Username :
Password :
 
   
รายละเอียดการแจ้งซ่อม :
         
  วันที่แจ้งซ่อม : เบอร์ติดต่อกลับ :
         
  ผู้แจ้งซ่อม : หน่วยงาน :
         
  มีความประสงค์ : สร้าง ซ่อม สำรวจ
         
  ประเภทการแจ้ง : รายการขอซ่อม :
         
  อาการเบื้องต้น :
         
  รูปภาพ :
         
  สถานที่แจ้งซ่อม : อาคาร ห้อง สถานที่ :
         
  วัสดุที่ใช้ซ่อม : จัดมาให้ ให้หน่วยฯจัดมาให้ จะจัดให้เมื่อสำรวจเสร็จ มีพร้อมแล้ว