บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสร์ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที

โดยการใช้ Username และ Password ของ Sci-eoffice ในการ Login

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วไม่มีข้อมูลขึ้น​ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

  1. Download Chrome , วิธีติดตั้ง Chrome
  2. Download Firefox , วิธีติดตั้ง Firefox
  3. Download Internet Explorer 9 , วิธีติดตั้ง Internet Explorer 9

คู่มือการใช้งานระบบ

  1. คู่มือการใช้งานระบบ (ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)
  2. คู่มือการใช้งานระบบ (ฉบับการเงินคณะ)

ทีมผู้พัฒนา / แจ้งปัญหา