2562
คำสั่ง
200/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผิลตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
201/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
202/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
203/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
204/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
205/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
206/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
207/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
208/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
209/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
210/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
211/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
212/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
213/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
214/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
215/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
216/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
217/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
218/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
219/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
220/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
221/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
222/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
223/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 15 มี.ค. 2562
คำสั่ง
190/62
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปีเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน : สัมมนาและศึกษาดูงานจังหวัดนครนายก 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
191/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
199/62
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
192/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
193/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
194/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
195/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
196/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
197/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
198/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 14 มี.ค. 2562
คำสั่ง
186/62
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 มี.ค. 2562
คำสั่ง
187/62
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 2561 12 มี.ค. 2562
คำสั่ง
188/62
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราหรือหนังสือ 12 มี.ค. 2562
คำสั่ง
172/62
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
168/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
173/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
174/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
175/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
176/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
177/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
178/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
179/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
180/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
181/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
182/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
184/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
185/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง
169/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
170/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
171/62
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
157/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
158/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
159/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
160/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
161/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
162/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
163/62
แต่งตั้งอาจารย์ทที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
164/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
165/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
166/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
167/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 8 มี.ค. 2562
คำสั่ง
155/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 มี.ค. 2562
คำสั่ง
156/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิติวิทยาศาสตร์สำหรับงานยุติธรรม 7 มี.ค. 2562
ประกาศ
22/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 6 มี.ค. 2562
ประกาศ
23/62
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 6 มี.ค. 2562
ประกาศ
21/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท รับเพิ่มเติม/ทดแทน ปีการศึกษา 2561 5 มี.ค. 2562
ประกาศ
18/62
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 4 มี.ค. 2562
คำสั่ง
153/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 มี.ค. 2562
ประกาศ
20/62
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกรรมการบริหารงานสโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2562 4 มี.ค. 2562
คำสั่ง
151/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 4 มี.ค. 2562
คำสั่ง
152/62
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 4 มี.ค. 2562
ประกาศ
19/62
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 4 มี.ค. 2562
คำสั่ง
154/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 4 มี.ค. 2562
ประกาศ
17/62
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 1 มี.ค. 2562
คำสั่ง
150/62
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ปี 2561 1 มี.ค. 2562
ประกาศ
15/62
การกำหนดระดับคะแนน และนำ้หนักการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มข. 28 ก.พ. 2562
ประกาศ
16/62
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แก้ไขครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
135/62
แต่งตั้งอ.นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ภาคปลาย ปี 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
137/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
138/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
139/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
140/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
141/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
142/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
143/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
144/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
145/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
146/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
147/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
148/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณพิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
149/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 28 ก.พ. 2562
คำสั่ง
141/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. สาขาคณิตศาสตร์ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. เคมี 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. จุลชีววิทยา 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ชีวเคมี 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีววิทยา 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ฟิสิกส์ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. สถิติ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. สารสนเทศสถิติ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนศ.ที่อยู่ในความดูแลของอ.ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปกติ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนศ.ที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ภูมิสารเสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนศ.ที่อยู่ในความดูแลของอ.ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนศ.ที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพิเศษ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ
14/62
รายชื่อนศ.ที่อยุ่ในความดูแลของอ.ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ภูมิสารสนเทศ โครงการพิเศษ 26 ก.พ. 2562
คำสั่ง
134/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานศ.สหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปี 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.พ. 2562
คำสั่ง
122/62
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนศ.สหกิจศึกษา ภาคปลาย ปี 2561 สาขาวิชาสถิติ 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
124/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
125/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
126/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวิทยา 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
127/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
128/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
129/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
130/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
131/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
132/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
133/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
123/62
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 22 ก.พ. 2562
คำสั่ง
114/62
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
115/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
116/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
117/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
118/62
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
119/62
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
121/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเ 20 ก.พ. 2562
ประกาศ
13/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 20 ก.พ. 2562
คำสั่ง
94/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
95/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
96/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
97/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
98/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
99/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
100/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
101/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
102/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
103/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
104/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
105/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
106/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
107/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
108/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
109/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
110/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
111/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
112/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ของสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
113/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 13 ก.พ. 2562
คำสั่ง
88/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่ม/รับทดแทน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
92/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
93/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
89/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
90/62
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา sc501 004 General Physics Laboratory II และรายวิชา 315 182 General Physics Laboratory II ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลั 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
91/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ โครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2562
คำสั่ง
87/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ก.พ. 2562
ประกาศ
12/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมค่าครองชีพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 8 ก.พ. 2562
คำสั่ง
80/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
81/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
82/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
83/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
84/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
85/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
86/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 7 ก.พ. 2562
คำสั่ง
72/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
73/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
74/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
75/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
76/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
77/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
78/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา (งานบริการฯ แจ้งแก้ไขใหม่วันที่ 13 ก.พ.2562) 6 ก.พ. 2562
คำสั่ง
70/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 4 ก.พ. 2562
คำสั่ง
49/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 ม.ค. 2562
คำสั่ง
66/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 31 ม.ค. 2562
ประกาศ
10/62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 31 ม.ค. 2562
คำสั่ง
67/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 31 ม.ค. 2562
คำสั่ง
68/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง และฟีโนไทป์ของต้นข้าวด้วยเทคนิคภาพถ่ายแบบประหยัด เพิ่มเติม 31 ม.ค. 2562
ประกาศ
11/62
รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ม.ค. 2562
คำสั่ง
57/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
58/62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
59/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
60/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
61/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
ประกาศ
62/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
63/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกาาปลาย ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
64/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
65/62
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
มข.789/62
แต่งตั้งหัวหน้างานต่างๆ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 30 ม.ค. 2562
คำสั่ง
56/62
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ผู้บริหารพบปะบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562 29 ม.ค. 2562
คำสั่ง
51/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 28 ม.ค. 2562
คำสั่ง
52/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ม.ค. 2562
คำสั่ง
53/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ม.ค. 2562
คำสั่ง
54/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ม.ค. 2562
คำสั่ง
55/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 ม.ค. 2562
ประกาศ
8/62
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 24 ม.ค. 2562
คำสั่ง
47/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 24 ม.ค. 2562
คำสั่ง
48/62
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาฟิสิกส์ 24 ม.ค. 2562
คำสั่ง
50/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2562
ประกาศ
9/62
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพิ่มเติม 24 ม.ค. 2562
คำสั่ง
39/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
40/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
41/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
42/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
43/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
44/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
45/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 23 ม.ค. 2562
คำสั่ง
46/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 23 ม.ค. 2562
ประกาศ
3/62
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แบบร่วมทุนฯ 22 ม.ค. 2562
ประกาศ
4/62
ผลการจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 22 ม.ค. 2562
ประกาศ
5/62
ยกเลิกการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ กรณี Mr.Panha PEN 22 ม.ค. 2562
ประกาศ
6/62
ผลการจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในส่วนของสาขาวิชาเคมี 22 ม.ค. 2562
ประกาศ
7/62
รายชื่อผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 22 ม.ค. 2562
คำสั่ง
30/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
31/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
32/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
33/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
34/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
35/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
36/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
37/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
38/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 ม.ค. 2562
คำสั่ง
29/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (เพื่อเข้ารับทุน พสวท.ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) ณ 16 ม.ค. 2562
ประกาศ
2/62
รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนศ.ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) รับเพิ่มเติม/รับทดแทน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 15 ม.ค. 2562
คำสั่ง
26/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 15 ม.ค. 2562
คำสั่ง
27/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) 15 ม.ค. 2562
คำสั่ง
25/62
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว-มข มข. 14 ม.ค. 2562
คำสั่ง
23/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ม.ค. 2562
คำสั่ง
24/62
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปี การศึกษา 2560-2561 (เฉพาะราย) 11 ม.ค. 2562
คำสั่ง
9/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
10/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
11/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี (งานบริการการศึกษาแจ้งแก้ไขใหม่ วันที่ 13 ก.พ.2562 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
12/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
13/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
14/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
15/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
16/62
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มข. รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
17/62
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
18/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
19/62
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
20/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
21/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
22/62
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ม.ค. 2562
คำสั่ง
7/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 9 ม.ค. 2562
คำสั่ง
5/62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึ 9 ม.ค. 2562
คำสั่ง
6/62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 9 ม.ค. 2562
คำสั่ง
4/62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ชีววิทยา 8 ม.ค. 2562
คำสั่ง
3/62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 7 ม.ค. 2562
คำสั่ง
2/62
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2562 4 ม.ค. 2562
ประกาศ
1/62
การจัดสรรทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 2 ม.ค. 2562
คำสั่ง
1/62
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 2 ม.ค. 2562
คำสั่ง
1042/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญส่งท้ายป่เก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 28 ธ.ค. 2561
ประกาศ
104/61
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ แก้ไขครั้งที่ 1 28 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1109/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1110/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1111/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 27 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1105/61
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1106/61
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานเฉพาะกิจในการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1107/61
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 26 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1098/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1099/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1100/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1101/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1102/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีววิทยา 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1103/61
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1104/61
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1085/61
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (เฉพาะราย) 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1086/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสง และฟีโนไทป์ของต้นข้าวด้วยเทคนิคภาพถ่ายแบบประหยัด (ของสาขาชีววิทยา) 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1087/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1088/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1089/61
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1090/61
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศกึษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1091/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1092/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1093/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1094/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1095/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1096/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1097/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8 20 ธ.ค. 2561
ประกาศ
103/61
ผลการสรรหาบุคลากรดีเด่น คนดีศรีจำปา ด้านการวิจัยและด้านนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปี2561 19 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1084/61
แต่งตั้งคระกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2562 19 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1082-61
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวานสารวิทยาศาสตร์ มข. (เพิ่มเติม) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศ
102/61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 14 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1071/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1072/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1073/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1074/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1075/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1076/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1077/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1078/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1079/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1080/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1081/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเคมี 13 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1063/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1064/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1065/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1066/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1067/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1068/61
แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1069/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1070/61
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 12 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1062/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 11 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1054/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมข. (รอบสอง) และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 6 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1061/61
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา 6 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1052/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา 316 493 โครงงานทางสถิติ 1 และ 326 492 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1053/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชา 316 491 สัมมนาทางสถิติ และ 326 491 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 4 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1051/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี 2561 4 ธ.ค. 2561
ประกาศ
100/61
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 คนดีศรีจำปา ด้านการวิจัยและด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 4 ธ.ค. 2561
คำสั่ง
1043/61
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสาขาวิชาฟิสิกส์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1044/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1045/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1046/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1047/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1048/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1049/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1050/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพิ่มเติม 29 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1036/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1035/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกตื 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1031/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1032/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1033/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1034/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1037/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1038/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1039/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1040/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 28 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1041/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 28 พ.ย. 2561
ประกาศ
98/61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มข. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 28 พ.ย. 2561
ประกาศ
97/61
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 27 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1030/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 26 พ.ย. 2561
ประกาศ
96/61
รายชื่อผู้ได้รับทุนผุ้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 26 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1028/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 (เพื่อเข้ารับทุน พสวท.ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) ณ 23 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1029/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 23 พ.ย. 2561
ประกาศ
95/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพิมเติม ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. 22 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1027/61
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปี 2561 เพิ่มเติม 22 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1015/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1016/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1017/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1018/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1019/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1020/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1021/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1022/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1023/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1024/61
แต่งตั้งนศ.ช่วยสอนปฏิบัติการ ในรายวิชา 315181 General Physics LaboratoryI และรายวิชา SC501 003 General Physics Laboratory I ในการจัดการเรียนการสอนสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 21 พ.ย. 2561
ประกาศ
93/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มข. 21 พ.ย. 2561
ประกาศ
94/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 21 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1014/61
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1013/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 19 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1012/61
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (เฉพาะราย) 16 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1011/61
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการบริการด้านโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2561
คำสั่ง
995/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมค่าครองชีพนศ. ประจำปีการศึกษา 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
996/61
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มข. ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
997/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต หลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคต้น ปี2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
998/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
999/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ภาคต้น ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1000/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคต้น ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1001/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาเคมี ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคต้น ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1002/61
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับป.ตรี ภาคต้น ปี 2561 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1003/61
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผอ.กองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1004/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1005/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1006/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1007/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1008/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 13 พ.ย. 2561
คำสั่ง
1009/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 13 พ.ย. 2561
ประกาศ
92/61
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบร่วมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย 12 พ.ย. 2561
คำสั่ง
994/61
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 12 พ.ย. 2561
คำสั่ง
993/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านการวิจัย และด้านนักวิจัยหน้าใหม่ 9 พ.ย. 2561
คำสั่ง
991/61
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2561
คำสั่ง
992/61
แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 8 พ.ย. 2561
คำสั่ง
981/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
982/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
983/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
984/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
985/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
986/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
987/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
988/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
989/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7 พ.ย. 2561
คำสั่ง
990/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7 พ.ย. 2561
ประกาศ
3097/61มข
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ย. 2561
คำสั่ง
979/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 2 พ.ย. 2561
คำสั่ง
980/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2 พ.ย. 2561
คำสั่ง
978/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 1 พ.ย. 2561
คำสั่ง
930/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
931/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
932/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
933/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
934/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
935/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
936/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
937/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
938/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
940/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
941/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
942/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
943/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
944/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
945/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
953/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่น คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
954/61
แต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่าๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
955/61
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการวิชาการ และกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
956/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
957/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
958/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
959/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
960/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
961/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตสาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
962/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
963/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
964/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
965/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
966/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
967/61
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
968/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
970/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
971/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
972/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
973/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
974/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
975/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 31 ต.ค. 2561
คำสั่ง
929/61
แต่งตั้งคณะทำงานเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 26 ต.ค. 2561
คำสั่ง
928/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปล่าแบบเสนอโครงงานทางสถิติ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 22 ต.ค. 2561
คำสั่ง
917/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมงานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
918/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
921/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
922/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
923/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาชีวิทยา 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
924/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
925/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเคมี 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
926/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 19 ต.ค. 2561
คำสั่ง
916/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาทัศนียภาพสาขาวิชาชีววิทยา 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
899/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
900/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
901/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
902/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
903/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
904/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
905/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
906/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
907/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
908/61
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
909/61
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
910/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาเคมี 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
911/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
912/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
913/61
แต่งตั้งอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 18 ต.ค. 2561
คำสั่ง
895/61
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานฯศ.สหกิจศึกษา ภาคต้น ปี 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17 ต.ค. 2561
ประกาศ
88/61
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ต.ค. 2561
ประกาศ
89/61
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ต.ค. 2561
ประกาศ
87/61
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด้ก ประเทศไทย 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
886/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
887/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
888/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
889/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
890/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาฟิสิกส์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
891/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
892/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
893/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) เพิ่มเติม 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
894/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพิ่มเติม 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
875/61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพิ่มเติม 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
885/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
884/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
883/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
882/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
881/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
880/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
879/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
878/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
877/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
876/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 11 ต.ค. 2561
คำสั่ง
873/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาชีววิทยา 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
864/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
863/61
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
865/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
866/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
867/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
868/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
869/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
870/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
871/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
872/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
874/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 10 ต.ค. 2561
คำสั่ง
861/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2561
ประกาศ
85/61
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศรีจำปา ประจำปี 2561 4 ต.ค. 2561
คำสั่ง
855/61
แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 3 ต.ค. 2561
คำสั่ง
856/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 256 3 ต.ค. 2561
คำสั่ง
857/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึก 3 ต.ค. 2561
คำสั่ง
858/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 3 ต.ค. 2561
คำสั่ง
859/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 3 ต.ค. 2561
คำสั่ง
854/61
แต่งตั้งคณะทำงาน เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี พ.ศ. 2561 1 ต.ค. 2561
ประกาศ
84/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 28 ก.ย. 2561
ประกาศ
83/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผุ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ระดับป.ตรี ปี 2561 26 ก.ย. 2561
คำสั่ง
850/61
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560 25 ก.ย. 2561
คำสั่ง
847/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ย. 2561
คำสั่ง
828/61
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาทั่วไปของนศ.ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
829/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
830/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
831/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
832/61
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
833/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
834/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
835/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
836/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
837/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
838/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
839/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
840/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
841/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
842/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 21 ก.ย. 2561
คำสั่ง
820/61
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ขอนแก่นโมเดล (Khon Kaen Digital Health and Medical Living Lab) 20 ก.ย. 2561
คำสั่ง
821/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ฯ 20 ก.ย. 2561
คำสั่ง
818/61
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ สาขาวิชาเคมี 18 ก.ย. 2561
คำสั่ง
819/61
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
71/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
72/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
73/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ต่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
74/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเคมี ศูนย์ สอวน. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
75/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
76/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
77/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังวหัดขอนแก่น 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
78/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาฟิสิิกส์ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา เลย จังหวัดเลย 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
79/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
80/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ก.ย. 2561
ประกาศ
81/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. 18 ก.ย. 2561
คำสั่ง
816/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 17 ก.ย. 2561
คำสั่ง
817/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 17 ก.ย. 2561
ประกาศ
70/61
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 2561
ประกาศ
69/61
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 14 ก.ย. 2561
คำสั่ง
808/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 14 ก.ย. 2561
คำสั่ง
809/61
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2561
คำสั่ง
804/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 13 ก.ย. 2561
คำสั่ง
805/61
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม 13 ก.ย. 2561
คำสั่ง
806/61
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 2561
คำสั่ง
800/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ (ระบบชุดวิชา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 12 ก.ย. 2561
คำสั่ง
801/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 12 ก.ย. 2561
คำสั่ง
802/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 12 ก.ย. 2561
คำสั่ง
803/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังกัดสาขาวิชาสถิติ ตามโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 12 ก.ย. 2561
คำสั่ง
790/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
791/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
792/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
793/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
794/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
777/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
778/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
779/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
780/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
781/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
782/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
783/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธื สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
784/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
785/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
786/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
787/61
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
788/61
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
789/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ก.ย. 2561
ประกาศ
65/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
ประกาศ
66/61
รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่2/2561 และ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ รอบที่ 1/2561 10 ก.ย. 2561
คำสั่ง
776/61
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี พ.ศ. 2561 7 ก.ย. 2561
คำสั่ง
770/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.ย. 2561
คำสั่ง
771/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.ย. 2561
คำสั่ง
772/61
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 6 ก.ย. 2561
คำสั่ง
773/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.ย. 2561
คำสั่ง
774/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 6 ก.ย. 2561
คำสั่ง
775/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติม สาขาวิชาชีววิทยา 6 ก.ย. 2561
ประกาศ
64/61
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกาา 2560 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
768/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นศ.ผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ ปี 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
769/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
767/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
766/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
765/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กรรมการและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
764/61
แต่งตั้งผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
763/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิชา 324 494 ระเบียบวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 5 ก.ย. 2561
คำสั่ง
762/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
761/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
760/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
759/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
758/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
757/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
756/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
755/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
754/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
753/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
752/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
751/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฯ 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
750/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 ก.ย. 2561
คำสั่ง
749/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 4 ก.ย. 2561
ประกาศ
62/61
แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี มข. ของหน่วยเสนอชื่อคณะวิทยาศาสตร์ มข. 3 ก.ย. 2561
คำสั่ง
748/61
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมใช้งานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 3 ก.ย. 2561
ประกาศ
63/61
ผลการคัดเลือกนศ.เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 3 ก.ย. 2561
ประกาศ
53/61
รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ส.ค. 2561
คำสั่ง
746/61
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2561
คำสั่ง
747/61
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ 31 ส.ค. 2561
คำสั่ง
745/61
แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยวิธีการหย่อนบัตร 29 ส.ค. 2561
ประกาศ
61/61
กำหนดกลุ่มภาระงานด้านต่างๆ ภายในกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ส.ค. 2561
คำสั่ง
744/61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2561
คำสั่ง
731/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
734/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
738/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
732/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
733/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
735/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศกึษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
736/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
737/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 27 ส.ค. 2561
คำสั่ง
726/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา คณะวิทยาศาสตรื ปีการศึกษา 2560 เป็นกรณีพิเศษ 23 ส.ค. 2561
คำสั่ง
727/61
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ 23 ส.ค. 2561
คำสั่ง
728/61
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 2561
ประกาศ
59/61
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกรศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 22 ส.ค. 2561
ประกาศ
60/61
ผลการจัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 22 ส.ค. 2561
คำสั่ง
724/61
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานศ.เพื่อการแข่งขัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 ส.ค. 2561
คำสั่ง
723/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 2561
คำสั่ง
718/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2561
คำสั่ง
713/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2561
คำสั่ง
714/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2561
คำสั่ง
715/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ส.ค. 2561
คำสั่ง
716/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2561
คำสั่ง
717/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 15 ส.ค. 2561
คำสั่ง
712/61
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดโครงการ วมว.-มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ส.ค. 2561
คำสั่ง
711/61
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ส.ค. 2561
คำสั่ง
707/61
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้อนรับน้องใหม่ ปี 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
702/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
703/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการนานาชาติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
704/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
705/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพิเศษ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
706/61
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 8 ส.ค. 2561
คำสั่ง
698/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ส.ค. 2561
คำสั่ง
699/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ส.ค. 2561
คำสั่ง
700/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ส.ค. 2561
คำสั่ง
701/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7 ส.ค. 2561
คำสั่ง
รักษาการแท
ขอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ในวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 6 ส.ค. 2561
คำสั่ง
695/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
686/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า สาขาวิชาเคมี 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
687/61
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
688/61
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
689/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
690/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
691/61
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
692/61
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว-มข มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
693/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม 3 ส.ค. 2561
คำสั่ง
685/61
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษผลิตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 1 ส.ค. 2561
คำสั่ง
664/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
ประกาศ
54/61
รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
ประกาศ
55/61
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมความเข้มแข็งการผลิตบัณฑิต ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
665/61
แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
666/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาเคมีสำหรับครู 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
667/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
668/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
669/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
670/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
671/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
672/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
673/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
674/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
675/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
676/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
677/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 31 ก.ค. 2561
ประกาศ
48/61
รายชื่อนศ.ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. 2561
คำสั่ง
644/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
645/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
646/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
647/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
648/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
649/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
650/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
651/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
652/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
653/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
654/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
655/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
656/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
657/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
658/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
659/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
661/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
662/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
663/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
660/61
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2560 26 ก.ค. 2561
คำสั่ง
643/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 25 ก.ค. 2561
คำสั่ง
639/61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 24 ก.ค. 2561
ประกาศ
50/61
ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมค่าครองชีพนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ก.ค. 2561
ประกาศ
51/61
ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนในการเตรียมต้นฉบับ ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 24 ก.ค. 2561
คำสั่ง
640/61
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน 50ปี คณะวิทยาศาสตร์ มข. พ.ศ. 2561 24 ก.ค. 2561
คำสั่ง
641/61
แต่งตั้งอ.ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมข. โดยการกำกับดูแลของ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 24 ก.ค. 2561
คำสั่ง
621/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 23 ก.ค. 2561
คำสั่ง
625/61
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ก.ค. 2561
คำสั่ง
638/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 ก.ค. 2561
คำสั่ง
633/61
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 2561
คำสั่ง
634/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
คำสั่ง
632/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) 20 ก.ค. 2561
คำสั่ง
636/61
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
คำสั่ง
635/61
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 20 ก.ค. 2561
คำสั่ง
634/61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด มข.30 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561
ประกาศ
49/61
รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 19 ก.ค. 2561
คำสั่ง
4725/61มข
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 19 ก.ค. 2561
ประกาศ
48/61
รายชื่อนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตณ์ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอเอกสารแนบจากงานบริการ) 18 ก.ค. 2561
คำสั่ง
631/61
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนของกองบริหารงานคณะ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ค. 2561
คำสั่ง
598/61
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภาควิชาฟิสิกส์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
600/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
601/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
602/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
603/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
604/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
605/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีวเคมี 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
606/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยา 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
607/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
608/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
609/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
610/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
611/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
612/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
613/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
614/61
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2561-2562 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
616/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
617/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
618/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
619/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ก.ค. 2561
คำสั่ง
620/61
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมี 16 ก.ค. 2561